- Διαφήμιση -

Airbnb: Οι 10 τοπ γειτονιές στην Αθήνα με τα περισσότερα έσοδα για τους ιδιοκτήτες

Ζάππειο, Ακρόπολη και εμπορικό τρίγωνο είναι οι τρεις γειτονιές της Αθήνας που αποφέρουν τα υψηλότερα έσοδα για τους ιδιοκτήτες που μισθώνουν τα σπίτια τους μέσα από τη δημοφιλή πλατφόρμα της Airbnb

Ζάπ­πειο, Ακρό­πο­λη και εμπο­ρι­κό τρί­γω­νο είναι οι τρεις γει­το­νιές της Αθή­νας που απο­φέ­ρουν τα υψη­λό­τε­ρα έσο­δα για τους ιδιο­κτή­τες που μισθώ­νουν τα σπί­τια τους μέσα από τη δημο­φι­λή πλατ­φόρ­μα της Airbnb, με βάση τα στοι­χεία στο τέλος του 2018. Την ίδια στιγ­μή, από πλευ­ράς αριθ­μού κατα­χω­ρή­σε­ων, στην δημο­φι­λή πλατ­φόρ­μα και συνο­λι­κά την οικο­νο­μία δια­μοι­ρα­σμού φαί­νε­ται ότι ποντά­ρουν ιδιο­κτή­τες ακό­μη και στις πιο …δύσκο­λες περιο­χές του κέντρου της Αθή­νας αν ληφθεί υπό­ψη ότι για το έτος που μας πέρα­σε, οι γει­το­νιές με το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό αύξη­σης στις κατα­χω­ρή­σεις, ήταν τα Πατή­σια με διπλα­σια­σμό του αριθ­μού των κατα­χω­ρή­σε­ων και στα πέριξ της Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου με αύξη­ση κατά 58% και συνο­λι­κά 282 ενερ­γές καταχωρήσεις.

Τα στοι­χεία προ­έρ­χο­νται από την επε­ξερ­γα­σία που έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η εται­ρεία ανα­λύ­σε­ων AirDna και παρου­σιά­στη­καν χθές στο συνέ­δριο για την οικο­νο­μία δια­μοι­ρα­σμού Bnb Guest της Smart Press από τον κ. Thomas Caton, Chief Revenue Officer της AirDNA. «O αντα­γω­νι­σμός αυξά­νε­ται ραγδαία και στην Ελλά­δα», ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο κ. Caton, o οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε συνο­λι­κά στα νού­με­ρα της δημο­φι­λούς πλατ­φόρ­μας τόσο στην Αθή­να όσο και στην υπό­λοι­πη χώρα.

Ενδει­κτι­κά με βάση την επε­ξερ­γα­σία των στοι­χεί­ων από την Airbnb που συγκε­ντρώ­νει και τις περισ­σό­τε­ρες κατα­χω­ρή­σεις στην Ελλά­δα στην Κρή­τη οι κατα­χω­ρή­σεις ξεπερ­νούν τις 17 χιλιά­δες, στην Αθή­να τις 12 χιλ. και ακο­λου­θεί στην τρί­τη θέση η Κέρ­κυ­ρα με 44.764 κατα­χω­ρή­σεις, η Σαντο­ρί­νη με 3.718. η Μύκο­νος με 3.295, ενώ σε Θεσ­σα­λο­νί­κη, Ρόδο, Πάρο και Κασ­σάν­δρα τα νού­με­ρα κυμαί­νο­νται μετα­ξύ 2.800 (2814 για την ακρί­βεια στη συμπρω­τεύ­ου­σα) και 2.516 στην περί­πτω­ση της Κασ­σάν­δρας. Στη Ζάκυν­θο που συμπλη­ρώ­νει το τοπ 10 το νού­με­ρο των κατα­χω­ρή­σε­ων αντι­στοι­χεί σε 2.102. Συνο­λι­κά, με βάση τα στοι­χεία στο τέλος του 2018 ένα­ντι του αμέ­σως προη­γού­με­νου έτους παρα­πέ­μπουν σε αύξη­ση των κατα­χω­ρή­σε­ων σπι­τιών για βρα­χυ­χρό­νιες του­ρι­στι­κές μισθώ­σεις στη χώρα μας κατά 21%, ξεπερ­νώ­ντας τις 72 χιλ. από 59,4 χιλ. το 2017.

Η Αθή­να

Ειδι­κά στην Αθή­να, το 88% των ιδιο­κτη­σιών που δια­τί­θε­νται προς βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­ση είναι ολό­κλη­ρα σπί­τια, ένα 11% είναι απλά, ιδιω­τι­κά δωμά­τια και 1% δωμά­τια που ο επι­σκέ­πτης τα μοι­ρά­ζε­ται με άλλους.

Οσον αφο­ρά τις 10 γει­το­νιές που προ­σφέ­ρουν το υψη­λό­τε­ρο έσο­δο ανά ιδιο­κτη­σία για τους οικο­δε­σπό­τες, στην κορυ­φή βρί­σκε­ται το Ζάπ­πειο με ένα μέσο ημε­ρή­σιο έσο­δο ανά ιδιο­κτη­σία στα 58 ευρώ και ακο­λου­θεί η Ακρό­πο­λη με 54 ευρώ, το Εμπο­ρι­κό Τρί­γω­νο με 53 ευρώ και το Κολω­νά­κι με 46 ευρώ. Στο Θησείο το νού­με­ρο είναι λίγο υψη­λό­τε­ρα των 45 ευρώ όπως και στο Γκά­ζι, ενώ λίγο υψη­λό­τε­ρα των 44 ευρώ είναι το ημε­ρή­σιο έσο­δο ανά ιδιο­κτη­σία στο Λυκα­βητ­τό. Στο …διά­ση­μο Κου­κά­κι και την περιο­χή Μακρυ­γιάν­νη το νου­με­ρο ειναι λίγο πάνω από τα 41 ευρώ όπως και στον Κερα­μει­κό, ενώ στην Στα­δί­ου που συμπλη­ρώ­νει τη δεκά­δα λίγο πάνω από τα 40 ευρώ.

H AirDna έχει επε­ξερ­γα­στεί και τις ανερ­χό­με­νες γει­το­νιές της Αθή­νας τόσο από πλευ­ράς αριθ­μού κατα­χω­ρή­σε­ων όσο και από πλευ­ράς αύξη­σης του μέσου εσό­δου για τους ιδιο­κτή­τες. ΜΕ βάση λοι­πόν αυτά τα στοι­χεία και μετά τα Πατή­σια και την Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου, το Εμπροι­κό Τρί­γω­νο είχε αύξη­ση κατά 41% ως προς τις ενερ­γές κατα­χω­ρή­σεις πέρυ­σι σε σχέ­ση με το 2017, φθά­νο­ντας τις 895 συνο­λι­κά, ο Νέος Κόσμος αύξη­ση 38% και 319 κατα­χω­ρή­σεις και το Κου­κά­κι- Μακρυ­γιάν­νη συνε­χί­ζει ακά­θε­κτο με αύξη­ση 36% των κατα­χω­ρή­σε­ων στις 377. Στην περί­πτω­ση αυτή ωστό­σο δεν υφί­στα­ται αύξη­ση του μέσου ημε­ρή­σιου εσό­δου το 2018 ένα­ντι του 2017.

Στις περιο­χές με τη μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση εσό­δου πέρυ­σι την πρω­τιά έχουν τα Ανω Πατή­σια με ένα +25%- αν και το έσο­δο εδώ είναι χαμη­λό μόλις στα 18,5 ευρώ και ακο­λου­θεί ο Λυκα­βητ­τός με ένα +10% αύξη­ση στο ημε­ρή­σιο έσο­δο που έφθα­σε πέρυ­σι τα 42,5 ευρώ. Γου­δί, Κολω­νός και Γκά­ζι συμπλη­ρώ­νουν το τοπ 5 με ποσο­στά αυξή­σε­ων από 6% έως 9%, ενώ το μέσο έσο­δο φθά­νει για την περα­σμέ­νη χρο­νιά τα 31 ευρώ, 23,5 ευρώ και 47 ευρώ αντίστοιχα.

 

Πηγή protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων