- Διαφήμιση -

Βροντερό «όχι» στην κήρυξη του Πειραιά ως αρχαιολογικού χώρου

Θύελλα διαμαρτυριών έχει προκαλέσει στον Πειραιά η ενδεχόμενη κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου του Δήμου Πειραιά και της περιοχής «Καστράκι» του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Ο δήμαρ­χος Πει­ραιά Γιάν­νης Μώρα­λης και ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Γιώρ­γος Γαβρί­λης με αφορ­μή την αυρια­νή (Τρί­τη 5 Μαρ­τί­ου 2019) συνε­δρί­α­ση του Κεντρι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Συμ­βου­λί­ου (ΚΑΣ) και τη συζή­τη­ση του 9ου θέμα­τος «Έγκρι­ση ή μη κήρυ­ξης-οριο­θέ­τη­σης ως αρχαιο­λο­γι­κού χώρου του Δήμου Πει­ραιά και της περιο­χής «Καστρά­κι», Δ.Ε. Δρα­πε­τσώ­νας, Δήμου Κερα­τσι­νί­ου-Δρα­πε­τσώ­νας, Περι­φέ­ρειας Αττι­κής» παρα­χώ­ρη­σαν τη Δευ­τέ­ρα σε έκτα­κτη συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Δήμαρ­χος και αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας έστει­λαν επι­στο­λή στην υπουρ­γό Πολι­τι­σμού με την οποία ζήτη­σαν την ανα­βο­λή και την από­συρ­ση του θέμα­τος από την αυρια­νή συνε­δρί­α­ση του ΚΑΣ, όπως και την ευρεία δια­βού­λευ­ση με όλους τους εμπλε­κό­με­νους φορείς για όσο χρό­νο χρεια­στεί, έτσι ώστε η όποια από­φα­ση να έχει την καλύ­τε­ρη δυνα­τή απή­χη­ση και το καλύ­τε­ρο δυνα­τό απο­τέ­λε­σμα για την πόλη του Πειραιά.

Ο Γιάν­νης Μώρα­λης κατά τη διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης τόνι­σε μετα­ξύ άλλων, ότι τόσο ο Δήμος Πει­ραιά όσο και οι άλλοι φορείς της πόλης αιφ­νι­διά­στη­καν για το θέμα που θα συζη­τη­θεί στο Κ.Α.Σ., λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά, πως είναι απα­ρά­δε­κτο να προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται συζή­τη­ση και λήψη από­φα­σης για την κήρυ­ξη του Πει­ραιά ως αρχαιο­λο­γι­κού χώρου και ο δήμαρ­χος της πόλης να ενη­με­ρώ­νε­ται μόλις την Παρα­σκευή τυχαία και από τρίτους.

«Δεν μπο­ρεί μια επι­τρο­πή να απο­φα­σί­ζει και να ειση­γεί­ται ερή­μην της πόλης, όχι μόνο του Δήμου και της αντι­πε­ρι­φέ­ρειας, αλλά και των παρα­γω­γι­κών τάξε­ων και των κατοί­κων, για ένα τόσο σοβα­ρό θέμα, που θα επη­ρε­ά­σει κατα­λυ­τι­κά τη λει­τουρ­γία της πόλης, την υλο­ποί­η­ση έργων αλλά και το ανα­πτυ­ξια­κό της μέλ­λον» πρόσθεσε.

Στη συνέ­χεια, αφού επι­σή­μα­νε ότι με αυτή την εξέ­λι­ξη η πόλη θα πάει πίσω και ότι δεν μπο­ρεί το ΚΑΣ να απο­φα­σί­ζει ερή­μην της πόλης, έκα­νε γνω­στό ότι στις 26/10/2018 οι Δήμοι Πει­ραιά και Κερα­τσι­νί­ου-Δρα­πε­τσώ­νας, η Περι­φέ­ρεια, τα υπουρ­γεία Περι­βάλ­λο­ντος-Ενέρ­γειας και Ναυ­τι­λί­ας έλα­βαν μια επι­στο­λή από τις αρμό­διες διευ­θύν­σεις του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού με την οποία τους ενη­μέ­ρω­ναν ότι πρό­κει­ται να κινή­σουν τη δια­δι­κα­σία «κήρυ­ξης και οριο­θέ­τη­σης ως αρχαιο­λο­γι­κού χώρου περιο­χής που κατα­λαμ­βά­νει ο σημε­ρι­νός Δήμος Πει­ραιά και ο Δήμος Κερα­τσι­νί­ου-Δρα­πε­τσώ­νας Π.Ε. Πειραιά».

Ο Πει­ραιάς // eurokinissi

Επί­σης, σε ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή τούς απέ­στει­λαν χάρ­τη με τα προ­τει­νό­με­να όρια του προς κήρυ­ξη αρχαιο­λο­γι­κού χώρου και τους ζητού­σαν τις από­ψεις τους «επί των υφι­στά­με­νων δρα­στη­ριο­τή­των στην εν λόγω περιο­χή» σε διά­στη­μα δύο μηνών.

Ο δήμαρ­χος Πει­ραιά σε συνερ­γα­σία με τον αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη απά­ντη­σαν με επι­στο­λή τους στις 17/12/2018, κατα­θέ­το­ντας 11 σοβα­ρούς προ­βλη­μα­τι­σμούς για την πρό­θε­ση του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού, εξέ­φρα­ζαν την κάθε­τη αντί­θε­τή τους, καθώς ‑όπως σημεί­ω­ναν- μια τέτοια υλο­ποί­η­ση θα δημιουρ­γή­σει ανυ­πέρ­βλη­τα εμπό­δια στην ανά­πτυ­ξη της περιο­χής και σε καμία περί­πτω­ση δεν πρέ­πει να γίνει χωρίς εξα­ντλη­τι­κή διε­ρεύ­νη­ση. Σε αυτή την επι­στο­λή, όπως υπο­στή­ρι­ξαν, δεν έλα­βαν ποτέ καμία απάντηση.

«Σε μια πόλη που έχου­με «λύσει χει­ρό­φρε­νο» και προ­σπα­θεί να εκτι­να­χθεί και να προ­ο­δεύ­σει δεν θα μπει απλώς χει­ρό­φρε­νο, αλλά ταχύ­τη­τα όπι­σθεν», σημεί­ω­σε και επι­σή­μα­νε ότι δεν μπο­ρεί το ΚΑΣ να απο­φα­σί­ζει ερή­μην της πόλης. Παράλ­λη­λα εξέ­φρα­σε τους φόβους του ότι το επεν­δυ­τι­κό ενδια­φέ­ρον θα πάει στις καλέν­δες, καθώς, όπως αναρωτήθηκε,ποιος θα έρθει να επεν­δύ­σει κάτω από αυτούς τους όρους;

Γιώργος Γαβρίλης

Από την πλευ­ρά του ο Γιώρ­γος Γαβρί­λης, αφού διευ­κρί­νι­σε ότι η προ­στα­σία και η ανά­δει­ξη της πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς είναι μη δια­πραγ­μα­τεύ­σι­μη αρχή και προ­τε­ραιό­τη­τα, τόνι­σε ότι στο ήδη δια­μορ­φω­μέ­νο ασφυ­κτι­κά αστι­κό περι­βάλ­λον, η επέ­κτα­ση της ήδη υφι­στά­με­νης κήρυ­ξης δεν συνει­σφέ­ρει θετικά.

Αντί­θε­τα, όπως τόνι­σε, και με δεδο­μέ­νο το δύσκαμ­πτο θεσμι­κό πλαί­σιο, θα οδη­γή­σει σε νέες δυσλει­τουρ­γί­ες και καθυ­στε­ρή­σεις οποιο­δή­πο­τε τεχνι­κό έργο ή παρέμ­βα­ση σε δημό­σιο και ιδιω­τι­κό χώρο.

«Η πόλη και οι φορείς της δεν έχουν πει­στεί για την ανα­γκαιό­τη­τα της επέ­κτα­σης της κήρυ­ξης» ανέ­φε­ρε και πρό­σθε­σε πως πρέ­πει να υπάρ­ξουν δια­δι­κα­σί­ες δια­λό­γου και δια­βού­λευ­σης, να απο­σα­φη­νι­στούν τα όρια, οι σκο­ποί κι οι επι­διώ­ξεις της πρω­το­βου­λί­ας του υπουρ­γεί­ου Πολιτισμού.

«Τέλος, πρέ­πει να είναι σαφές προς όλους ότι η συνερ­γα­σία μας με τις υπη­ρε­σί­ες του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού είναι εξαι­ρε­τι­κά καλή και θετι­κή, με μετρή­σι­μα απο­τε­λέ­σμα­τα. Αυτό όμως δεν πρέ­πει να υπο­κα­τα­στή­σει την ανά­γκη στα­θε­ρών, θεσμι­κών, σχέ­σε­ων συνερ­γα­σί­ας, αρμο­διο­τή­των. Κατά τη γνώ­μη μας η ορι­στι­κή από­φα­ση πρέ­πει να ανα­βλη­θεί και να υπάρ­ξει χώρος και επαρ­κής χρό­νος για μια οργα­νω­μέ­νη θεσμι­κά συζή­τη­ση» συμπλήρωσε.

Στη συνέ­ντευ­ξη παρα­βρέ­θη­καν εκπρό­σω­ποι φορέ­ων της πόλης οι οποί­οι συντά­χθη­καν με την άπο­ψη του δημάρ­χου και του αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη ανά­με­σά τους ο πρό­ε­δρος του ΕΒΕΠ Βασί­λης Κορ­κί­δης, ο πρό­ε­δρος του Επαγ­γελ­μα­τι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Πει­ραιά Γιάν­νης Βου­τσι­νάς, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Βιο­τε­χνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Πει­ραιά Θοδω­ρής Ματ­θιου­δά­κης, το μέλος της Επι­τρο­πής Περι­φε­ρειών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης Σπύ­ρος Σπυ­ρί­δων κ.α.

Παρεμβάσεις

Ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Πει­ραιά Νίκος Μπε­λα­βί­λας δήλω­σε ότι η συζή­τη­ση περί της ευρεί­ας ή όχι κήρυ­ξης αρχαιο­λο­γι­κών χώρων στον Πει­ραιά «δεν μπο­ρεί να γίνει στο πόδι και πολύ περισ­σό­τε­ρο δεν μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει πεδίο αντι­πα­ρά­θε­σης εν μέσω προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας», καθώς μόνο κακό θα κάνει κάτι τέτοιο — και στην Αρχαιο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία. «Η ανα­βο­λή και η σοβα­ρή δια­βού­λευ­ση είναι η μόνη λογι­κή πρό­τα­ση» συμπλήρωσε.

Νίκος Μπε­λα­βί­λας // eurokinissi

Την ανα­βο­λή της συζή­τη­σης ζήτη­σε και ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Πει­ραιά, Νίκος Βλα­χά­κος και κάλε­σε το ΚΑΣ να απο­σύ­ρει από την αυρια­νή συνε­δρί­α­σή του, το σοβα­ρό θέμα που αφο­ρά στην κήρυ­ξη ως «αρχαιο­λο­γι­κού χώρου» ολό­κλη­ρης της πόλης του Πειραιά.

«Ένα τόσο σημα­ντι­κό ζήτη­μα, δεν μπο­ρεί να συζη­τη­θεί και να ληφθούν απο­φά­σεις ερή­μην των Πει­ραιω­τών” τόνι­σε και ζήτη­σε να δοθούν στη δημο­σιό­τη­τα οι σχε­τι­κές μελέ­τες και επί­ση­μα στοι­χεία τα οποία απο­δει­κνύ­ουν ότι όλος ο Πει­ραιάς είναι «αρχαιο­λο­γι­κός χώρος».

Ερωτήσεις

Για το θέμα υπέ­βα­λε ερώ­τη­ση προς τον υπουρ­γό Οικο­νο­μί­ας και Ανά­πτυ­ξης Γιάν­νη Δρα­γα­σά­κη η Ντό­ρα Μπα­κο­γιάν­νη, στην οποία τονί­ζει ότι σε περί­πτω­ση που ο Πει­ραιάς και η ευρύ­τε­ρη ζώνη του λιμα­νιού χαρα­κτη­ρι­στούν αρχαιο­λο­γι­κή ζώνη, τίθε­ται σε κίν­δυ­νο η υλο­ποί­η­ση του ανα­πτυ­ξια­κού προ­γράμ­μα­τος και της μελέ­της δια­χεί­ρι­σης του ΟΛΠ.

Ερώ­τη­ση προς την υπουρ­γό Πολι­τι­σμού κατέ­θε­σε και ο βου­λευ­τής Α’ Πει­ραιά της Ν.Δ. Κώστας Κατσα­φά­δος, τονί­ζο­ντας ότι «η κυβέρ­νη­ση αγνο­εί προ­κλη­τι­κά τους φορείς και τους θεσμούς της πόλης».

 

Πηγή www.efsyn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων