- Διαφήμιση -

Απόφαση σοκ: Υποβιβασμός ΟΦΗ και Αιγινιακού για στημένο ματς

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ έκρινε ένοχους τον ΟΦΗ και τον Αιγινιακό για την χειραγώγηση του περσινού μεταξύ τους αγώνα (6-0) και αποφάσισε τον υποβιβασμό τους.

Η από­φα­ση-σοκ είναι εφέ­σι­μη και μέχρι να κρι­θεί η υπό­θε­ση σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό οι δύο ομά­δες θα αγω­νί­ζο­νται κανο­νι­κά στην Σού­περ Λίγκα και την Φού­τμπολ Λιγκ αντίστοιχα.

Το ματς διε­ξή­χθη στις 12 Νοεμ­βρί­ου του 2017 και από τη σχε­τι­κή έρευ­να της Επι­τρο­πής Δεο­ντο­λο­γί­ας προ­έ­κυ­ψε ότι ο τότε πρό­ε­δρος του ΟΦΗ, Φώτης Τσά­λος, είχε έρθει σε συμ­φω­νία με τον πρό­ε­δρο του Αιγι­νια­κού, Γιάν­νη Νώπα και μέσω αυτού με τους παί­κτες Βασί­λη Λιό­λιο, Θανά­ση Τόλιο και Πανα­γιώ­τη Για­τζι­τζό­γλου ώστε να χάσει η φιλο­ξε­νού­με­νη ομά­δα το ματς για στοι­χη­μα­τι­κούς λόγους με δια­φο­ρά του­λά­χι­στον τριών γκολ.

Σύμ­φω­να με την από­φα­ση ο ΟΦΗ υπο­βι­βά­ζε­ται στη Football League και θα ξεκι­νή­σει το νέο πρω­τά­θλη­μα με ‑6 βαθ­μούς, ενώ ο Αιγι­νια­κός υπο­βι­βά­ζε­ται στη Γ’ Εθνι­κή και θα ξεκι­νή­σει το νέο πρω­τά­θλη­μα με ‑6. Και στις δύο ομά­δες επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο 300.000 ευρώ. Στους πρώ­ην προ­έ­δρους του ΟΦΗ Φ. Τσά­λο και του Αιγι­νια­κού Γ. Νιώ­πα επι­βάλ­λο­νται πρό­στι­μο 60.000 ευρώ, απα­γό­ρευ­ση ενα­σχό­λη­σης με το ποδό­σφαι­ρο εφ’ όρου ζωής και απα­γό­ρευ­ση εισό­δου στους αγω­νι­στι­κούς χώρους εφ’ όρου ζωής. Στους ποδο­σφαι­ρι­στές Β. Λιό­λιο, Θ. Τόλιο και Π. Για­τζι­τζό­γλου επι­βάλ­λε­ται πρό­στι­μο 5.000 ευρώ, απα­γό­ρευ­ση ενα­σχό­λη­σης με το ποδό­σφαι­ρο για 10 χρό­νια και απα­γό­ρευ­ση εισό­δου στους αγω­νι­στι­κούς χώρους για 10 χρόνια.

Το πρω­τά­θλη­μα της Φού­τμπολ Λιγκ θεω­ρεί­ται το πιο διε­φθαρ­μέ­νο σε όλη την Ευρώ­πη από την UEFA, αλλά η ΕΠΟ μέχρι τώρα δεν έχει πάρει μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση του φαι­νο­μέ­νου της χει­ρα­γώ­γη­σης αγώ­νων για στοι­χη­μα­τι­κούς λόγους.

 

Πηγή  documentonews.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων