- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα ο Λουκιανός Κηλαηδόνης διοργανώνει το περίφημο «Πάρτυ στη Βουλιαγμένη» (video)

Όταν συγκεντρώθηκε 70.000 κόσμος!

Συναυ­λία που άφη­σε επο­χή και συζη­τιέ­ται μέχρι τις μέρες μας. Τη διορ­γά­νω­σε ο Λου­κια­νός Κηλαη­δό­νης μια Δευ­τέ­ρα με παν­σέ­λη­νο (25 Ιου­λί­ου 1983) στην πλαζ της Βου­λιαγ­μέ­νης. Η παρου­σία του κόσμου, που διψού­σε για κάτι το δια­φο­ρε­τι­κό, ξεπέ­ρα­σε και τις πιο αισιό­δο­ξες προ­βλέ­ψεις. Κόπη­καν γύρω στα 25.000 εισι­τή­ρια, αλλά μέσα στο χώρο της συναυ­λί­ας βρέ­θη­καν πάνω από 50.000 άνθρω­ποι. Ο Τύπος τότε την είχε χαρα­κτη­ρί­σει με αρκε­τή δόση υπερ­βο­λής «Το Γούν­τστοκ της Ελλάδας».

O Λου­κια­νός σχε­δί­α­ζε και προ­ε­τοί­μα­ζε το «πάρ­τυ στη Βου­λιαγ­μέ­νη» πάνω από ένα χρό­νο. Ορα­μα­τί­στη­κε «μια λαϊ­κή βρα­διά με κάποιο αισθη­τή­ριο», μία μου­σι­κή γιορ­τή παρά θιν αλός μέσα στο καυ­τό αθη­ναϊ­κό κατα­κα­λό­και­ρο, με κλί­μα παρε­ΐ­στι­κο και ατε­λεί­ω­το κέφι κάτω από το φως του φεγ­γα­ριού. Ήταν ο πρώ­τος που έβγα­λε τις συναυ­λί­ες από τα γήπε­δα (χαρα­κτη­ρι­στι­κό των πολι­τι­κών συναυ­λιών της Μετα­πο­λί­τευ­σης) και τις ενέ­τα­ξε σε φυσι­κούς χώρους. Μετά έγι­νε συρμός.

Από τις αρχές του 1983 άρχι­σε να υλο­ποιεί την ιδέα του, κλεί­νο­ντας την πλαζ του ΕΟΤ στη Βου­λιαγ­μέ­νη, η οποία έπρε­πε να μετα­μορ­φω­θεί σε συναυ­λια­κό χώρο, πράγ­μα αρκε­τά δύσκο­λο για την επο­χή εκεί­νη. «Πηγαι­νο­ερ­χό­μουν έξι μήνες. Μέτρη­σα τα πάντα. Το μόνο που δεν προ­έ­βλε­ψα ήταν η μεγά­λη προ­σέ­λευ­ση του κόσμου» είπε σε μια κατο­πι­νή συνέ­ντευ­ξή του.

Αργά το από­γευ­μα της 25ης Ιου­λί­ου, όλα ήταν έτοι­μα στην πλαζ της Βου­λιαγ­μέ­νης. Τα 25.000 εισι­τή­ρια, που κόστι­ζαν 300 δραχ­μές έκα­στο, είχαν γίνει ανάρ­πα­στα. Στις 7 το βρά­δυ άνοι­ξαν οι δύο είσο­δοι της πλαζ και κατά χιλιά­δες οι Αθη­ναί­οι άρχι­ζαν να κατα­κλύ­ζουν την αμμου­διά. Τότε έκα­ναν την εμφά­νι­σή τους και οι πρώ­τοι τσα­μπα­τζή­δες, που κατέ­φθα­σαν κολυ­μπώ­ντας. Μέχρι να αρχί­σει η συναυ­λία, κάποιοι από τους συγκε­ντρω­μέ­νους βρή­καν την ευκαι­ρία να πάρουν το μπά­νιο τους, ενώ κάποιοι άλλοι επι­δό­θη­καν στα αθλή­μα­τα της παρα­λί­ας, ρακέ­τες και βόλεϋ. Η όλη ατμό­σφαι­ρα είχε κάτι το πανηγυριώτικο.

Η σκη­νή είχε στη­θεί πάνω σε μια πλω­τή εξέ­δρα, που βρι­σκό­ταν γύρω στα 15 μέτρα μέσα στη θάλασ­σα. Οι καλ­λι­τέ­χνες έφθα­ναν στη σκη­νή με μία κατά­φω­τη φορ­τη­γί­δα από τον παρα­κεί­με­νο Ναυ­τι­κό Όμι­λο της Βου­λιαγ­μέ­νης. Η βρα­διά άνοι­ξε με τον οικο­δε­σπό­τη Λου­κια­νό Κηλαη­δό­νη να απευ­θύ­νει χαι­ρε­τι­σμό και στη συνέ­χεια αντή­χη­σαν οι πρώ­τες νότες. Η πια­νί­στρια Νέλι Σεμι­τέ­κο­λο έπαι­ξε κομ­μά­τια ραγ­κτάιμ του Σκοτ Τζό­πλιν, ενώ η μπιγκ μπαντ του πια­νί­στα Μανώ­λη Μικέ­λη τζαζ της επο­χής του σουίνγκ, αγα­πη­μέ­νες μου­σι­κές που δια­μόρ­φω­σαν το μου­σι­κό στυλ του Κηλαηδόνη.

Εν τω μετα­ξύ, μια τερά­στια ουρά από αυτο­κί­νη­τα είχε σχη­μα­τι­σθεί στην Παρα­λια­κή. Πολ­λοί έσπευ­σαν στο χώρο της συναυ­λί­ας την τελευ­ταία στιγ­μή, καθώς το πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν από το ραδιό­φω­νο της ΕΡΤ, που μετέ­δι­δε απευ­θεί­ας το καλ­λι­τε­χνι­κό γεγο­νός με παρου­σια­στή τον Γιάν­νη Πετρί­δη. Μη έχο­ντας εισι­τή­ρια άρχι­σαν να πηδούν από τους φρά­χτες, σ’ ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα «ντου» στην ιστο­ρία των καλο­και­ρι­νών συναυ­λιών. Οι λίγοι αστυ­νο­μι­κοί και τα 80 άτο­μα της περι­φρού­ρη­σης ήταν αδύ­να­το να τους ανα­χαι­τί­σουν. Από την άλλη πλευ­ρά, αρκε­τοί που είχαν εισι­τή­ριο ταλαι­πω­ρή­θη­καν αφά­ντα­στα και έφθα­σαν στη Βου­λιαγ­μέ­νη με μεγά­λη καθυστέρηση.

Καθώς άρχι­σε να δημιουρ­γεί­ται το αδια­χώ­ρη­το στην πλαζ της Βου­λιαγ­μέ­νη, γύρω στις 10:15 μ.μ. εμφα­νί­σθη­κε η Μαρ­γα­ρί­τα Ζορ­μπα­λά, η οποία τρα­γού­δη­σε παλιά τρα­γού­δια της δεκα­ε­τί­ας του ’40 και του ’50. Ακο­λού­θη­σε ο «καλο­και­ρι­νός» Βαγ­γέ­λης Γερ­μα­νός με την Κρουα­ζιέ­ρα και την Μπανιέρα.

Στη συνέ­χεια ήταν η σει­ρά του Διο­νύ­ση Σαβ­βό­που­λου, ο οποί­ος ξαφ­νια­σμέ­νος από το μεγά­λο πλή­θος, είπε από μικρο­φώ­νου «Είναι απί­στευ­το. Είστε όλοι εδώ. Νομί­ζα­με ότι ήταν πάρ­τυ — βεγ­γέ­ρα, αλλά δια­πι­στώ­σα­με ότι πρό­κει­ται για υπερ­πα­ρα­γω­γή της Φίνος Φιλμ». Η Συν­νε­φού­λα ξεσή­κω­σε τον κόσμο και το κέφι έφθα­σε στο ζενίθ, όταν ο Νιό­νιος ευχή­θη­κε σε όλους «Να μας έχει ο θεός γερούς, πάντα ν’ αντα­μώ­νου­με και να ξεφαντώνουμε».

Μισή ώρα μετά τα μεσά­νυ­χτα κι ενώ τα φώτα είχαν χαμη­λώ­σει και το φεγ­γά­ρι είχε ψηλώ­σει, εμφα­νί­στη­κε ένα τρε­χα­ντή­ρι και μια ψαρό­βαρ­κα με καντα­δό­ρους και τη μαντο­λι­νά­τα του Φώτη Αλέ­πω­ρου. Στη 1 το πρωί έκα­νε την εμφά­νι­σή του ο οικο­δε­σπό­της με την Αφρο­δί­τη Μάνου και την μπά­ντα του Three and the Koukos Band. Τρα­γού­δη­σε τη Βου­λιαγ­μέ­νη, που απο­τέ­λε­σε την αφορ­μή για το πάρ­τυ, και όλες τις μεγά­λες του επι­τυ­χί­ες. Η βρα­διά έκλει­σε λίγο μετά τις 2 το πρωί, όταν στη σκη­νή ανέ­βη­κε ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, που μαζί με τον οικο­δε­σπό­τη τρα­γού­δη­σαν τα Θερι­νά σινε­μά. Και το γλέ­ντι συνε­χί­στη­κε μέχρι πρω­ί­ας, με γέλια και βου­τιές στη θάλασσα.

Την επο­μέ­νη, ο Τύπος είχε πρω­το­σέ­λι­δο το Πάρ­τυ στη Βου­λιαγ­μέ­νη, αλλά δεν παρέ­λει­ψε να επι­κρί­νει τους διορ­γα­νω­τές για την ταλαι­πω­ρία του κόσμου. «Δεν ξέρω αν το επι­χει­ρή­σω άλλη φορά στη Βου­λιαγ­μέ­νη, αλλά μία παρό­μοια εκδή­λω­ση θα ήθε­λα να ξανα­γί­νει. Δε φταίω εγώ παι­διά αν υπήρ­ξε τέτοια μαζι­κή κινη­το­ποί­η­ση προς τη Βου­λιαγ­μέ­νη. Αυτό που σίγου­ρα λυπά­μαι είναι που ταλαι­πω­ρή­θη­καν πολ­λοί φίλοι. Τώρα που δια­πι­στώ­σα­με πως δεν υπάρ­χουν χώροι για τόσες χιλιά­δες κόσμου, την επό­με­νη φορά θα μαζευ­τού­με στον κάμπο της Θεσ­σα­λί­ας!» απο­λο­γή­θη­κε με χιού­μορ ο Λου­κια­νός Κηλαηδόνης.

 

Πηγή www.dokari.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων