- Διαφήμιση -

«Αθήνα – Περιηγήσεις και Ίχνη»: Σύντομες αφηγήσεις και καίριες φωτογραφίες

Περιηγήσεις του δημοσιογράφου Αλέκου Λιδωρίκη σε μέρη όπου χτυπά η «καρδιά» της πόλης και της νεολαίας

Τι μπο­ρεί να συν­δέ­ει τον πρώ­το προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 1829, που συντά­χθη­κε επί Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια πριν από 190 χρό­νια, με τους πρό­σφα­τους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς; Ποια είναι η μακρο­βιό­τε­ρη σε λει­τουρ­γία θεα­τρι­κή σκη­νή της Αθή­νας; Τι κοι­νό συν­δέ­ει τους πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γούς Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου, Κώστα Σημί­τη και Κώστα Καρα­μαν­λή; Ποια στοά της Αθή­νας θυμί­ζει λίγο Λον­δί­νο και Παρί­σι; Ποιες οι εντυ­πώ­σεις ενός ξένου επι­σκέ­πτη από τη βόλ­τα με το διώ­ρο­φο του­ρι­στι­κό λεω­φο­ρείο στην Αθή­να; Για­τί ένας επεν­δυ­τής να επι­λέ­ξει την Ελλά­δα; Ποιο κτί­ριο της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας υπήρ­ξε το πολυ­τε­λέ­στε­ρο ξενο­δο­χείο της επο­χής κατά την οποία η Αθή­να αριθ­μού­σε 20.000 κατοί­κους; Ποια ήταν η κατα­γω­γή του πρώ­του δημάρ­χου των Αθηναίων;

Αυτές και πολ­λές ακό­μη απα­ντή­σεις μπο­ρεί να βρει ο ανα­γνώ­στης δια­βά­ζο­ντας τη δεύ­τε­ρη έκδο­ση του βιβλί­ου του Αλέ­κου Λιδω­ρί­κη «Αθή­να – Περι­η­γή­σεις και Ίχνη» (εκδό­σεις ΠΑΡΟΥΣΙΑ), που επα­νε­κτυ­πώ­θη­κε τον Ιανουά­ριο του 2019, εμπλου­τι­σμέ­νο με νέες περι­η­γή­σεις στη διάρ­κεια των τελευ­ταί­ων δύο ετών, καθώς και προ­σθή­κες στις ήδη υπάρ­χου­σες, με τις αλλα­γές που μεσολάβησαν.

Όπως ανα­φέ­ρει ο αρχι­τέ­κτων και πολε­ο­δό­μος, καθη­γη­τής Αλέ­ξαν­δρος Παπα­γε­ωρ­γί­ου- Βενε­τάς, προ­λο­γί­ζο­ντας το βιβλίο, ο συγ­γρα­φέ­ας περ­πά­τη­σε στην πόλη του κοι­τά­ζο­ντας γύρω του ερευ­νη­τι­κά. «Σαν άσκη­ση προ­σω­πι­κή ‑ικα­νο­ποί­η­ση δημιουρ­γι­κής περιέρ­γειας και παι­χνί­δι συγ­χρό­νως- οι επα­νει­λημ­μέ­νες συνα­ντή­σεις του με κτί­σμα­τα, μνη­μεία, δρό­μους και πλα­τεί­ες της Αθή­νας τον οδή­γη­σαν στην γρα­φή συντό­μων αφη­γή­σε­ων που συνο­δεύ­ο­νται από καί­ριες φωτο­γρα­φί­ες στο διά­βα ενός χρόνου».

Οι περι­η­γή­σεις στην Αθή­να ξεκί­νη­σαν να γρά­φο­νται την περί­ο­δο 2009–2011, όταν, όπως γρά­φει ο Αλέ­κος Λιδω­ρί­κης, μια λέξη, «μνη­μό­νιο», έμπαι­νε αιφ­νι­δια­στι­κά στο δημοσιογραφικό/καθημερινό λεξι­λό­γιο και άλλα­ζε δρα­μα­τι­κά τον οικο­νο­μι­κό και κοι­νω­νι­κό περί­γυ­ρο του τόπου.

Οι αθη­ναϊ­κές περι­η­γή­σεις, όπως ανα­φέ­ρει ο συγ­γρα­φέ­ας, ήταν η ανά­γκη μιας ανά­σας οξυ­γό­νου από το καθη­με­ρι­νό οικο­νο­μι­κό ρεπορ­τάζ, δια­φυ­γής από αριθ­μούς και στα­τι­στι­κές, από mail, κινη­τά, καθώς και από το κυνή­γι της είδησης.

Ο συγ­γρα­φέ­ας συνο­μί­λη­σε και κατέ­γρα­ψε κάποιες ανα­μνή­σεις ανθρώ­πων που συνά­ντη­σε στις περι­η­γή­σεις του, ανθρώ­πων που γεν­νή­θη­καν και μεγά­λω­σαν στην Αθήνα.

Οι περι­η­γή­σεις έγι­ναν για τον Αλέ­κο Λιδω­ρί­κη μέρος της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, συνε­χί­ζο­ντας μέχρι σήμε­ρα να κατα­γρά­φει γωνιές της πόλης, νοο­τρο­πί­ες, συγκρί­νο­ντας με τις άλλες πόλεις του κόσμου.

Περι­η­γή­σεις από την πλα­τεία Κολω­να­κί­ου μέχρι την πλα­τεία Πρω­το­μα­γιάς, τον πεζό­δρο­μο της Αδρια­νού, το σπι­τά­κι της Λυσί­ου, αλλά και σε μου­σεία της πρω­τεύ­ου­σας και αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους.

Περι­η­γή­σεις σε μέρη όπου χτυ­πά η «καρ­διά» της πόλης και της νεο­λαί­ας, όπως η πλα­τεία Αγί­ας Ειρή­νης, στην περιο­χή του Ψυρρή.

Το βιβλίο απευ­θύ­νε­ται σε μεγά­λους και μικρούς που ενδια­φέ­ρο­νται να μάθουν για την πόλη όπου ζουν, εργά­ζο­νται ή επι­σκέ­πτο­νται μέσα από μια άλλη ματιά, πιο περι­η­γη­τι­κή και ζωντανή.

Ο Αλέ­κος Λιδω­ρί­κης ξεκί­νη­σε τη δημο­σιο­γρα­φία αφού ολο­κλή­ρω­σε τις σπου­δές του στο Οικο­νο­μι­κό Τμή­μα της Νομι­κής Σχο­λής του Εθνι­κού και Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και πήρε το Master of Arts στη Διπλω­μα­τι­κή Ακα­δη­μία του Λον­δί­νου στο University of Westminster (MA).

Εργά­ζε­ται στο Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων καλύ­πτο­ντας οικο­νο­μι­κά θέμα­τα, ενώ άρθρα του για θέμα­τα γενι­κό­τε­ρα της επι­και­ρό­τη­τας αλλά και για την Αθή­να έχουν δημο­σιευ­τεί και δημο­σιεύ­ο­νται σε εφη­με­ρί­δες και ιστοσελίδες.

 

Πηγή in.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων