- Διαφήμιση -

Χωρίς συντήρηση από το 2004 το στέγαστρο Καλατράβα — Ανησυχία για την ασφάλεια του ΟΑΚΑ

Σε επείγον, ενδελεχή, έλεγχο για την κατάσταση του στεγάστρου Καλατράβα θα προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς είναι έντονη η ανησυχία για την κατάσταση και την ασφάλεια του εμβληματικού έργου που κατασκευάστικε το 2004 στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Το στέ­γα­στρο, το οποίο κόστι­σε 130 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, παρα­μέ­νει δίχως συντή­ρη­ση και έλεγ­χο εδώ και 15 έτη. Σημειώ­νε­ται ότι στο τέλος του 2018 κατά τη διάρ­κεια ποδο­σφαι­ρι­κού αγώ­να παρα­τη­ρή­θη­κε ταλά­ντω­ση σε κερ­κί­δα προ­κα­λώ­ντας έντο­νη ανη­συ­χία στους αρμο­δί­ους. Δια­βά­στε ανα­λυ­τι­κά στο economistas.gr για την κατά­στα­ση του στε­γά­στρου Καλα­τρά­βα, το οποίο δεν έχει συντη­ρη­θεί από το 2004 οπό­τε και κατα­σκευα­στι­κέ, και τι ενέρ­γειες προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται για να δια­πι­στω­θεί η κατά­στα­ση του έργου.

 

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων