- Διαφήμιση -

Ημερίδα Για Τη Γονική Αποξένωση

Ημερίδα για τη Γονική αποξένωση πραγματοποιείται την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 με τη στήριξη της Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων.

Πρό­κει­ται για την δεύ­τε­ρη Ημε­ρί­δα στο πλαί­σιο της έκθε­σης με αφορ­μή τo graphic novel «Soloúp – Ο Συλ­λέ­κτης, έξι διη­γή­μα­τα για έναν κακό λύκο».
Η Ημε­ρί­δα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Μου­σείο Μπε­νά­κη (Πει­ραιώς 138) από τις 10.00 ως τις 18.00.  O τίτλος της είναι : «Η προ­ο­πτι­κή της κοι­νής ανα­τρο­φής παι­διών. Κατα­πο­λέ­μη­ση της γονι­κής απο­ξέ­νω­σης χάριν του βέλ­τι­στου συμ­φέ­ρο­ντος του παιδιού».

Έλλη­νες και ξένοι καλε­σμέ­νοι ακα­δη­μαϊ­κοί θα ανα­πτύ­ξουν τα ζητή­μα­τα κοι­νής ανα­τρο­φής των παι­διών, υπο­χρε­ώ­σε­ων και δικαιω­μά­των τόσο στις οικο­γέ­νειες με δύο γονείς όσο και μετά τον τυχόν χωρι­σμό / δια­ζύ­γιο, ανα­ζη­τώ­ντας τα απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα εργα­λεία με άξο­να το βέλ­τι­στο συμ­φέ­ρον του παι­διού. Η είσο­δος είναι ελεύ­θε­ρη για το κοι­νό και θα υπάρ­χει ταυ­τό­χρο­νη μετάφραση.

Την Ημε­ρί­δα συν­διορ­γα­νώ­νουν το Μου­σείο Μπε­νά­κη, οι Εκδό­σεις Ίκα­ρος , η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, μετη συμ­με­το­χή του Εργα­στη­ρί­ου Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, Υγεί­ας και Πρό­νοιας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών.  Mέγας δωρη­τής της οποί­ας είναι το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος. Επι­στη­μο­νι­κή Διεύ­θυν­ση: ICSP, CSP Greece –Σύλ­λο­γος Συνεπιμέλεια.

 

Πηγή http://athina984.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων