- Διαφήμιση -

Πώς να μετατρέψετε το κινητό σας σε… ακουστικό βαρηκοΐας

Αν χρειάζεστε ενίσχυση του ήχου, η Google είναι εδώ

Η Google κάνει ολο­έ­να και πιο προ­σβά­σι­μο το Android σε όλους και οι απο­δεί­ξεις είναι εδώ έμπρακτες.

Η ομά­δα Android Accessibility έρι­ξε λοι­πόν δωρε­άν στην κυκλο­φο­ρία το Sound Amplifier, μια νέα εφαρ­μο­γή για όσους αντι­με­τω­πί­ζουν προ­βλή­μα­τα ακο­ής.

Το app είναι ουσια­στι­κά ένα ακου­στι­κό βοή­θη­μα, αυξά­νο­ντας τους ήχους όσων συμ­βαί­νουν γύρω μας.

Και είναι μάλι­στα έξυ­πνη η εφαρ­μο­γή, καθώς μπο­ρεί σε περι­βάλ­λο­ντα αυξη­μέ­νου θορύ­βου να απο­μο­νώ­σει τους ασθε­νέ­στε­ρους ήχους του ενδια­φέ­ρο­ντος μας, όπως τη φωνή του συνο­μι­λη­τή μας, και να αυξή­σει απο­κλει­στι­κά αυτούς.

Αυτό το φιλ­τρά­ρι­σμα του ακου­στι­κού περι­βάλ­λο­ντος και η φυσι­κό­τε­ρη εμπει­ρία ακρό­α­σης είναι τα και­νού­ρια που κομί­ζει το Sound Amplifier (Ενι­σχυ­τής Ήχου), μετα­τρέ­πο­ντας τα ενσύρ­μα­τα ακου­στι­κά του κινη­τού σε απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τα­τα ακου­στι­κά βαρηκοΐας.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων