- Διαφήμιση -

Μεταβιβάσεις ακινήτων με ένα κλικ! Τι αλλάζει για πολίτες και συμβολαιογράφους

Ηλεκτρονικά πλέον οι μεταβιβάσεις ακινήτων, οι δηλώσεις γονικών παροχών και δωρεών. Θα βγαίνει με ένα... κλικ και ο φόρος που πρέπει να πληρωθεί. Να "βρει" μαύρο χρήμα και όσους φοροδιαφεύγουν θέλει η ΑΑΔΕ.

Η τεχνο­λο­γία κυριαρ­χεί στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα και όποιος δεν γνω­ρί­ζει τα στοι­χειώ­δη νιώ­θει αναλ­φά­βη­τος. Έτσι δεν θα μπο­ρού­σε να παρα­μεί­νει για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα η δια­τή­ρη­ση του καθε­στώ­τος μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των με τόσο μεγά­λη γρα­φειο­κρα­τία και με τόσα πολ­λά χαρτιά.

Σύμ­φω­να με τον σχε­δια­σμό της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων, από τον Μάιο και ενδε­χο­μέ­νως και πριν τις ευρω­ε­κλο­γές, θα ξεκι­νή­σει να λει­τουρ­γεί το νέο σύστη­μα ηλε­κτρο­νι­κών μετα­βι­βά­σε­ων ακι­νή­των.

Όπως ανα­φέ­ρουν οι σχε­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι πρώ­τες επα­φές των αρμο­δί­ων στε­λε­χών της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων με τους συμ­βο­λαιο­γρά­φους έγι­ναν και έδει­ξαν ότι το σχέ­διο μπο­ρεί να ξεκι­νή­σει να εφαρ­μό­ζε­ται πιλο­τι­κά από τον Μάιο με στό­χο την πλή­ρη εφαρ­μο­γή του τον προ­σε­χή Οκτώ­βριο.

Η δια­δι­κα­σία μιας μετα­βί­βα­σης ακι­νή­του θα ξεκι­νά και ολο­κλη­ρώ­νε­ται στο γρα­φείο του συμ­βο­λαιο­γρά­φου. Αυτό σημαί­νει ότι ο φορο­λο­γού­με­νος δεν θα χρειά­ζε­ται να επι­σκέ­πτε­ται την Εφο­ρία το αφού οι δηλώ­σεις θα συντάσ­σο­νται και θα υπο­βάλ­λο­νται ηλε­κτρο­νι­κά από το συμβολαιογράφο.

Μετά τον ηλε­κτρο­νι­κό έλεγ­χο που θα διε­νερ­γεί το σύστη­μα, θα βεβαιώ­νε­ται ο φόρος και θα εκδί­δε­ται η Ταυ­τό­τη­τα Οφει­λής για την κατα­βο­λή του φόρου η οποία θα γίνε­ται ηλε­κτρο­νι­κά.

Η πρώ­τη διά­στα­ση της αλλα­γής, έχει να κάνει με τη διευ­κό­λυν­ση των φορο­λο­γου­μέ­νων και την απλο­ποί­η­ση των δια­δι­κα­σιών. Η δεύ­τε­ρη σχε­τί­ζε­ται με τη διευ­κό­λυν­ση των δια­σταυ­ρώ­σε­ων. Έχο­ντας οι υπη­ρε­σί­ες της ΑΑΔΕ με το πάτη­μα ενός κου­μπιού την πλή­ρη εικό­να των μετα­βι­βά­σε­ων ακι­νή­των μπο­ρούν πολύ πιο εύκο­λα να απο­κα­λύ­ψουν περι­πτώ­σεις φορο­δια­φυ­γής και ενδε­χο­μέ­νως και μαύ­ρου χρή­μα­τος. Πρό­σφα­τη έρευ­να της Ένω­σης Μεσι­τών Πιστο­ποι­η­μέ­νων Πραγ­μα­το­γνω­μό­νων Ελλά­δας (ΕΠΠΑ) έδει­ξε ότι οι περισ­σό­τε­ρες αγο­ρές ακι­νή­των πραγ­μα­το­ποιού­νται με μετρη­τά και συγκε­κρι­μέ­να οκτώ στα δέκα ακί­νη­τα (84,7%) τα οποία πωλή­θη­καν το δεύ­τε­ρο εξά­μη­νο του 2018 αγο­ρά­στη­καν εξ ολο­κλή­ρου τοις μετρητοίς.

Οι πρώ­τες συνα­ντή­σεις στε­λε­χών της ΑΑΔΕ με τους συμ­βο­λαιο­γρά­φους έγι­ναν σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες σε πολύ καλό κλί­μα με τους συμ­βο­λαιο­γρά­φους να θεω­ρούν πως η μεταρ­ρύθ­μι­ση κινεί­ται στη σωστή κατεύ­θυν­ση. Στό­χος είναι μετά την πιλο­τι­κή εφαρ­μο­γή του μέτρου στα τέλη Μαΐ­ου, τον προ­σε­χή Οκτώ­βριο οι καθο­λι­κά ηλε­κτρο­νι­κές μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των να αφο­ρούν εκτός από τις αγο­ρα­πω­λη­σί­ες κάθε πρά­ξη μετα­βί­βα­σης περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων κλη­ρο­νο­μιώνγονι­κών παρο­χών και δωρε­ών.

Ήδη για τις δηλώ­σεις γονι­κών παρο­χών και χρη­μα­τι­κών δωρε­ών προ­βλέ­πε­ται ότι πρέ­πει να υπο­βάλ­λο­νται ηλε­κτρο­νι­κά και από τους δύο συμ­βαλ­λό­με­νους. Δεν αρκεί δηλα­δή να δηλω­θεί από το σύζυ­γο για παρά­δειγ­μα πως έλα­βε δωρεά 5.000 ευρώ από τη σύζυ­γό του αλλά και αντί­στρο­φα η σύζυ­γος θα πρέ­πει να επι­βε­βαιώ­σει πως προ­χώ­ρη­σε σε αυτή τη δωρεά. Ο φόρος, με συντε­λε­στή 10% στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση, βεβαιώ­νε­ται αυτό­μα­τα με την υπο­βο­λή της δήλωσης.

Οι υφι­στά­με­νες τρο­πο­ποι­ή­σεις στον Κώδι­κα Φορο­λο­γί­ας Κλη­ρο­νο­μιών, Δωρε­ών, Γονι­κών Παρο­χών, αφο­ρούν στην καθιέ­ρω­ση της δια­δι­κα­σί­ας ηλε­κτρο­νι­κής υπο­βο­λής των δηλώ­σε­ων φόρου για χρη­μα­τι­κές δωρεές/γονικές παρο­χές μέσω μηχα­νο­γρα­φι­κής εφαρ­μο­γής του συστή­μα­τος Taxis καθώς και στην καθιέ­ρω­ση της υπο­χρέ­ω­σης υπο­βο­λής κάθε δήλω­σης φόρου δωρε­άς-γονι­κής παρο­χής και από τους δύο συμ­βαλ­λο­μέ­νους, ανε­ξάρ­τη­τα αν για τη σύστα­ση αυτής συντάσ­σε­ται συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κό έγγραφο.

Με την υπο­βο­λή των δηλώ­σε­ων, γίνε­ται απευ­θεί­ας η εκκα­θά­ρι­ση και σύμ­φω­να με τις προ­βλέ­ψεις του Κώδι­κα Φορο­λο­γί­ας Δωρε­ών, Γονι­κών Παρο­χών και Κλη­ρο­νο­μιών οι φόροι κατα­βάλ­λο­νται σε 12 μηνιαί­ες δόσεις. Αντί­θε­τα για τις αγο­ρα­πω­λη­σί­ες ακι­νή­των, ο φόρος μετα­βί­βα­σης κατα­βάλ­λε­ται εφά­παξ και η κατα­βο­λή του απο­τε­λεί προ­ϋ­πό­θε­ση για την ολο­κλή­ρω­ση της μεταβίβασης.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων