- Διαφήμιση -

Το ειδικό σχολείο Κορυδαλλού ολοκληρώνεται!

Οι τελικές εργασίες δρομολογήθηκαν

Οι τελι­κές εργα­σί­ες για την ολο­κλή­ρω­ση της κατα­σκευ­ής του Ειδι­κού Σχο­λεί­ου Κορυ­δαλ­λού δρο­μο­λο­γή­θη­καν με την επα­να­δη­μο­πρά­τη­ση του έργου από την ΚΤΥΠ Α.Ε (πρώ­ην ΟΣΚ). Ήδη το έργο προ­κη­ρύ­χθη­κε και ως το τέλος Μαρ­τί­ου θα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί όλες οι σχε­τι­κές διαδικασίες.

Πρό­κει­ται για το νέο σύγ­χρο­νο διδα­κτή­ριο στην οδό Στα­μα­το­πού­λου, στον Άνω Κορυ­δαλ­λό, που θα στε­γά­σει το Νηπια­γω­γείο και το Δημο­τι­κό Ειδι­κής Αγω­γής, το οποίο έχει κατα­σκευα­σθεί κατά 70% και απο­μέ­νουν οι τελι­κές εργα­σί­ες για την ολο­κλή­ρω­ση και παρά­δο­ση του.

Για τις σημα­ντι­κές καθυ­στε­ρή­σεις στην εξέ­λι­ξη του έργου είχαν αντι­δρά­σει η δημο­τι­κή αρχή και ο Σταύ­ρος Κασι­μά­της, ο οποί­ος για τον σκο­πό αυτό, είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει επα­νει­λημ­μέ­νες συνα­ντή­σεις με την διοί­κη­ση της ΚΤΥΠ, προ­κει­μέ­νου να ξεπε­ρα­στούν τα προ­βλή­μα­τα και να προ­χω­ρή­σουν οι σχε­τι­κές διαδικασίες.

 

Πηγή piraeuspress.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων