- Διαφήμιση -

Πέθανε η ενδυματολόγος του σίριαλ «Αγριες Μέλισσες»

Πέθανε σε ηλικία 61 ετών η ενδυματολόγος του δημοφιλούς σίριαλ «Αγριες Μέλισσες», Γιούλα Ζωιοπούλου.

Πέθα­νε σε ηλι­κία 61 ετών η ενδυ­μα­το­λό­γος του δημο­φι­λούς σίριαλ «Αγριες Μέλισ­σες», Γιού­λα Ζωιοπούλου.

Τον τελευ­ταίο και­ρό αντι­με­τώ­πι­ζε σοβα­ρό πρό­βλη­μα υγείας.

Η Γιού­λα Ζωιο­πού­λου γεν­νή­θη­κε στις 10 Μαρ­τί­ου 1958 στην Αθή­να. Σπού­δα­σε σκη­νο­γρα­φία και ενδυ­μα­το­λο­γία στη Σχο­λή Δοξιά­δη και στη Σχο­λή Κινη­μα­το­γρά­φου Λ. Σταυ­ρά­κου απ’ όπου απο­φοί­τη­σε το 1985.

Είχε βρα­βευ­τεί με βρα­βείο σκη­νο­γρα­φί­ας το 1993 για τις μικρού μήκους ται­νιες «Άβαξ» (σκην. Νίκος Γραμ­μα­τι­κός) και «Οι μονα­χι­κές γυναί­κες είναι επι­κίν­δυ­νες» (σκην. Κωστού­λα Τωμα­δά­κη). Βρα­βείο ενδυ­μα­το­λο­γί­ας το 1994 από το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού στο Φεστι­βαλ Θεσ­σα­λο­νί­κης για τις ται­νί­ες «Απ’ το χιό­νι» (σκην. Σωτή­ρη Γκο­ρί­τσα), «Η επο­χή των δολο­φό­νων» (σκην. Ν. Γραμ­μα­τι­κού), «Η αυλή με τα σκου­πί­δια» (σκην. Θ. Σκρουμπέλος).

Το 2003 κέρ­δι­σε βρα­βείο σκη­νο­γρα­φί­ας από το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού στο Φεστι­βάλ Θεσ­σα­λο­νί­κης για την ται­νία «Βασι­λιάς» (σκην. Ν. Γραμ­μα­τι­κός), επί­σης κατέ­κτη­σε βρα­βείο σκη­νο­γρα­φί­ας στα «Πρό­σω­πα 2003» (Τηλε­ο­πτι­κά Βρα­βεία) για τα σκη­νι­κά στην τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά «Κάτω από την Ακρόπολη»(σκην. Γ. Βασιλειάδης).

Τέλος, το 2010 κατέ­κτη­σε ξανά βρα­βείο σκη­νο­γρα­φί­ας στα «Πρό­σω­πα 2010» για τη σκη­νο­γρα­φία στην τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά «Καρυω­τά­κης» (σκην. Τ. Ψαρ­ράς), ενώ το 2014 κέρ­δι­σε βρα­βείο ενδυ­μα­το­λο­γί­ας από την Ελλη­νι­κή Ακα­δη­μία Κινη­μα­το­γρά­φου για την ται­νία «Μικρά Αγγλία» (σκην. Παντε­λή Βούλγαρη).

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων