- Διαφήμιση -

Facebook και Instagram: Τι συνέβη και δε μπορούσαν να κάνουν αναρτήσεις οι χρήστες

Για περίπου 10 ώρες, από τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης στην Ελλάδα, οι χρήστες του Facebook, του Instagram και του Whatsapp αντιμετώπισαν προβλήματα με τις εφαρμογές, καθώς δε μπορούσαν να κάνουν καμία ανάρτηση.

Αξί­ζει να ανα­φερ­θεί ότι έπει­τα από πολ­λά παρά­πο­να χρη­στών, μέσω του Twitter, το Facebook ‑μέσω μηνύ­μα­τος επί­σης στο Twitter- ανα­γνώ­ρι­σε το πρό­βλη­μα, είπε ότι εργά­ζε­ται για τη λύση του, αλλά δεν εξή­γη­σε την αιτία του. Ξεκα­θά­ρι­σε πάντως πως δεν επρό­κει­το για επί­θε­ση χάκερ.

Θεω­ρεί­ται το χει­ρό­τε­ρο τεχνι­κό πρό­βλη­μα που έχει αντι­με­τω­πί­σει το Facebook στην ιστο­ρία του. Την τελευ­ταία φορά που είχε «πέσει» σε τέτοιο βαθ­μό, ήταν το 2008, όταν τότε είχε μόνο 150 εκα­τομ­μύ­ρια χρή­στες και όχι 2,3 δισε­κα­τομ­μύ­ρια όπως σήμερα.

Τα προ­βλή­μα­τα ήσαν σοβα­ρό­τε­ρα στις ΗΠΑ και στην Ευρώ­πη, σύμ­φω­να με τα πρα­κτο­ρεία Ρόι­τερς και Γαλ­λι­κό και το BBC. Προ­βλή­μα­τα μικρό­τε­ρης κλί­μα­κας είχε αντι­με­τω­πί­σει και πέρυ­σι το Facebook, το Σεπτέμ­βριο και το Νοέμ­βριο, τα οποία είχαν απο­δο­θεί σε «ζητή­μα­τα του δικτύ­ου» το πρώ­το και στη δυσλει­τουρ­γία ενός κεντρι­κού υπο­λο­γι­στή το δεύτερο.

 

Πηγή thecaller.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων