Πέθανε ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Γιάννης Σπανός

Έχει μελοποιήσει στίχους των Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιώργου Παπαστεφάνου, αλλά και ποιήματα των Βασίλη Ρώτα, Γεωργίου Βιζυηνού, Μυρτιώτισσας, Νίκου Καββαδδία, Μίλτου Σαχτούρη και άλλους.

Ακό­μα μία τερά­στια απώ­λεια για τον ελλη­νι­κό πολι­τι­σμό. Σε 85 άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή ο σπου­δαί­ος Έλλη­νας μου­σι­κο­συν­θέ­της Γιάν­νης Σπα­νός.

Ο Γιάν­νης Σπα­νός γεν­νή­θη­κε στο Κιά­το Κοριν­θί­ας στις 26 Ιου­λί­ου 1934.

Εισήλ­θε στην δισκο­γρα­φία με το τρα­γού­δι “Μιά Αγά­πη για το Καλο­καί­ρι”, ενώ έγρα­ψε γρά­ψει πολ­λά τρα­γού­δια για το λεγό­με­νο “Νέο κύμα”.

Μελο­ποί­η­σε στί­χους των Λευ­τέ­ρη Παπα­δό­που­λου, Γιώρ­γου Παπα­στε­φά­νου, αλλά και ποι­ή­μα­τα των Βασί­λη Ρώτα, Γεωρ­γί­ου Βιζυ­η­νού, Μυρ­τιώ­τισ­σας, Νίκου Καβ­βαδ­δία, Μίλ­του Σαχτού­ρη κ.ά.

Τα πιο γνω­στά τρα­γού­δια του είναι: “Σαν με κοι­τάς”, “Οδός Αρι­στο­τέ­λους”, “Σπα­σμέ­νο καρά­βι”, “Μια φορά θυμά­μαι”, “Μαρ­κί­ζα”, “Είπα να φύγω”, “Βρο­χή και σήμε­ρα”, “Θα με θυμη­θείς”, “Στην αλά­να”, “Μια Κυρια­κή” κ.ά. Έχει συνερ­γα­στεί με διά­ση­μους Γάλ­λους μου­σι­κούς και ηθο­ποιούς στην αρχή της καριέ­ρας του.

Οι σημαντικότεροι δίσκοι του:

1965 Ο Γιάν­νης Σπα­νός Παί­ζει Σπα­νό

1965 Απο­δη­μί­ες — Καί­τη Χωμα­τά

1966 Η Σού­λα Μπιρ­μπί­λη σε τρα­γού­δια του Γιάν­νη Σπα­νού και του Νότη Μαυ­ρου­δή

1967 Α’ Ανθο­λο­γία -Νέο Κύμα

1968 Β’ Ανθο­λο­γία -Νέο Κύμα

1968 Ο Γιάν­νης Σπα­νός Διευ­θύ­νει Γιάν­νη Σπα­νό

1969 Σκιές στην άμμο -Καί­τη Χωμα­τά, Μιχά­λης Βιο­λά­ρης

1969 Μια Κυρια­κή -Γρη­γό­ρης Μπι­θι­κώ­τσης, Στα­μά­της Κόκο­τας, Βίκυ Μοσχο­λιού

1969 Όλο το καλο­καί­ρι -Μπέ­μπα Μπλάνς

1971 Εκεί­νο το καλο­καί­ρι- Αφρο­δί­τη Μάνου (Α’ Βρα­βείο Μου­σι­κής Φεστι­βάλ Θεσ­σα­λο­νί­κης)

1972 Η γλυ­κειά Ίρμα -Έλλη Λαμπέ­τη

1973 Μέρες Αγά­πης -Δήμη­τρα Γαλά­νη

1974 Ο Μορ­μό­λης — Χρή­στος Λετ­το­νός, Γιάν­νης Φέρ­της, Ξένια Καλο­γε­ρο­πού­λου , Τάνια Τσα­να­κλί­δου

1974 Οδός Αρι­στο­τέ­λους -Γιάν­νης Πάριος, Χάρις Αλε­ξί­ου ‚Γιάν­νης Καλα­τζής

1975 Γ’ Ανθο­λο­γία -Αρλέ­τα, Κώστας Καρά­λης

1976 η Αλέ­κα Κανελ­λί­δου τρα­γου­δά­ει Γιάν­νη Σπα­νό

1977 Η Βίκυ Μοσχο­λιού τρα­γου­δά­ει Γιάν­νη Σπα­νό

1978 Μ’αγαπούσες θυμά­μαι -Δήμη­τρα Γαλά­νη

1981 Στου και­ρού τα ρέμα­τα -Μανώ­λης Μητσιάς

1982 Φίλε -Τάνια Τσα­να­κλί­δου

1984 Έξο­δος Κιν­δύ­νου -Άλκη­στις Πρω­το­ψάλ­τη

1985 Χάρ­τι­νες Καρ­διές — Γιάν­νης Που­λό­που­λος

1988 Προ­σω­πι­κά -Ελέ­νη Δήμου

1991 Ανά­με­σα σε δυο αγά­πες (β’ πλευ­ρά με στί­χους Αντ. Ανδρικάκη)-Χριστίνα Μαρα­γκό­ζη

1992 Η Τάνια Τσα­να­κλί­δου τρα­γου­δά­ει Γιάν­νη Σπα­νό

1992 Να’χα δυο καρ­διές να σ’αγαπώ -Κατε­ρί­να Κού­κα

1993 Ο Δημή­τρης Μητρο­πά­νος τρα­γου­δά­ει Γιάν­νη Σπα­νό

1996 Άκου λοι­πόν -Ελέ­νη Δήμου

 

Πηγή www.news247.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων