- Διαφήμιση -

Στην τελική ευθεία το τζαμί στην Αθήνα – «Πονοκέφαλος» για την επιλογή του Ιμάμη [pics]

Τελειώνει η κατασκευή του τζαμιού στην Ελλάδα. "Γρίφος" η επιλογή του Ιμάμη που θα πρέπει να... κρατά ισορροπίες ανάμεσα στα δόγματα. Τι δηλώνει στο newsit.gr μέλος της διοικούσας επιτροπής του τζαμιού.

Στην τελι­κή ευθεία βρί­σκε­ται το τζα­μί στην Αθή­να, το οποίο είναι υπό κατα­σκευή, για την δημιουρ­γία του οποί­ου για αρκε­τά χρό­νια υπήρ­χαν εμπό­δια. Σύμ­φω­να με τον αρχι­κό σχε­δια­σμό το τζα­μί θα έπρε­πε να είχε παρα­δο­θεί από πέρυ­σι, τώρα όλοι τοπο­θε­τούν την απο­πε­ρά­τω­σή του στο τέλος του Μαρτίου.

Αυτήν τη στιγ­μή η κατα­σκευή του κτι­ρί­ου έχει ολο­κλη­ρω­θεί και απο­μέ­νει η δια­μόρ­φω­ση του εσω­τε­ρι­κού και του περι­βάλ­λο­ντα χώρου.

«Το κτί­ριο προ­χω­ρά­ει με ταχύ­τα­τους ρυθ­μούς. Το ιδα­νι­κό θα είναι τέλος Μαρ­τί­ου να είναι έτοι­μο και αυτό και ο περι­βάλ­λων χώρος του, σε μεγά­λο βαθ­μό” λέει στο newsit.gr η Νέλ­λη Παπα­χε­λά, μέλος της διοι­κού­σας επι­τρο­πής του τζα­μιού με αρμο­διό­τη­τα την εκπρο­σώ­πη­ση του Δήμου Αθη­ναί­ων στην επι­τρο­πή και προ­σθέ­τει σχε­τι­κά με το στά­διο στο οποίο βρί­σκο­νται οι εργα­σί­ες αυτήν τη στιγμή:

«Το τζα­μί πρέ­πει τώρα να γίνει χώρος που να θυμί­ζει χώρο λατρεί­ας. Προ­χω­ρά­ει και αυτή η εργο­λα­βία, δηλα­δή, να μπουν τα χαλιά, ο άμβω­νας, ό,τι χρειά­ζε­ται, τέλος πάντων. Μέχρι στιγ­μής, είναι ομό­φω­νες οι απο­φά­σεις της επι­τρο­πής και οι άνθρω­ποι της μου­σουλ­μα­νι­κής κοι­νό­τη­τας που συμ­με­τέ­χουν στη δια­δι­κα­σία είναι ιδιαί­τε­ρα μετριο­πα­θείς και έχου­με μία πολύ καλή συνεργασία».

Με παιδική χαρά και συντριβάνι

Οι εργα­σί­ες στο τζα­μί της Αθή­νας τελού­νται υπό μυστι­κό­τη­τα, από την ημέ­ρα που ξεκί­νη­σαν. Ελά­χι­στες πλη­ρο­φο­ρί­ες και ακό­μα πιο λίγες φωτο­γρα­φί­ες έχουν δει το φως της δημο­σιό­τη­τας, κατά τα στά­δια της κατα­σκευ­ής του.

Σύμ­φω­να με τα όσα γνω­ρί­ζου­με για το σχέ­διό του, εσω­τε­ρι­κά, στην κύρια αίθου­σα, θα βρί­σκε­ται ο άμβω­νας, ενώ θα δια­θέ­τει και πολ­λούς βοη­θη­τι­κούς χώρους. Εξω­τε­ρι­κά, μπρο­στά από το τέμε­νος θα υπάρ­χει μια πλα­τεία, όπου θα μπο­ρούν να συγκε­ντρώ­νο­νται οι πιστοί, ενώ ο χώρος θα είναι ανοι­κτός για όλους τους πολί­τες. Εκεί θα γίνει δεν­δρο­φύ­τευ­ση και θα κατα­σκευα­στούν παι­δι­κή χαρά και συντριβάνι.

Είναι ένα κτί­ριο προ­κάτ, μακρό­στε­νο, εξω­τε­ρι­κά θυμί­ζει βιο­μη­χα­νι­κό χώρο. Εσω­τε­ρι­κά κατα­βάλ­λε­ται μεγά­λη προ­σπά­θεια για να αντα­πο­κρί­νε­ται στις απαι­τή­σεις των πιστών, δηλα­δή, να είναι ένα κανο­νι­κό τζα­μί, να έχει τον άμβω­να προς τη μεριά της Μέκ­κας, να έχει τις επι­γρα­φές τις μου­σουλ­μα­νι­κές οι οποί­ες θα εγκρι­θούν από το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, έτσι ώστε να μην κηρύσ­σουν το μίσος, αλλά να έχουν να κάνουν με τα θεία, να μπουν τα χάλια, να υπάρ­ξει ο χώρος όπου θα πλέ­νο­νται οι πιστοί.

Θα υπάρ­χει ένα συντρι­βά­νι από το έξω, στον κοι­νό­χρη­στο χώρο, όπου θα υπάρ­χει και παι­δι­κή χαρά, θα είναι χώρος πρα­σί­νου, όπου θα μπο­ρούν να πηγαί­νουν όλοι οι Αθη­ναί­οι, ανε­ξαρ­τή­τως θρη­σκεύ­μα­τος. Αυτός ο εξω­τε­ρι­κός χώρος θα παρα­δο­θεί στο Δήμο Αθη­ναί­ων και θα τον χαί­ρο­νται όλοι οι Αθη­ναί­οι πολί­τες, όσοι επι­θυ­μούν να πάνε εκεί. Όπως έξω από τον Άγιο Παντε­λε­ή­μο­να έχου­με παι­δι­κή χαρά, συντρι­βά­νι και όλα τα υπό­λοι­πα, κάπως έτσι θα είναι και εκεί είναι” περι­γρά­φει η Νέλ­λη Παπαχελά.

Προκάτ και χωρίς μιναρέ

Σημεία κρι­τι­κής για την αισθη­τι­κή του τζα­μιού απο­τέ­λε­σαν η προ­κάτ κατα­σκευή του, η χωρη­τι­κό­τη­τά του, καθώς και το ότι δε δια­θέ­τει μινα­ρέ. Σχε­τι­κά με τον τύπο κατα­σκευ­ής του, η Νέλ­λη Παπα­χε­λά εξη­γεί ότι επε­λέ­γη η λύση του προ­κάτ “για να μην γινό­ντου­σαν ανα­σκα­φές στην περιο­χή για θεμέ­λιά του, λόγω πιθα­νής ύπαρ­ξης αρχαί­ων, οπό­τε θα είχα­με περαι­τέ­ρω καθυ­στε­ρή­σεις”, ενώ σχε­τι­κά με τη μη ύπαρ­ξη μινα­ρέ σε αυτό και με πλη­ρο­φο­ρί­ες που θέλουν τον πρό­ε­δρο της Μου­σουλ­μα­νι­κής Ένω­σης Ελλά­δας, Ναίμ Ελ Γαντούρ, “πικρα­μέ­νο” από αυτήν την παρά­λει­ψη, αναφέρει:

Αυτός που γκρί­νια­ξε λίγο είναι ο πρό­ε­δρος των Ελλή­νων μου­σουλ­μά­νων, ο οποί­ος σε παλαιό­τε­ρη συνέ­ντευ­ξή του είχε πει ότι δεν ήθε­λαν μινα­ρέ στο τζα­μί, για να είναι κάτι πιο σύγ­χρο­νο και να ται­ριά­ζει και λίγο με την ελλη­νι­κή πραγματικότητα”.

Γκρίνιες και για τη χωρητικότητα

Το τέμε­νος δια­θέ­τει έναν χώρο λατρεί­ας για τους άνδρες και έναν ακό­μη για τις γυναί­κες, με συνο­λι­κή χωρη­τι­κό­τη­τα για, περί­που, 250 άτο­μα, ενώ μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός πιστών θα μπο­ρεί να βρί­σκε­ται για προ­σευ­χή στον εξω­τε­ρι­κό του χώρο.

Εκεί που υπάρ­χει μία γκρί­νια είναι για τη χωρη­τι­κό­τη­τα, για­τί, πραγ­μα­τι­κά, είναι μικρό. Ακού­με τέμε­νος και νομί­ζου­με ότι θα χωρά­ει πλή­θος, ότι θα είναι κάτι σαν την Αγία Σοφία, αλλά δεν έχει καμία σχέ­ση. Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι ότι χωρά­ει μόλις 50 γυναί­κες και περί­που 200 άντρες. Βεβαί­ως, υπάρ­χει και ο περι­βάλ­λων χώρος, όπου θα μπο­ρούν, την περί­ο­δο του ραμα­ζα­νιού, να μαζεύ­ο­νται και να εκτε­λούν τα θρη­σκευ­τι­κά τους καθή­κο­ντα”, λέει η Νέλ­λη Παπαχελά.

Δυο υποψηφιότητες για τη θέση του ιμάμη

Σε εξέ­λι­ξη είναι και η δια­δι­κα­σία επι­λο­γής του προ­σώ­που που θα υπη­ρε­τή­σει στη θέση του ιμά­μη στο νέο τέμε­νος. Ο μου­σουλ­μά­νος θρη­σκευ­τι­κός λει­τουρ­γός, σύμ­φω­να με την πρό­σκλη­ση εκδή­λω­σης ενδια­φέ­ρο­ντος του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, πρέ­πει να είναι Έλλη­νας πολί­της, να γνω­ρί­ζει καλά την ελλη­νι­κή γλώσ­σα, να έχει απο­κτή­σει για του­λά­χι­στον έναν χρό­νο την ελλη­νι­κή ιθα­γέ­νεια και να είναι μόνι­μος κάτοι­κος Αττι­κής τα τελευ­ταία τρία χρόνια.

Η τελευ­ταία συνε­δρί­α­ση που κάνα­με αφο­ρού­σε στην εξέ­τα­ση των δικαιο­λο­γη­τι­κών που προ­σκό­μι­σαν οι υπο­ψή­φιοι ιμά­μη­δες. Είχα­με δύο υπο­ψη­φιό­τη­τες. Ο ένας απο­κλεί­στη­κε για­τί δεν είχε κλεί­σει έναν χρό­νο ως Έλλη­νας υπή­κο­ος και εμείς ζητού­σα­με ο υπο­ψή­φιος ιμά­μης να έχει την Ελλη­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα για του­λά­χι­στον έναν χρό­νο. Απέ­μει­νε ο δεύ­τε­ρος, ο οποί­ος θα πρέ­πει να εγκρι­θεί από μία ομά­δα επι­στη­μό­νων οι οποί­οι ασχο­λού­νται με τα μου­σουλ­μα­νι­κά θέμα­τα” λέει η Νέλ­λη Παπαχελά.

Ο ιμάμης και οι ισορροπίες ανάμεσα στο μουσουλμανικά δόγματα

Οι σου­νί­τες και οι σιί­τες απο­τε­λούν τα δύο μεγά­λα μου­σουλ­μα­νι­κά δόγ­μα­τα, τα οποία καλύ­πτουν το 70% των πιστών, ενώ υπάρ­χουν και άλλα, πολύ μικρό­τε­ρα. Η επι­λο­γή του ιμά­μη θα πρέ­πει να είναι τέτοια, ώστε να δια­τη­ρη­θούν οι ισορ­ρο­πί­ες ανά­με­σα σε όλα αυτά τα δόγ­μα­τα και για αυτόν το λόγο έχει προ­βλε­φθεί η τοπο­θέ­τη­ση στο τζα­μί κάποιων βοη­θών του, οι οποί­οι ενι­σχύ­σουν το έργο του, ως εκπρό­σω­ποι των άλλων δογμάτων.

Επει­δή διά­βα­σα διά­φο­ρα για το πώς θα μοι­ρά­ζε­ται το τζα­μί και για το αν αν θα είναι σου­νί­τες, αν θα είναι σιί­τες… όλα αυτά προ­βλέ­πο­νται από έναν κανο­νι­σμό που έχου­με εκπο­νή­σει ως επι­τρο­πή. Θα έχου­με και βοη­θούς ιμά­μη, οι οποί­οι θα εκπρο­σω­πούν όλους. Επι­πλέ­ον, θα υπάρ­χει ένα πρό­γραμ­μα, βάσει του οποί­ου θα μπο­ρούν οι πιστοί του κάθε δόγ­μα­τος να επι­σκέ­πτο­νται το τζά­μι και, βεβαί­ως, στις μεγά­λες γιορ­τές, όπως είναι το ραμα­ζά­νι, θα γίνε­ται μία μεγά­λη γιορ­τή, όπως γίνε­ται σε όλο τον κόσμο, όπως κάνου­με εμείς το Πάσχα μας” εξη­γεί η Νέλ­λη Παπαχελά..

Να ξεκινήσει η λειτουργία του για να ηρεμήσουν όσοι πιστεύουν ότι θα είναι κέντρο τρομοκρατίας”

Κατά και­ρούς έχουν εκφρα­στεί έντο­νες αντι­δρά­σεις για την κατα­σκευή του συγκε­κρι­μέ­νου τεμέ­νους και από θρη­σκευ­τι­κές ομά­δες και από ομά­δες κατοί­κων της περιο­χής. Μάλι­στα, στην είσο­δο του χώρου όπου κατα­σκευά­ζε­ται, στην Ιερά Οδό, έχουν γίνει αρκε­τές συγκε­ντρώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας. “Θεω­ρώ πιο σημα­ντι­κό να ξεκι­νή­σει το πρώ­το τζα­μί, να πάει καλά, να ηρε­μή­σουν και οι κάτοι­κοι, αφού δουν ότι δεν θα είναι κέντρο τρο­μο­κρα­τί­ας ή κάτι άλλο και θα δού­με πώς θα πάμε παρα­πέ­ρα” ανα­φέ­ρει σχε­τι­κά με τις επι­φυ­λά­ξεις αρκε­τών η Νέλ­λη Παπαχελά.

Το τζα­μί θα διοι­κεί­ται από επτα­με­λή επι­τρο­πή, η οποία έχει ήδη συστα­θεί, με μέλη δυο εκπρο­σώ­πους του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, έναν εκπρό­σω­πο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, δυο εκπρο­σώ­πους του Δήμου Αθη­ναί­ων και δυο εκπρο­σώ­πους των μου­σουλ­μα­νι­κών οργα­νώ­σε­ων της Αθή­νας. Επι­κε­φα­λής του είναι ο προϊ­στά­με­νος της Διεύ­θυν­σης Θρη­σκευ­τι­κής Διοί­κη­σης του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, Κων­στα­ντί­νος Πιταδάκης.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων