- Διαφήμιση -

Πορεία διαμαρτυρίας αριστεριστών στην πρεσβεία των ΗΠΑ υπέρ του Μαδούρο

Η πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια και κατέληξε στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Το κέντρο της Αθήνας παρέμεινε κλειστό επί ώρα λόγω της πορείας.

Του­λά­χι­στον 200 άτο­μα από την εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Αρι­στε­ρά πραγ­μα­το­ποί­η­σαν την Πέμ­πτη πορεία προς την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία, προ­κει­μέ­νου να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για επέμ­βα­ση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Στην πορεία συμ­με­τεί­χαν η Λαϊ­κή Ενό­τη­τα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες άρι­στε­ρες συλ­λο­γι­κό­τη­τες που φώνα­ζαν συν­θή­μα­τα κατά της επέμ­βα­σης από ΗΠΑ και ΕΕ στη Βενε­ζου­έ­λα. Στην ομά­δα της ΛΑΕ  επι­κε­φα­λής ήταν ο Πανα­γιώ­της Λαφαζάνης.

Στα πανό που κρα­τού­σαν οι δια­δη­λω­τές ανα­γρά­φο­νταν συν­θή­μα­τα κατά της Αμε­ρι­κής. «Είμα­στε όλοι Βενε­ζου­έ­λα», «όχι στο πρα­ξι­κό­πη­μα» και «Αλλη­λεγ­γύη στο λαό της Βενε­ζου­έ­λας» ανέ­γρα­φαν κάποια από τα πανό.

Η πορεία ξεκί­νη­σε από τα Προ­πύ­λαια και κατέ­λη­ξε στην πρε­σβεία των ΗΠΑ. Το κέντρο της Αθή­νας παρέ­μει­νε κλει­στό επί ώρα λόγω της πορείας.

Πηγή: http://www.skai.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων