- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ο δήμος Ηρακλείου Αττικής επεκτείνει την δημοτική συγκοινωνία (Πίνακας)

Ξεκινάει η γραμμή 2

Ο δήμος Ηρα­κλεί­ου Αττι­κής κάνει ένα ακό­μα σημα­ντι­κό βήμα με την επέ­κτα­ση και την ανα­βάθ­μι­ση της Δημο­τι­κής Συγκοινωνίας.

Με σύν­θη­μα «Πάμε μαζί» ο δήμος φρο­ντί­ζει να καλυ­φθούν οι ανά­γκες των δημο­τών στις καθη­με­ρι­νές τους μετα­κι­νή­σεις με τη δημιουρ­γία και δεύ­τε­ρης Γραμ­μής, καθώς και τη προ­μή­θεια και­νού­ριων λεωφορείων.

Ένα εντε­λώς και­νούρ­γιο δρο­μο­λό­γιο έρχε­ται να προ­στε­θεί στη Δημο­τι­κή Συγκοι­νω­νία του Δήμου για να εξυ­πη­ρε­τή­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρους κατοί­κους αλλά και επι­σκέ­πτες της πόλης.

Η νέα Γραμ­μή 2 θα εκτε­λεί­ται από το δεύ­τε­ρο ολο­καί­νουρ­γιο mini bus, που αγό­ρα­σε η δημο­τι­κή αρχή του Νίκου Μπά­μπα­λου, και θα καλύ­πτει την έκτα­ση του Ηρα­κλεί­ου που δεν εξυ­πη­ρε­τού­σε μέχρι σήμε­ρα η υπάρ­χου­σα Γραμ­μή 1.

Αξιο­ποιώ­ντας τα θετι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα από τη σωστή οικο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση ο δήμος, πλέ­ον, μπο­ρεί και διευ­κο­λύ­νει σημα­ντι­κά τις καθη­με­ρι­νές μετα­κι­νή­σεις πολύ περισ­σό­τε­ρων πολι­τών, με πολύ καλύ­τε­ρες συν­θή­κες ποιό­τη­τας και ασφάλειας.

Αμφό­τε­ρες οι Γραμ­μές θα λει­τουρ­γούν Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή, πρω­ι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες, ενώ η χρή­ση της Δημο­τι­κής Συγκοι­νω­νί­ας παρα­μέ­νει δωρε­άν για όλους.

Με την δρο­μο­λό­γη­ση των δύο λεω­φο­ρεια­κών γραμ­μών, τα περισ­σό­τε­ρα σημεία της πόλης είναι προ­σβά­σι­μα στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς και δια­συν­δε­δε­μέ­να τόσο μετα­ξύ τους, όσο και με τους τοπι­κούς σταθ­μούς μετε­πι­βί­βα­σης των κεντρι­κών ΜΜΜ (Μετρό, Προ­α­στια­κός, υπερ­το­πι­κά δρο­μο­λό­για λεω­φο­ρεί­ων ΟΑΣΑ).

Παράλ­λη­λα, ο δήμος Ηρα­κλεί­ου θέλο­ντας να στη­ρί­ξει εμπρά­κτως τους Ηρα­κλειώ­τες φοι­τη­τές θα ξεκι­νή­σει να εκτε­λεί δια­δρο­μή μετα­φο­ράς προς την Πανεπιστημιούπολη.

Το δρο­μο­λό­γιο Ηρά­κλειο – Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη θα ανα­χω­ρεί Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή στις 8.00 το πρωί από τον σταθ­μό του ηλε­κτρι­κού σιδη­ρό­δρο­μου (πλευ­ρά κεντρι­κής πλα­τεί­ας), φυσι­κά με δωρε­άν επιβίβαση.

«Η αγο­ρά των δύο και­νούρ­γιων mini bus δίνει τη δυνα­τό­τη­τα δωρε­άν σε όσους συμπο­λί­τες μας δεν έχουν δικό τους μέσο μετα­φο­ράς αλλά και σε όσους έχουν ίδιο μέσο να το αφή­σουν στο σπί­τι και να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τη Δημο­τι­κή Συγκοι­νω­νία στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα τους να κινη­θούν στην πόλη μας. Με τον τρό­πο αυτό προ­σπα­θού­με να κάνου­με την πόλη μας πιο φιλι­κή στο περι­βάλ­λον. Πάμε μαζί λοι­πόν. Πάμε να κάνου­με όλοι μαζί το Ηρά­κλειο μια πόλη που αξί­ζει να ζεις».

 

Πηγή http://toaerodromio.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων