Δολοφονία Περιστέρι: Βίντεο «προδίδει» την ταυτότητα του δράστη — Τι εξετάζουν οι Αρχές

Βίντεο από τη στιγμή της ψυχρής δολοφονίας μέσα στην καφετέρια γνωστού ηθοποιού στο Περιστέρι, έχει στα χέρια της η Ελληνική Αστυνομία.

Μάλι­στα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, είναι πολύ κοντά στην ταυ­το­ποί­η­ση του δρά­στη καθώς η κάμε­ρα ασφα­λεί­ας έχει κατα­γρά­ψει ξεκά­θα­ρα την εικό­να του, αλλά και όλη τη σκη­νή του εγκλή­μα­τος.

Με βάση αυτό το υλι­κό, οι Αρχές εκτι­μούν ότι είναι θέμα χρό­νου να δια­πι­στώ­σουν ποιος είναι αυτός που πυρο­βό­λη­σε και σκό­τω­σε το θύμα και να προ­χω­ρή­σουν στη σύλ­λη­ψή του.

Το βιντε­ο­λη­πτι­κό υλι­κό επι­βε­βαιώ­νει τις μαρ­τυ­ρί­ες ότι δρά­στης και θύμα γνω­ρί­ζο­νταν.

Απ’ ό,τι φαί­νε­ται προ­έ­κυ­ψε έντο­νος δια­πλη­κτι­σμός, με απο­τέ­λε­σμα ο δρά­στης να χάσει την ψυχραι­μία του, να πυρο­βο­λή­σει στον αέρα και αμέ­σως μετά να στρέ­ψει το όπλο στο κεφά­λι του θύμα­τος και να πυρο­βο­λή­σει μία φορά.

Η δολο­φο­νία σημειώ­θη­κε το από­γευ­μα της Τετάρ­της την ώρα που βρί­σκο­νταν κι άλλοι θαμώ­νες στο κατά­στη­μα, ενώ χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η ψυχραι­μία με την οποία κατά­φε­ρε να δια­φύ­γει ο δολο­φό­νος.

Από το σημείο οι αστυ­νο­μι­κοί περι­συ­νέλ­λε­ξαν τρεις κάλυ­κες από όπλο, ενώ οι πρώ­τες εκτι­μή­σεις τους κάνουν λόγο για προ­σω­πι­κές δια­φο­ρές.

 

Πηγή www.cnn.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων