- Διαφήμιση -

Γ.Ν.Α. Γ.Γεννηματάς: Παθολόγοι καταγγέλλουν αδυναμία ασφαλούς λειτουργίας των κλινικών

Σε από­γνω­ση βρί­σκο­νται οι παθο­λό­γοι του νοσο­κο­μεί­ου Γεν­νη­μα­τάς, καθώς όπως επι­ση­μαί­νουν και οι τρεις παθο­λο­γι­κές κλι­νι­κές του νοσο­κο­μεί­ου είναι υποστελεχωμένες.

Όπως ανα­φέ­ρουν σε επι­στο­λή τους προς το αρμό­διο υπουρ­γείο, οι για­τροί δεν επαρ­κούν για να καλύ­ψουν το πρό­γραμ­μα ασφα­λούς εφημέρευσης…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων