- Διαφήμιση -

Η πολυαναμενόμενη συλλεκτική σειρά MARKERAD μόνο στο κατάστημα ΙΚΕΑ Αεροδρόμιο

Για πρώτη φορά αυτήν την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου, η ΙΚΕΑ, εταιρία του Ομίλου FOURLIS, ανοίγει τις πόρτες του καταστήματος ΙΚΕΑ Αεροδρόμιο νωρίτερα και σας προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά την πρωτοποριακή συλλεκτική σειρά MARKERAD, σε συνεργασία με τον εμβληματικό σχεδιαστή Virgil Abloh.

Η πολυα­να­με­νό­με­νη σει­ρά MARKERAD, που απο­τε­λεί­ται από καθη­με­ρι­νά αντι­κεί­με­να τα οποία μετα­τρέ­πο­νται σε εμβλη­μα­τι­κά design κομ­μά­τια, θα δια­τί­θε­ται σε περιο­ρι­σμέ­να κομ­μά­τια από 1η Νοεμ­βρί­ου 2019 απο­κλει­στι­κά στο κατά­στη­μα ΙΚΕΑ Αερο­δρό­μιο στην Αθή­να. Μάλι­στα, μόνο για την Παρα­σκευή 1η Νοεμ­βρί­ου οι πόρ­τες του κατα­στή­μα­τος θα ανοί­ξουν στις 08.00 π.μ. και θα τηρη­θεί σει­ρά προτεραιότητας.

Η σει­ρά MARKERAD απο­τε­λεί­ται από έπι­πλα και αντι­κεί­με­να δια­κό­σμη­σης που κινού­νται στα όρια λει­τουρ­γι­κό­τη­τας και τέχνης και έχουν ως στό­χο να εμπνεύ­σουν όσους μετα­κο­μί­ζουν για πρώ­τη φορά μόνοι τους και θέλουν να «φτιά­ξουν» το πρώ­το, πραγ­μα­τι­κά δικό τους, σπίτι.

Λόγω του συλ­λε­κτι­κού χαρα­κτή­ρα της σει­ράς MARKERAD και των περιο­ρι­σμέ­νων κομ­μα­τιών, κάθε πελά­της μπο­ρεί να αγο­ρά­σει ένα τεμά­χιο ανά προ­ϊ­όν (κωδι­κό).

Ανα­κα­λύψ­τε περισ­σό­τε­ρα για τη σει­ρά στο ΙKEA.gr

 

Πηγή www.news247.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων