- Διαφήμιση -

ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό συμπλήρωμα διατροφής

Την ανάκληση παρτίδας γνωστού συμπληρώματος διατροφής ανακοίνωσε την Παρασκευή (01.11.2019) ο ΕΟΦ.

Πρό­κει­ται για την παρ­τί­δα 190065 (ημερ. λήξης 01/2021) του συμπλη­ρώ­μα­τος δια­τρο­φής EVIOL BRAIN FUNCTION ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του ο ΕΟΦ.

Ο ΕΟΦ απο­φά­σι­σε την ανά­κλη­ση της παρ­τί­δας του γνω­στού συμπλη­ρώ­μα­τος δια­τρο­φής για­τί κατά το μακρο­σκο­πι­κό της έλεγ­χο, κρί­θη­κε μη κανο­νι­κή ως προς την εμφά­νι­ση (διαρ­ροή περιε­χο­μέ­νου από ένα καψάκιο).

Η εται­ρεία GAP A.E. οφεί­λει να επι­κοι­νω­νή­σει άμε­σα με τους απο­δέ­κτες της συγκε­κρι­μέ­νης παρ­τί­δας και να την απο­σύ­ρει από την αγο­ρά μέσα σε εύλο­γο χρο­νι­κό διάστημα.

Δεί­τε την από­φα­ση του ΕΟΦ

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων