- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Μητροπάνος

Σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου, με σημαντική διαδρομή στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού.

Ο Δημή­τρης Μητρο­πά­νος γεν­νή­θη­κε στην Αγία Mονή, μια συνοι­κία έξω από τα Τρί­κα­λα ‑από την οποία κατα­γό­ταν η μητέ­ρα του- στις 2 Απρι­λί­ου του 1948. Μετά την τρί­τη γυμνα­σί­ου, το 1964, κατε­βαί­νει στην Αθή­να να ζήσει με τον θείο του στην οδό Aχαρ­νών. Προ­τού τελειώ­σει το γυμνά­σιο άρχι­σε να δου­λεύ­ει σαν τραγουδιστής.

Στην ίδια ηλι­κία, έπει­τα από παρό­τρυν­ση του Γρη­γό­ρη Μπι­θι­κώ­τση, τον οποίο γνώ­ρι­σε σε μία συγκέ­ντρω­ση της εται­ρί­ας του θεί­ου του, στην οποία τρα­γού­δη­σε, επι­σκέ­φτη­κε την Κολού­μπια. Εκεί ο Τάκης Λαμπρό­που­λος του γνώ­ρι­σε τον Γιώρ­γο Ζαμπέ­τα, δίπλα στον οποίο θα δου­λέ­ψει στα Ξημερώματα.

Το 1967, ο Μητρο­πά­νος ηχο­γρα­φεί τον πρώ­το του 45άρη δίσκο, με το τρα­γού­δι Θεσ­σα­λο­νί­κη. Είχε προη­γη­θεί η ηχο­γρά­φη­ση του τρα­γου­διού Χαμέ­νη Πασχα­λιά, το οποίο όμως λογο­κρί­θη­κε από τη Χού­ντα και δεν κυκλο­φό­ρη­σε ποτέ.

Στην πορεία που χάρα­ξε στο δρό­μο του λαϊ­κού έντε­χνου, το 1972 είναι ένας σημα­ντι­κός σταθ­μός: ο συν­θέ­της Δήμος Μού­τσης και ο ποι­η­τής-στι­χουρ­γός Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου κυκλο­φο­ρούν τον Άγιο Φεβρουά­ριο, με ερμη­νευ­τές τον Μητρο­πά­νο και την Πετρή Σαλ­πέα, σημα­το­δο­τώ­ντας ένα σταθ­μό στην ελλη­νι­κή μουσική.

Τον Ιού­λιο του 1999, ο Μητρο­πά­νος και ο Μού­τσης θα ξανα­βρε­θούν επί σκη­νής στο Ηρώ­δειο με την Δήμη­τρα Γαλά­νη και την σοπρά­νο Τζού­λια Σου­γλά­κου για δυο μου­σι­κές βρα­διές στα πλαί­σια του Φεστι­βάλ Αθη­νών. Οι συναυ­λί­ες αυτές ηχο­γρα­φού­νται ζωντα­νά και κυκλο­φο­ρούν σε διπλό CD δύο μήνες αργό­τε­ρα. Ακο­λου­θούν Ο Δρό­μος για τα Κύθη­ρα του Γιώρ­γου Κατσα­ρού και Τα συνα­ξά­ρια του Γιώρ­γου Χατζη­νά­σιου, έργα υψη­λής ποιό­τη­τας αλλά και μεγά­λης απή­χη­σης στην ελλη­νι­κή κοινωνία.

Στη μακρό­χρο­νη πορεία του στο ελλη­νι­κό τρα­γού­δι, ο Δημή­τρης Μητρο­πά­νος συνερ­γά­στη­κε με τους μεγα­λύ­τε­ρους δημιουρ­γούς του λαϊ­κού, αλλά και του έντε­χνου τρα­γου­διού. Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας, Μίκης Θεο­δω­ρά­κης, Δήμος Μού­τσης, Από­στο­λος Καλ­δά­ρας, Τάκης Μου­σα­φί­ρης (Εμείς οι δυο κ.ά.), Χρή­στος Νικο­λό­που­λος (Πάρε Απο­φά­σεις σε στί­χους Λευ­τέ­ρη Παπα­δό­που­λου), Γιάν­νης Σπα­νός (Ο Μητρο­πά­νος τρα­γου­δά­ει Σπα­νό) ήταν οι συν­θέ­τες με τους οποί­ους συν­δέ­θη­κε επαγ­γελ­μα­τι­κά, χτί­ζο­ντας μια καριέ­ρα συνυ­φα­σμέ­νη με την ελλη­νι­κή λαϊ­κή μου­σι­κή παρά­δο­ση, μέχρι και το τέλος της δεκα­ε­τί­ας του ’80.

Η πολύ σημα­ντι­κή συνερ­γα­σία με τον Θάνο Μικρού­τσι­κο με τον δίσκο Στου Αιώ­να την Παρά­γκα, σε στί­χους Άλκη Αλκαί­ου, Κώστα Λαχά, Λίνας Νικο­λα­κο­πού­λου και Γιώρ­γου Κακου­λί­δη, απο­τε­λεί στρο­φή του ερμη­νευ­τή σε ακό­μα πιο «έντε­χνες» δια­δρο­μές, δια­τη­ρώ­ντας και πάλι την ταυ­τό­τη­τα του λαϊκού.

Στις 10 Σεπτεμ­βρί­ου 2009 έδω­σε την πρώ­τη του προ­σω­πι­κή συναυ­λία στο Ωδείο Ηρώ­δου του Αττι­κού, μ’ ένα πρό­γραμ­μα – ανα­δρο­μή στα 40 χρό­νια της καλ­λι­τε­χνι­κής του πορεί­ας. Μία ιστο­ρι­κή συναυ­λία, που ηχο­γρα­φή­θη­κε και κυκλο­φό­ρη­σε σε διπλό δίσκο απο τη Minos – Emi με τίτλο «Τα τρα­γού­δια της ζωής μου». Η τελευ­ταία του δισκο­γρα­φι­κή δου­λειά κυκλο­φό­ρη­σε το καλο­καί­ρι του 2011 με τίτλο «Εδώ είμα­στε», σε μου­σι­κή Στα­μά­τη Κραουνάκη.

Ο Δημή­τρης Μητρο­πά­νος έφυ­γε από τη ζωή στις 17 Απρι­λί­ου του 2012, σε ηλι­κία 64 ετών.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων