- Διαφήμιση -

Ελάτε Να Περιπλανηθούμε Μαζί Στα Σοκάκια Της Παλιάς Αθήνας

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, στις 20.30, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, τα μουσικά σύνολα δήμου Αθηναίων ξεκινούν τον αποκριάτικο κύκλο παρουσιάσεων με μια συναυλία που θα μας θυμίσει κάτι από την Αθήνα του παρελθόντος.

Συγκε­κρι­μέ­να, η Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα μαζί με τη Χορω­δία του δήμου Αθη­ναί­ων θα θυμί­σουν στους παλιούς και θα μάθουν στους νέους τις αξέ­χα­στες μελω­δί­ες των Σακελ­λα­ρί­δη, Χατζηα­πο­στό­λου, Γού­να­ρη, Αττίκ, Σπάρ­τα­κου, Σου­γιούλ, Μου­ζά­κη και άλλων συν­θε­τών, από την όμορ­φη επο­χή της Αθή­νας που τρα­γου­δού­σε ο κόσμος σε «στε­νά σοκά­κια γρα­φι­κά με γαζί­ες και ζουμπούλια» .
Πώς να ήταν άρα­γε μια βόλ­τα στην πόλη γύρω στο 1920; Τι μυρω­διές και τι ακού­σμα­τα είχε η επο­χή με τα όμορ­φα νεο­κλα­σι­κά κτί­ρια, τους ανοι­χτούς δρό­μους και τα λου­λού­δια στα παρά­θυ­ρα; Ελά­τε να το ανα­κα­λύ­ψου­με μαζί, κάνο­ντας ένα ταξί­δι στο χρό­νο μέσα από τις μου­σι­κές και τα τρα­γού­δια παλιών, αγα­πη­μέ­νων καλλιτεχνών.
Μου­σι­κή διεύ­θυν­ση: Δημή­τρης Μίχας Διδα­σκα­λία χορω­δί­ας: Σταύ­ρος Μπερής

*Η παρά­στα­ση είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί αρχι­κά για τις 27 Φεβρουαρίου

Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα δήμου Αθηναίων
Η Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα δήμου Αθη­ναί­ων άρχι­σε να λει­τουρ­γεί άτυ­πα το 1885 και ιδρύ­θη­κε με Βασι­λι­κό Διά­ταγ­μα τον Δεκέμ­βριο του 1888. Πρώ­τος αρχι­μου­σι­κός της διε­τέ­λε­σε ο Σπυ­ρί­δων Σπά­θης, ο οποί­ος προ­ώ­θη­σε το έργο της σε δύσκο­λες επο­χές κατορ­θώ­νο­ντας να την κατα­στή­σει ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της πολι­τι­στι­κής ζωής της Αθή­νας. Έκτο­τε, στο ενερ­γη­τι­κό της κατα­γρά­φη­καν πολ­λοί άλλοι σημα­ντι­κοί αρχι­μου­σι­κοί. Το 1995 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ριζι­κή ανα­νέ­ω­ση του ιστο­ρι­κού Μου­σι­κού Συνό­λου τόσο σε υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή όσο και σε ανθρώ­πι­νο δυνα­μι­κό και σήμε­ρα στε­λε­χώ­νε­ται από 86 κατα­ξιω­μέ­νους μουσικούς.
Στις δρα­στη­ριό­τη­τές της περι­λαμ­βά­νο­νται η διορ­γά­νω­ση τακτι­κών συναυ­λιών και εκπαι­δευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των, καθώς και η συμ­με­το­χή της σε εθι­μο­τυ­πι­κές εκδη­λώ­σεις και σε στρα­τιω­τι­κές, αθλη­τι­κές και θρη­σκευ­τι­κές τελε­τές. Επί­σης, εμφα­νί­ζε­ται συχνά σε εκδη­λώ­σεις Σωμα­τεί­ων και Συλ­λό­γων της Αττι­κής από τους οποί­ους έχει τιμη­θεί πολ­λές φορές για το έργο και την προ­σφο­ρά της. Μαζί της έχουν συμπρά­ξει σολίστ διε­θνούς φήμης όπως οι: Σωκρά­της Άνθης, Σπύ­ρος Μου­ρί­κης, Νικό­λα­ος Ξαν­θού­λης, Gregory Jones και Chen Rui.
Στό­χοι της Φιλαρ­μο­νι­κής Ορχή­στρας Πνευ­στών του Δήμου Αθη­ναί­ων είναι να συνε­χί­σει να παρά­γει σημα­ντι­κό πολι­τι­στι­κό και εκπαι­δευ­τι­κό έργο και να δια­τη­ρή­σει την παρου­σία της στα πολι­τι­στι­κά δρώ­με­να της Αθή­νας, χαρά­ζο­ντας νέους δρό­μους μου­σι­κής παι­δεί­ας και καλ­λι­τε­χνι­κής προσφοράς.

Χορω­δία δήμου Αθηναίων
Φιλο­δο­ξώ­ντας να γεφυ­ρώ­σει τον χώρο ανά­με­σα στο αμι­γώς λυρι­κό ή συμ­φω­νι­κό ρεπερ­τό­ριο, την αθη­ναϊ­κή πολυ­φω­νι­κή παρά­δο­ση και τη σύγ­χρο­νη λόγια δημιουρ­γία, η Χορω­δία του Δήμου Αθη­ναί­ων ιδρύ­ε­ται το 1999 ως η τρί­τη ιστο­ρι­κά ελλη­νι­κή επαγ­γελ­μα­τι­κή χορω­δία και ένα από τα πέντε αυτο­δύ­να­μα Μου­σι­κά Σύνο­λα του Δήμου Αθηναίων.
Απο­τε­λού­με­νη από επαγ­γελ­μα­τί­ες τρα­γου­δι­στές, με κλα­σι­κές σπου­δές αλλά και την εμπει­ρία άλλων μου­σι­κών χώρων, θεμε­λιώ­νει πρω­ταρ­χι­κό ρόλο στην πολι­τι­στι­κή ζωή της πρω­τεύ­ου­σας και απο­κτά στα­θε­ρό κοι­νό, παρου­σιά­ζο­ντας όλα τα είδη της φωνη­τι­κής μου­σι­κής, ελλη­νι­κής και διε­θνούς, σύγ­χρο­νης και κλα­σι­κής. Λόγω του πολύ­πλευ­ρου προ­φίλ της γίνε­ται περι­ζή­τη­τη από συν­θέ­τες και αρχι­μου­σι­κούς και συνερ­γά­ζε­ται πλέ­ον τακτι­κά με τα κορυ­φαία μου­σι­κά σύνο­λα της χώρας και με φορείς όπως το Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών και Θεσ­σα­λο­νί­κης, το Φεστι­βάλ Αθη­νών και τη Στέ­γη Γραμ­μά­των και Τεχνών, υπό την μπα­γκέ­τα πολ­λών κατα­ξιω­μέ­νων αρχιμουσικών.
Ξεχω­ρι­στές στιγ­μές στην πορεία της χορω­δί­ας απο­τέ­λε­σαν οι διε­θνείς συνερ­γα­σί­ες με τους Jean-Michel Jarre και Ennio Morricone στο Ηρώ­δειο, καθώς και οι εμφα­νί­σεις στο­Πα­σχα­λι­νό Φεστι­βάλ της Μόσχας «Βαλέ­ρι Γκέρ­γκιεφ» και στο Διε­θνές Φεστι­βάλ Κων­στα­ντι­νού­πο­λης με την «Ορέ­στεια» του Ξενά­κη υπό τη διεύ­θυν­ση του Gürer Aykal.
Πρό­σφα­τη επι­τυ­χία της χορω­δί­ας η συμ­με­το­χή της στην πολυ­βρα­βευ­μέ­νη ηχο­γρά­φη­ση της όπε­ρας «Αλέ­ξαν­δρος» του Handel για την εται­ρεία Decca, με διε­θνή δια­νο­μή υπό τη μπα­γκέ­τα του Γιώρ­γου Πέτρου. Παράλ­λη­λα με την καλ­λι­τε­χνι­κή της προ­σφο­ρά, η χορω­δία επι­τε­λεί αξιό­λο­γο εκπαι­δευ­τι­κό και κοι­νω­νι­κό έργο. Τη χορω­δία από την ίδρυ­σή της διευ­θύ­νειο Σταύ­ρος Μπερής.

info
Ημε­ρο­μη­νία: Τρί­τη 26 Φεβρουα­ρί­ου 2019
Ωρα: 20:30
Είσο­δος Ελεύθερη:
Η είσο­δος στην παρά­στα­ση θα γίνε­ται δωρε­άν με την επί­δει­ξη δελ­τί­ου εισόδου.
Δια­νο­μή Δελ­τί­ων Εισόδου:
Στα ταμεία του θεά­τρου από τις 11.00 έως τις 17.00 την ημέ­ρα της παρά­στα­σης (2 δελτία/
άτομο).

Πρό­σβα­ση:
Μετρό: Στά­ση Πανεπιστήμιο
Προσβασιμότητα:
Το Ολύ­μπια Δημο­τι­κό Μου­σι­κό Θέα­τρο Μαρία Κάλ­λας είναι προ­σβά­σι­μο με αναπηρικό
αμα­ξί­διο, ενώ στο ισό­γειο λει­τουρ­γούν ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νες τουαλέτες.

 

Πηγή http://athina984.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων