- Διαφήμιση -

Προσλήψεις 1.500 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Άνοιξε ο δρόμος για την πρόσληψη 1.500 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ενόψει της φετινής αντιληπτικής περιόδου.

Μετά από σχε­τι­κό αίτη­μα του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, οι υπουρ­γοί Διοι­κη­τι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης, Μαρι­λί­ζα Ξενο­γιαν­να­κο­πού­λου και Οικο­νο­μι­κών, Ευκλεί­δης Τσα­κα­λώ­τοςυπέ­γρα­ψαν την εγκρι­τι­κή από­φα­ση της Πρά­ξης Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου 33/2006 για την κίνη­ση των δια­δι­κα­σιών πρό­σλη­ψης των πυρο­σβε­στών. Η χρο­νι­κή διάρ­κεια της σύμ­βα­σης θα είναι εξάμηνη.

Οι προ­σλή­ψεις αφο­ρούν, πιθα­νό­τα­τα, την αντί­στοι­χη έγκρι­ση του υπ. Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη της τρο­πο­λο­γί­ας (2018) για την ανα­νέ­ω­ση της θητεί­ας 1.500 πυρο­σβε­στών επο­χι­κής απασχόλησης.

Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­νε­ώ­νε­ται η θητεία 1.500 πυρο­σβε­στών επο­χι­κής απα­σχό­λη­σης για δύο έτη και με εξά­μη­νες συμ­βά­σεις ‑αντί των πενταμήνων.

Με την τρο­πο­λο­γία προ­στέ­θη­κε εδά­φιο το οποίο ορί­ζει ότι οι πυρο­σβέ­στες επο­χι­κής απα­σχό­λη­σης που συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στους πίνα­κες επι­τυ­χό­ντων όπως έχουν δια­μορ­φω­θεί από το έτος 2003 έως και σήμε­ρα, επα­να­προ­σλαμ­βά­νο­νται στην υπη­ρε­σία αρχι­κής πρό­σλη­ψης με την ίδια ειδι­κό­τη­τα για το έτος 2018, με δυνα­τό­τη­τα εκ νέου πρό­σλη­ψης και για το έτος 2019 (μέχρι δηλα­δή και την συμ­βα­τι­κή / αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δο του 2019).

Αυτό, διό­τι οι επο­χι­κοί πυρο­σβέ­στες δια­θέ­τουν πολύ­χρο­νη εμπει­ρία και τον κατάλ­λη­λο εξοπλισμό.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων