- Διαφήμιση -

Νοσοκομείο Παίδων: Τουλάχιστον 500 παιδιά νοσηλεύτηκαν για απεξάρτηση από κινητά και tablet

Μάστιγα τίνει να εξελιχθεί η εξάρτηση των παιδιών από κάθε λογής οθόνες όπως τηλεόραση, tablet και κινητών.

Η Ιλια Θεο­το­κά, κλι­νι­κή ψυχο­λό­γος-θερα­πεύ­τρια του Αιγι­νή­τειου Νοσο­κο­μεί­ου μιλά­ει στο Open TV και ανα­φέ­ρει ότι το πρό­βλη­μα είναι μεγα­λύ­τε­ρο από όσο φαντα­ζό­μα­στε «Το πρό­βλη­μα είναι οι δρα­στη­ριό­τη­τες στο μέσο, όχι το μέσο καθ’ αυτό.

Κατά βάση τα social media και τα παι­χνί­δια είναι αυτά που προ­κα­λούν εθι­σμό, για­τί υπάρ­χει η άμε­ση ικα­νο­ποί­η­ση, όπως π.χ. τα likes.

Μια συμπε­ρι­φο­ρά που ικα­νο­ποιεί­ται, τεί­νει να επα­να­λαμ­βά­νε­ται. Ενερ­γο­ποιεί­ται η ντο­πα­μί­νη στον εγκέ­φα­λο. Το ίδιο ισχύ­ει και με τις χημι­κές ουσί­ες. Υπάρ­χουν και οι συμπε­ρι­φο­ρι­κές εξαρ­τή­σεις, που είναι ο τζό­γος και η εξάρ­τη­ση από το δια­δί­κτυο που έχουν τα ίδια συμ­πτώ­μα­τα στέρησης.

Υπάρ­χουν συμ­πτώ­μα­τα, όταν το παι­δί δεν υπα­κού­ει σ’ αυτό που λένε. Όταν δεν βάλεις όρια από νωρίς, είναι δύσκο­λο να πει­θαρ­χή­σουν μετά τα παι­διά. Οι γονείς δεν βάζουν όριο στα παι­διά για­τί νιώ­θουν ενο­χές. Σε κάθε ηλι­κία υπάρ­χει δια­φο­ρε­τι­κό όριο, αν μιλά­με για ηλι­κί­ες 4–5 ετών, που χρη­σι­μο­ποιεί το tablet του γονιού του.

Ακό­μα κι αν δεν πάρει tablet στα 5, σημα­σία έχουν οι χρό­νοι. Η αμε­ρι­κα­νι­κή παι­δια­τρι­κή εται­ρία έχει ορί­σει τους χρό­νους που θα πρέ­πει τα παι­διά να είναι μπρο­στά από μία οθό­νη. Το θέμα είναι ότι ο γονιός πρέ­πει να ορί­σει στο παι­δί, χρό­νο καθη­με­ρι­νά, μία ώρα την ημέ­ρα, 2 ώρες το σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο το πολύ. Οι γονείς πρέ­πει να εκπαι­δευ­τούν. Το ότι δεν μπο­ρούν οι γονείς να βάλουν όρια, είναι θέμα δικό τους. Η εφη­βεία είναι αργά να βάλεις όρια. Τα βάζεις από νωρίς και τα τηρείς. Τα όρια κάνουν τα παι­διά πιο ευτυ­χι­σμέ­να και πιο υγιή».

Ο Μανώ­λης Παπα­σάβ­βας, διοι­κη­τής του Παί­δων Αγία Σοφία-Αγλα­ΐα Κυρια­κού, μίλη­σε στο OPEN και ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται στο ethnos.gr για το πρό­βλη­μα που αντι­με­τω­πί­ζε­ται σε ειδι­κή μονά­δα του νοσο­κο­μεί­ου. «Από το 2007 ξεκί­νη­σε η μονά­δα. Πάνω από 500 έφη­βοι έχουν προ­σέλ­θει στην μονά­δα. Γίνε­ται εξα­το­μι­κευ­μέ­νη προ­σέγ­γι­ση σχε­τι­κά με την προ­βλη­μα­τι­κή χρή­ση του δια­δι­κτύ­ου. Μας έρχο­νται παι­διά από 3–4 ετών μέχρι την ηλι­κία των 16 ετών.

Πρό­σφα­τη έρευ­να έχει δεί­ξει ότι σε παι­διά ηλι­κί­ας 5–12 το 78% χρη­σι­μο­ποιεί το ίντερ­νετ, ενώ το ποσο­στό πηγαί­νει στο 90% σε ηλι­κί­ες παι­διών 10–12 ετών. Τα παι­διά έχουν εθι­στεί στη χρή­ση δια­δι­κτύ­ου, παί­ζουν παι­χνί­δια ως το ξημέ­ρω­μα, ζουν απο­μο­νω­μέ­να, κλεί­νο­νται στον εαυ­τό τους, δεν έχουν φίλους, παρου­σιά­ζουν φοβίες…».

Ο κ. Παπα­σάβ­βας κάνει έκκλη­ση στους γονείς «…με το που δια­πι­στώ­σουν ότι τα παι­διά χρη­σι­μο­ποιούν πολ­λές ώρες το ίντερ­νετ, να καλέ­σουν αμέ­σως βοή­θεια. Να μας καλέ­σουν, παρέ­χου­με συμ­βου­λευ­τι­κές προτάσεις».

 

Πηγή www.newside.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων