- Διαφήμιση -

Αγωνία για την Τιτίκα Σαριγκούλη: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Ανησυχία για την αγαπημένη γιαγιά της ελληνικής τηλεόρασης

Η Τιτί­κα Σαρι­γκού­λη νοση­λεύ­ε­ται για δεύ­τε­ρη φορά μέσα σε μικρό χρο­νι­κό διά­στη­μα με προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, τα οποία προ­ήλ­θαν από πνευ­μο­νι­κό οίδη­μα που υπέ­στη στις αρχές Φεβρουα­ρί­ου, όταν για τις ανά­γκες της θεα­τρι­κής παρά­στα­σης «ΑΝΝΕΧΕΙΑ» του Γιώρ­γου Μακρή βρέ­θη­κε στη Σπάρτη.

Όπως εξο­μο­λο­γεί­ται η Τιτί­κα Σαρι­γκού­λη στην Espresso, από το δωμά­τιο της στο νοσο­κο­μείο Ελπίς, όπου βρί­σκε­ται τις τελευ­ταί­ες μέρες με συμ­πτώ­μα­τα ιλίγ­γου: «Μεί­να­με σε ένα άθλιο ξενο­δο­χείο που θύμι­ζε στρα­τό­πε­δο του Άου­σβιτς και δεν είχε καθό­λου θέρ­μαν­ση. Δυστυ­χώς, πέσα­με σε τρι­το­κο­σμι­κές κατα­στά­σεις και με έναν και­ρό σε όλη την Ελλά­δα που είχε πολύ παγω­μέ­νες θερ­μο­κρα­σί­ες, με απο­τέ­λε­σμα να πάθω πνευ­μο­νι­κό οίδη­μα και να μετα­φερ­θώ στο νοσοκομείο.

Ευτυ­χώς, βρί­σκο­μαι στα χέρια πολύ καλών για­τρών και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού και τους ευχα­ρι­στώ πολύ όλους για ό,τι κάνουν για την περί­πτω­σή μου, που δεν είναι καθό­λου απλή».

 

Πηγή piraeuspress.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων