- Διαφήμιση -

Εγκρίθηκε η εξαγορά του Alpha από την Motor Oil

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η απόκτηση κοινού ελέγχου επί των εταιριών Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ, μέσω της εταιρίας συμμετοχών Nevine Holdings Limited, από τις εταιρίες Μotor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου αε, Alpha Media Group Limited και τον Δημήτρη Κοντομηνά.

Αυτό αναφέρει σχετική απόφαση της επιτροπής και συγκεκριμένα:

Σε συνε­δρί­α­ση της ολο­μέ­λειας της Επι­τρο­πής Αντα­γω­νι­σμού στις, 20 Φεβρουα­ρί­ου 2019, απο­φα­σί­στη­κε ομό­φω­να η έγκρι­ση της γνω­στο­ποι­η­θεί­σας συγκέ­ντρω­σης που αφο­ρά στην από­κτη­ση κοι­νού ελέγ­χου επί των εται­ριών Alpha Δορυ­φο­ρι­κή Τηλε­ό­ρα­ση ΑΕ, Alpha Ραδιο­φω­νι­κή ΑΕ και Alpha Ραδιο­φω­νι­κή Κρό­νος ΑΕ, μέσω της εται­ρί­ας συμ­με­το­χών Nevine Holdings Limited, από τις εται­ρί­ες Μotor Oil (Ελλάς) Διυ­λι­στή­ρια Κορίν­θου αε, Alpha Media Group Limited και τον Δημή­τρη Κοντο­μη­νά, σύμ­φω­να με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3959/11, όπως ισχύει.

Συγκε­κρι­μέ­να, απο­φα­σί­στη­κε η έγκρι­ση από την Επι­τρο­πή Αντα­γω­νι­σμού, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3959/2011, της από 9.11.2018 ως άνω γνω­στο­ποι­η­θεί­σας συγκέ­ντρω­σης, δεδο­μέ­νου ότι η εν λόγω συγκέ­ντρω­ση, παρ’ ότι εμπί­πτει στο πεδίο εφαρ­μο­γής της παρα­γρά­φου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011 και του άρθρου 3 του ν. 3592/2007, αφε­νός μεν υπο­λεί­πε­ται των κατω­φλί­ων του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 3592/2007, ήτοι του 35% σε κάθε μία από τις επι­μέ­ρους αγο­ρές της τηλε­ό­ρα­σης και του ραδιο­φώ­νου οπό­τε τα γνω­στο­ποιού­ντα μέρη δεν θα απο­κτή­σουν δεσπό­ζου­σα θέση στις επι­μέ­ρους αγο­ρές των ΜΜΕ, που θα ελέγ­χουν από κοι­νού εκ της προ­κεί­με­νης συναλ­λα­γής και άρα δεν ανα­μέ­νε­ται να προ­κλη­θεί συγκέ­ντρω­ση ελέγ­χου σ’ αυτές και αφε­τέ­ρου δεν περιο­ρί­ζει σημα­ντι­κά, κατ’ άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, τον αντα­γω­νι­σμό στην εθνι­κή αγο­ρά ή σε ένα σημα­ντι­κό, σε συνάρ­τη­ση με τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά των προ­ϊ­ό­ντων ή των υπη­ρε­σιών τμή­μα της, ιδί­ως με τη δημιουρ­γία ή ενί­σχυ­ση της δεσπό­ζου­σας θέσης.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων