- Διαφήμιση -

Δήμος Περιστερίου: Αντίθετος στην κατάργηση μεταφοράς μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου

Σχετικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που καταργεί τη μεταφορά των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου

 

Σχε­τι­κά με την Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση που καταρ­γεί τη μετα­φο­ρά των μαθη­τών του Καλ­λι­τε­χνι­κού Σχο­λεί­ου Περι­στε­ρί­ου, ο Αντι­δή­μαρ­χος Παι­δεί­ας και Κοι­νω­νι­κής Μέρι­μνας Ανα­στά­σιος Θεο­δω­ρά­κος, προ­έ­βη στην ακό­λου­θη δήλωση:

Ο Δήμος Περι­στε­ρί­ου, πάντο­τε δίπλα και στο πλευ­ρό της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας και των κάθε μορ­φής ανα­γκών της, δηλώ­νει την αντί­θε­σή του στην κατάρ­γη­ση όσων ίσχυαν, για τον τρό­πο αντι­με­τώ­πι­σης και τη δυνα­τό­τη­τα μετα­φο­ράς και μετα­κί­νη­σης των μαθη­τών του Καλ­λι­τε­χνι­κού Σχο­λεί­ου Περι­στε­ρί­ου, πριν την τελευ­ταία Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση και την εφαρ­μο­γή της.

Τα σχο­λεία μας και όλο το μαθη­τι­κό δυνα­μι­κό της πόλης, τα παι­διά μας, ο ζωτι­κό­τε­ρος παλ­μός, η δύνα­μη και το μέλ­λον πόλης και κοι­νω­νί­ας μαζί, έχουν προ­τε­ραιό­τη­τα και σημα­σία ξεχω­ρι­στή και ηχη­ρή, στο αυτο­διοι­κη­τι­κό ενδια­φέ­ρον μας, αλλά και τις αυτο­διοι­κη­τι­κές μας απαι­τή­σεις από την κεντρι­κή εξουσία.

Στο πλαί­σιο αυτό, δεν θα πάψου­με στιγ­μή να προ­σπα­θού­με και να διεκ­δι­κού­με μαχη­τι­κά, συστη­μα­τι­κά και επί­μο­να, κάθε τι που διευ­κο­λύ­νει και δια­σφα­λί­ζει την ανέ­ξο­δη μετα­φο­ρά του συνό­λου των μαθη­τών του Καλ­λι­τε­χνι­κού Σχο­λεί­ου Περι­στε­ρί­ου, χωρίς όρους και εξαιρέσεις.

Υπο­στη­ρί­ζο­ντας με μαχη­τι­κό­τη­τα, όπως άλλω­στε κάνου­με πάντα, το κοι­νό καλό ολό­κλη­ρης της μαθη­τι­κής κοι­νό­τη­τας και συμ­βάλ­λο­ντας με κάθε τρό­πο στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση και τη δια­σφά­λι­σή του.

Με ενω­μέ­νες τις δυνά­μεις μας, Δημο­τι­κή Αρχή και Σύλ­λο­γοι Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων, θα κρα­τή­σου­με σθε­να­ρά απα­ρα­βί­α­στο το δίχτυ ασφα­λεί­ας, στις απρό­σκο­πτες συν­θή­κες της μαθη­τι­κής ζωής και της προ­ό­δου των παι­διών, της κοι­νω­νί­ας της πόλης μας. Λαμ­βά­νο­ντας μάλι­στα και υπο­χρε­ω­τι­κά υπό­ψη μας, τους πενι­χρούς και­ρούς που δια­νύ­ου­με, λόγω της παρα­τε­τα­μέ­νης οικο­νο­μι­κής κρίσης.

Κοι­νός αγώ­νας πόλης και φορέ­ων, για τον κοι­νό κυρί­αρ­χο στό­χο, της κοι­νω­νι­κής φρο­ντί­δας, προ­στα­σί­ας, στή­ρι­ξης και ανακούφισης”.

 

Πηγή  peristerinews.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων