- Διαφήμιση -

Η νέα τάση στο Instagram που έχει εξοργίσει τους πάντες (vid)

Η νέα τάση που διαφημίζουν οι έφηβοι μέσω Instagram.

To Instagram όσο περ­νά ο και­ρός αυξά­νει συνε­χώς την δημο­τι­κό­τη­τά του. Πλέ­ον σπά­νια γνω­ρί­ζεις άτο­μα τα οποία δεν έχουν λογα­ρια­σμό. Κατά και­ρούς λοι­πόν πολ­λές είναι οι φορές που το instagram ως μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης μας κεντρί­ζει το ενδια­φέ­ρον λόγω συγκε­κρι­μέ­νων τάσε­ων που οι έφη­βοι ειδι­κό­τε­ρα φέρ­νουν στη μόδα.

Ωστό­σο, η τελευ­ταία κάθε άλλο παρά ευχά­ρι­στη είναι αφού έχει εξορ­γί­σει και τους χρή­στες, αλλά και όσους τυχαί­νει να την δουν.

Τι κάνουν λοι­πόν οι νέοι;

Οι έφη­βοι προ­σπα­θούν να εντυ­πω­σιά­σουν γυρί­ζο­ντας βίντεο στα οποία κάνουν σχέ­δια με καπνό και ενώ καπνί­ζουν ηλε­κτρο­νι­κό τσιγάρο.

Αυτή λοι­πόν είναι η νέα τάση που έχει κατα­κλύ­σει το μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης και έχει κατα­φέ­ρει να εξορ­γί­σει τους πάντες, καθώς δεν πρό­κει­ται ακρι­βώς περί δια­φή­μι­σης, αλλά περί ενός έξυ­πνου τρικ να δια­φη­μι­στεί ο εναλ­λα­κτι­κός τρό­πος καπνίσματος.

Μόνο που ακρι­βώς επει­δή τα βίντεο δεν έχουν καμία σήμαν­ση ‑ότι πρό­κει­ται περί δια­φή­μι­σης, για παρά­δειγ­μα- κατα­λή­γουν να παρα­κο­λου­θού­νται και από μικρά παι­διά, κάτι που έχει θορυ­βή­σει γονείς και οργα­νώ­σεις για την προ­στα­σία των δικαιω­μά­των των παι­διών στο εξωτερικό.

Εκτός αυτού, σύμ­φω­να με τις επί­ση­μες στα­τι­στι­κές των υγειο­νο­μι­κών αρχών της Βρε­τα­νί­ας, ο αριθ­μός παι­διών που κάνουν χρή­ση ηλε­κτρο­νι­κού τσι­γά­ρου διπλα­σιά­στη­κε μέσα σε 5 χρό­νια, ενώ οι επι­στή­μο­νες προει­δο­ποιούν ότι τα ηλε­κτρο­νι­κά τσι­γά­ρα θα είναι ο λόγος για τον οποίο η επό­με­νη γενιά θα είναι απο­λύ­τως εθι­σμέ­νη στη νικοτίνη.

  • Δεί­τε το σχε­τι­κό βίντεο και θα καταλάβετε:

 

Πηγή www.pagenews.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων