- Διαφήμιση -

Eurovision 2019: Παρουσιάστηκε το τραγούδι της ελληνικής συμμετοχής, «Better Love»

H Κατερίνα Ντούσκα παρουσίασε το τραγούδι «Better Love» με το οποίο θα πάρει μέρος στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μουσικής Eurovision 2019.

Σε μια λαμπρή βρα­διά, στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών και στο πλαί­σιο παρου­σί­α­σης του νέου προ­γράμ­μα­τος της ΕΡΤ η Κατε­ρί­να Ντού­σκα παρου­σί­α­σε το τρα­γού­δι «Better Love» με το οποίο θα πάρει μέρος στον Πανευ­ρω­παϊ­κό Δια­γω­νι­σμό Μου­σι­κής Eurovision 2019.

O διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της ΕΡΤ στην ομι­λία του ανα­φέρ­θη­κε στην Κατε­ρί­να Ντού­σκα και την πρώ­τη παρου­σί­α­ση του τρα­γου­διού της, το οποίο όπως είπε ήδη φέρ­νει μια νότα αισιοδοξίας.

Το «Better Love» έγρα­ψε η Κατε­ρί­να Ντού­σκα μαζί με τον Leon of Athens και τον David Sneddon. Πρό­κει­ται για ένα mid tempo power pop song, με πολύ σύγ­χρο­νη παρα­γω­γή που όμως στέ­κε­ται και σε ακου­στι­κή εκδο­χή, με ένα όργα­νο, για­τί είναι πολύ μελωδικό.

Η Ελλη­νο­κα­να­δέ­ζα τρα­γου­δί­στρια και τρα­γου­δο­ποιός Κατε­ρί­να Ντού­σκα, που ζει μόνι­μα στην Αθή­να, θα εκπρο­σω­πή­σει την Ελλά­δα στην Eurovision, η οποία θα διε­ξα­χθεί στο Τελ Αβίβ από τις 14 έως και τις 19 Μαΐου.

Τις βρα­διές Eurovision θα παρου­σιά­σουν ο Γιώρ­γος Καπου­τζί­δης και η Μαρία Κοζά­κου. Οι δύο τους βρέ­θη­καν στη σκη­νή του Μεγά­ρου Μου­σι­κής και μίλη­σαν για τη γνω­ρι­μία τους αλλά και για το τι σημαί­νει γι’ αυτούς η Eurovision.
Η Μαρία Κοζά­κου είπε για τη φετι­νή συμ­με­το­χή πως αν μη τι άλλο πρό­κει­ται για μια ενδια­φέ­ρου­σα πρό­τα­ση της Ελλά­δας και ήταν αυτή που προ­σκά­λε­σε στη σκη­νή την Κατε­ρί­να Ντού­σκα για να ερμη­νεύ­σει το τρα­γού­δι που θα διεκ­δι­κή­σει μια θέση για τον τελι­κό του μου­σι­κού διαγωνισμού.
Πριν ξεκι­νή­σει να παί­ζει στην μεγά­λη οθό­νη του Μεγά­ρου το βίντεο με τρα­γού­δι της Ελλά­δας για τη φετι­νή διορ­γά­νω­ση της Eurovision, η Κατε­ρί­να Ντού­σκα είπε ότι δεν πίστευε ποτέ ότι θα εκπρο­σω­πή­σει την Ελλά­δα στον δια­γω­νι­σμό, ωστό­σο συμπλή­ρω­σε: «Είμαι ονει­ρο­πό­λα και πιστεύω ότι αυτά τα πράγ­μα­τα συμ­βαί­νουν στους ανθρώ­πους που ονει­ρεύ­ο­νται». Είπε ακό­μη πως έχει άγχος για τη συμ­με­το­χή της και βλέ­πει πολ­λούς εφιάλ­τες, αλλά και όμορ­φα όνει­ρα για­τί, όπως πρό­σθε­σε πιστεύ­ει στην ομά­δα της και στο τρα­γού­δι που έγρα­ψαν. Είπε ακό­μα ότι το τρα­γού­δι ανα­φέ­ρε­ται στην αιώ­νια ανα­ζή­τη­ση μιας ανώ­τε­ρης αγάπης.
Τέλος η νεα­ρή τρα­γου­δί­στρια δήλω­σε ότι αισθά­νε­ται μεγά­λη τιμή που θα εκπρο­σω­πή­σει την Ελλά­δα στον δια­γω­νι­σμό και πως αυτή και η ομά­δα της θα δώσουν το 1.000% για το καλύ­τε­ρο δυνα­τό αποτέλεσμα.

Στην παρου­σί­α­ση μετα­ξύ άλλων παρα­βρέ­θη­καν ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Δημή­τρης Τζα­να­κό­που­λος και ο υφυ­πουρ­γός Ψηφια­κής Πολι­τι­κής Λευ­τέ­ρης Κρέτσος.

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων