- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 500 προσλήψεις 24μηνης σύμβασης εργασίας

ΟΑΕΔ - Όλες οι ειδήσεις: Ανοίγει στα μέσα της εβδομάδας η πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για την υποδοχή χιλιάδων αιτήσεων με την προκήρυξη των 500 θέσεων σε όλη τη χώρα (ΣΟΧ 1Α/2019).

Κορυ­φαίο στέ­λε­χος του ΟΑΕΔ μιλώ­ντας στο workenter, ανέ­φε­ρε πως σήμε­ρα Δευτέρα(1/4), θα γίνει ‑με παρου­σία του διευ­θυ­ντή Πλη­ρο­φο­ρι­κής του οργα­νι­σμού- το τελι­κό τεστ για την υπο­δο­χή των αιτή­σε­ων συμμετοχής.

Στην δια­δι­κα­σία θα συμ­με­τά­σχουν 10.000 — 12.000 υπο­ψή­φιοι Υπο­χρε­ω­τι­κής Εκπαίδευσης.

Σημειώ­νε­ται ότι σε προη­γού­με­νο δια­γω­νι­σμό ιδί­ου αριθ­μού θέσε­ων και ειδι­κο­τή­των κατα­τέ­θη­καν 8.000 αιτήσεις.

Η αύξη­ση του αριθ­μού, σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις του ΟΑΕΔ οφεί­λε­ται στο γεγο­νός ότι οι 500 θέσεις είναι περισ­σό­τε­ρες δελε­α­στι­κές, δεδο­μέ­νου ότι προ­σφέ­ρουν 24μηνη σύμ­βα­ση εργασίας.

Οι θέσεις αφο­ρούν την καθα­ριό­τη­τα στα κτή­ρια του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής

Για περισ­σό­τε­ρους νομούς πατή­στε ΕΔΩ

 

Πλη­ρο­φο­ρί­ες από την πηγή www.newsbomb.gr

 

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων