- Διαφήμιση -

Πέθανε ο Λουκ Πέρι, ο «Ντίλαν» του Μπέβερλι Χιλς

Ήταν 52 ετών - Είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλευόταν σε καταστολή - Η καριέρα του εκτοξεύτηκε μέσα από το «Μπέβερλι Χιλς»

Εφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 52 ετών ο Λουκ Πέρι, ο «Ντί­λαν» της αγα­πη­μέ­νης σει­ράς «Χτυ­πο­κάρ­δια στο Μπέ­βερ­λι Χιλς», ο οποί­ος είχε υπο­στεί εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο και νοση­λευό­ταν σε καταστολή.

Ο Λουκ Πέρι πέθα­νε το πρωί της Δευ­τέ­ρας (τοπι­κή ώρα) στο νοσο­κο­μείο «St. Joseph» στο Μπέρ­μπανκ. Σύμ­φω­να με τον εκπρό­σω­πό του, Άρνολντ Ρόμπιν­σον, στο πλευ­ρό του βρί­σκο­νταν τα παι­διά του, Τζακ και Σόφι, η αρρα­βω­νια­στι­κά του, Γου­έ­ντι Μάντι­σον Μπά­ου­ερ, η πρώ­ην σύζυ­γός του Μίνι Σαρπ, η μητέ­ρα του Αν και ο πατριός του Στιβ Μπέ­νετ, τα αδέλ­φια του Τομ και Έιμι, και άλλοι στε­νοί συγ­γε­νείς και φίλοι.

«Η οικο­γέ­νεια εκτι­μά την τερά­στια συμπα­ρά­στα­ση και τις προ­σευ­χές όλων προς τον Λουκ, από όλο τον κόσμο. Δεν θα δοθούν περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες προς το παρόν», ανέφερε.

Ο 52χρονος ηθο­ποιός υπέ­στη εγκε­φα­λι­κό την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη, ενώ βρι­σκό­ταν στο σπί­τι του, στο Sherman Oaks. Ο εκπρό­σω­πός του, δεν είχε δώσει λεπτο­μέ­ρειες από την κατά­στα­σή του, ωστό­σο σύμ­φω­να με το ΤΜΖ, οι για­τροί τον είχαν θέσει σε τεχνη­τό κώμα, κάτι που είχε δια­ψεύ­σει το πρωί ο εκπρόσωπος.

Η τρα­γι­κή συγκυ­ρία ήταν ότι την ίδια ημέ­ρα το δίκτυο Fox ανα­κοί­νω­σε το ξεκί­νη­μα ενός νέου κύκλου γυρι­σμά­των για το «Beverly Hills, 90210».

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο Πέρι δεν είχε υπο­γρά­ψει για το νέο τηλε­ο­πτι­κό εγχεί­ρη­μα καθώς πρω­τα­γω­νι­στoύ­σε στη σει­ρά «Riverdale», που βασί­ζε­ται στα αγα­πη­μέ­να κόμιξ «Archie», υπο­δυό­με­νος τον πατέ­ρα του κοκ­κι­νο­μάλ­λη ήρωα.

Η «Μπρέ­ντα», Σάνεν Ντό­χερ­τι, συμπρω­τα­γω­νί­στριά του στη σει­ρά είχε στεί­λει το δικό της μήνυ­μα συμπα­ρά­στα­σης για τον Πέρι. «Δεν μπο­ρώ να μιλή­σω για­τί θα αρχί­σω να κλαίω. Τον αγα­πώ και ξέρει ότι τον αγα­πώ. Είναι ο Ντί­λαν μου», είπε σε μια συνέ­ντευ­ξή της.

Εκτο­ξεύ­τη­κε με το «Μπέ­βερ­λι Χιλς» — Ποδο­πά­τη­μα για ένα αυτό­γρα­φό του

Ο Λουκ  Πέρι γεν­νή­θη­κε στις 11  Οκτω­βρί­ου 1966 στο Μάν­σφιλντ του Οχάιο. Αφό­του τελεί­ω­σε το λύκειο, μετα­κό­μι­σε στο Λος Άντζε­λες για να κυνη­γή­σει το όνει­ρό του στην ηθο­ποι­ΐα. Η τηλε­ο­πτι­κή του καριέ­ρα ξεκί­νη­σε σε ηλι­κία 16 ετών. 

Ωστό­σο στα 24 του έμελ­λε να λάμ­ψει  το άστρο του και να γίνει είδω­λο της νεο­λαί­ας ως Ντί­λαν Μακ­Κέι στην σει­ρά των 90’s «Χτυ­πο­κάρ­δια στο Μπέ­βερ­λι Χιλς» του Fox, μία σει­ρά — φαι­νό­με­νο που αγα­πή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα και στην Ελλάδα.

Ο «Ντί­λαν» ήταν ο δημο­φι­λέ­στε­ρος χαρα­κτή­ρας της σει­ράς. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι το γεγο­νός ότι το 1991 με το που εμφα­νί­στη­κε σε εμπο­ρι­κό κέντρο της Φλό­ρι­ντα, έγι­νε «ποδο­πά­τη­μα», όταν 10.000 άτο­μα μαζεύ­τη­καν για να του ζητή­σουν αυτόγραφο.

Μάλι­στα αρκε­τοί νοση­λεύ­τη­καν σε νοσο­κο­μείο, ενώ το εμπο­ρι­κό κέντρο ανα­γκά­στη­κε να κλεί­σει τις πόρ­τες του.

Ο ηθο­ποιός έφυ­γε στην έκτη σεζόν της σει­ράς, προ­κει­μέ­νου να ξεφύ­γει από τον χαρα­κτή­ρα του Ντί­λαν, ωστό­σο επέ­στρε­ψε στην 9η. 

Εκτός από το «Μπέ­βερ­λι Χιλς», ο Πέρι έπαι­ξε σημα­ντι­κούς ρόλους και στις σει­ρές “Another World,” “Oz,” “Jeremiah,” “Windfall,” “John from Cincinnati,” και “Body of Proof.”

Στον κινη­μα­το­γρά­φο είχε πρω­τα­γω­νι­στή­σει στις ται­νί­ες «8 Seconds» και το «Πέμ­πτο στοι­χείο» του Λικ Μπε­σόν, ενώ συμ­με­τεί­χε και στην τελευ­ταία ται­νία του Κου­έ­ντιν Ταρα­ντί­νο «Μια φορά κι έναν και­ρό στο Χόλι­γουν», που πραγ­μα­τεύ­ε­ται την ιστο­ρία του Τσαρλς Μάνσον.

Παράλ­λη­λα, είχε  δανεί­σει τη φωνή του σε ται­νί­ες καρ­τούν, όπως τα: «Biker Mice from Mars», «Mortal Kombat: Defenders of the Realm», «The Legend of Calamity Jane», «The Incredible Hulk», «Pepper Ann», «Pound Puppies» και άλλα.

Το 2015 δια­γνώ­στη­κε με προ­καρ­κι­νω­μα­τι­κή κακο­ή­θεια στο παχύ έντε­ρο και έγι­νε υπέρ­μα­χος των ελέγ­χων για το συγκε­κρι­μέ­νο είδος καρκίνου.

Ο Λουκ Πέρι υπήρ­ξε παντρε­μέ­νος με την Ρέι­τσελ Μίνι Σαρπ από το 1993 μέχρι το 2003, με την οποία απέ­κτη­σαν δύο παι­διά, τον Τζακ και την Σόφι.

 

Πηγή protothema.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων