- Διαφήμιση -

Ένα μικρό θαύμα μόλις συνέβη στον Ευαγγελισμό: Γεγονός η πρώτη χορήγηση κυτταρικής θεραπείας-τεράστια νίκη απέναντι στον καρκίνο

Η πλέον σύγχρονη εξατομικευμένη θεραπεία για ασθενείς με ανίατα λεμφώματα υψηλής κακοηθείας και οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, με σημαντική πιθανότητα ίασης, μόλις έγινε πραγματικότητα στην Ελλάδα.

Πότε και πως θα εφαρ­μο­στεί η θερα­πεία στη χώρα μας, η συναρ­πα­στι­κή πορεία μέχρι να φτά­σου­με εδώ κι η μεγά­λη σημα­σία της θερα­πεί­ας ως μια τερά­στια νίκη απέ­να­ντι στον καρ­κί­νο. Τι λέει στο News4Health ο Δημή­τρης Καρα­κά­σης, ο αιμα­το­λό­γος που εφάρ­μο­σε την επα­να­στα­τι­κή θερα­πεία στην Ελλάδα.

Της Δήμη­τρας Τριανταφύλλου

«Αυτό που ζού­με ήταν το από­λυ­το όνει­ρο των για­τρών από τις αρχές του περα­σμέ­νου αιώ­να. Τώρα έχου­με ξεπε­ρά­σει και το όνει­ρο» έλε­γε χτες εμφα­ντι­κά ο διοι­κη­τής του Ευαγ­γε­λι­σμού Ανα­στά­σιος Γρη­γο­ρό­που­λος στην παρου­σί­α­ση της επα­να­στα­τι­κής θερα­πεί­ας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε πριν από λίγες μόλις ημέ­ρες στον Ευαγ­γε­λι­σμό στη Μονά­δα Μετα­μό­σχευ­σης Μυε­λού των Οστών του Νοσο­κο­μεί­ου «Ο Ευαγ­γε­λι­σμός», τη μεγα­λύ­τε­ρη δηλα­δή μονά­δα στο είδος της στην Ελλάδα.

Τι είναι όμως τα CAR ‑T λεμ­φο­κύτ­τα­ρα και που έγκει­ται η επα­να­στα­τι­κό­τη­τα αυτής της θεραπείας;

Δια­βά­στε τη συνέ­χεια στο News4Health.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων