- Διαφήμιση -

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τάκης Μόσχος

Ο Τάκης Μόσχος απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών, μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας – Γνωστότερος ρόλος του υπήρξε αυτός του «Αργύρη» στη «Γλυκιά Συμμορία»

Σε ηλι­κία 68 ετών έφυ­γε σήμε­ρα στις 3.30 το μεση­μέ­ρι από τη ζωή ο ηθο­ποιός Τάκης Μόσχος, που τους τελευ­ταί­ους τρεις μήνες, έδι­νε μάχη για τη ζωή του έχο­ντας υπο­στεί διπλό εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο και νοση­λευό­ταν σε  κώμα σε Μονά­δα Εντα­τι­κής Θεραπείας.

Ο Τάκης Μόσχος έγι­νε ιδιαί­τε­ρα γνω­στός για τον ρόλο του «Αργύ­ρη» στη «Γλυ­κιά Συμ­μο­ρία» του Νίκου Νικο­λα­ΐ­δη, που θεω­ρεί­ται από τις πιο εμβλη­μα­τι­κές ται­νί­ες της δεκα­ε­τί­ας του 1980.

Ποιος ήταν ο Τάκης Μόσχος

Ο Τάκης Μόσχος, γεν­νη­μέ­νος στη Χαλ­κί­δα από πατέ­ρα αστυ­νο­μι­κό, πέρα­σε από τους πρώ­τους στη Νομι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κης, όπου και σπού­δα­σε. Στη συνέ­χεια έκα­νε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στην Κοι­νω­νιο­λο­γία και τις Καλές Τέχνες στη Γερ­μα­νία. Σε συνέ­ντευ­ξή του χαρα­κτή­ρι­σε εκρη­κτι­κά τα φοι­τη­τι­κά του χρόνια. 

Η επι­στρο­φή του στην Ελλά­δα έγι­νε, όπως είπε, μετά από ερω­τι­κή απο­γο­ή­τευ­ση. Λόγω του παρου­σια­στι­κού του, εργά­στη­κε ως μοντέ­λο για λίγο.

Κι ενώ ασχο­λή­θη­κε με δια­φη­μι­στι­κά, ο Τάκης Μόσχος περ­νού­σε από ένα γρα­φείο για να αφή­σει φωτο­γρα­φί­ες του. Τον πήραν τηλέ­φω­νο και ήθε­λαν να του δώσουν έναν ρόλο σε ται­νία του Κατα­κου­ζη­νού, τον «Άγγε­λο» (1982), που είναι και η πρώ­τη ται­νία στην Ελλά­δα που ασχο­λή­θη­κε με την ομο­φυ­λο­φι­λία. Ο Τάκης Μόσχος υπο­δύ­θη­κε τον ρόλο μίας τραβεστί. 

Η ται­νία δια­γω­νί­στη­κε στο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης το 1982 και απέ­σπα­σε τα βρα­βεία καλύ­τε­ρης ται­νί­ας, σενα­ρί­ου και πρώ­του ανδρι­κού ρόλου για τον Μιχά­λη Μανιάτη.

Στη συνέ­χεια, ο Τάκης Μόσχος έπαι­ξε στη «Γλυ­κιά Συμ­μο­ρία», μια εμβλη­μα­τι­κή ται­νία, που αντι­κα­τό­πτρι­ζε κάποιες από τις εμπει­ρί­ες του στην Γερ­μα­νία,  που γυρί­στη­κε το 1983 σε σενά­ριο και σκη­νο­θε­σία του Νίκου Νικολαΐδη.

Η «Γλυ­κιά Συμ­μο­ρία» το 2006 ψηφί­στη­κε από την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρι­τι­κών Κινη­μα­το­γρά­φου, ως μια από τις δέκα καλύ­τε­ρες ελλη­νι­κές ται­νί­ες, κατα­κτώ­ντας την 9η θέση. Το 1984 κυκλο­φό­ρη­σε και σαν μυθι­στό­ρη­μα του δημιουρ­γού της, Νίκου Νικο­λα­ΐ­δη. Ο Τάκης Μόσχος βρα­βεύ­τη­κε για την ερμη­νεία του, καθώς και δύο χρό­νια μετά, για τον ρόλο του ως Λαπα­θιώ­της στο «Μετέ­ω­ρο και σκιά» (1985). Η ται­νία ήταν βασι­σμέ­νη στη βιο­γρα­φία του ποι­η­τή Ναπο­λέ­ο­ντα Λαπα­θιώ­τη, που έζη­σε σε μια περί­ο­δο γεμά­τη από γεγο­νό­τα για την ιστο­ρία της Ελλάδας.

Είχε απο­συρ­θεί στη Σκόπελο

Τα τελευ­ταία 18 χρό­νια, ο ηθο­ποιός είχε απο­συρ­θεί στη Σκό­πε­λο. Εκεί, είχε δημιουρ­γή­σει Ερα­σι­τε­χνι­κή Θεα­τρι­κή Οµά­δα Σκο­πέ­λου (ΕΘΟΣ), με την οποία έκα­νε παρα­στά­σεις. Παράλ­λη­λα, έκα­νε μαθή­μα­τα σε μαθη­τές Γυμνα­σί­ου, αξιο­ποιώ­ντας στις σπου­δές του.

Τον περα­σμέ­νο Φεβρουά­ριο υπέ­στη διπλό εγκε­φα­λι­κό επεισόδιο.

 

Πηγή protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων