- Διαφήμιση -

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή με ανανεωμένη εικόνα εγκαινιάζει νέο μουσείο στο κέντρο της Αθήνας

Τα εγκαίνια του μουσείου θα πραγματοποιηθούν με μία σειρά εκδηλώσεων που ξεκινούν την Τρίτη 1η Οκτωβρίου

Στις αρχές του Φθι­νο­πώ­ρου ετοι­μά­ζε­ται να υπο­δε­χτεί το φιλό­τε­χνο κοι­νό το επι­βλη­τι­κό κτή­ριο που βρί­σκε­ται μόλις λίγα μέτρα από το Καλ­λι­μάρ­μα­ρο, επί της οδού Ερα­το­σθέ­νους 13, το οποίο θα στε­γά­σει το νέο μου­σείο του Ιδρύ­μα­τος Βασί­λη & Ελί­ζας Γου­λαν­δρή.

Τα εγκαί­νια του μου­σεί­ου, το πρό­γραμ­μα των οποί­ων θα ανα­κοι­νω­θεί προ­σε­χώς, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν με μία σει­ρά από εκδη­λώ­σεις που θα ξεκι­νή­σουν την Τρί­τη 1η Οκτω­βρί­ου 2019.

Η έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας του μου­σεί­ου θα σημα­το­δο­τή­σει το τέλος μιας παρα­τε­τα­μέ­νης περιό­δου αβε­βαιό­τη­τας για την ίδια την προ­ο­πτι­κή του, οφει­λό­με­νης στη ματαί­ω­ση των αρχι­κών σχε­δί­ων της ανέ­γερ­σής του επί οικο­πέ­δων που θα παρα­χω­ρού­σε το Ελλη­νι­κό Δημό­σιο. Κυρί­ως όμως, θα σημά­νει την αρχή ενός νέου κεφα­λαί­ου για το Ίδρυ­μα, σκο­πός του οποί­ου είναι, παράλ­λη­λα με το μου­σείο της Άνδρου, να ανα­δεί­ξει τη νέα αυτή εστία σε φορέα ανά­πτυ­ξης πρω­το­πο­ρια­κών πολι­τι­στι­κών δρά­σε­ων, αξιο­ποιώ­ντας σύγ­χρο­νες μου­σεια­κές εφαρ­μο­γές στον χώρο της νεό­τε­ρης και σύγ­χρο­νης ελλη­νι­κής και διε­θνούς τέχνης.

Το νέο μου­σείο, που θα ονο­μά­ζε­ται «Ίδρυ­μα Βασί­λη & Ελί­ζας Γου­λαν­δρή», στε­γά­ζε­ται σε ένα ιδιό­κτη­το ακί­νη­το που προ­ήλ­θε από την αρμο­νι­κή συν­διαλ­λα­γή ενός δια­τη­ρη­τέ­ου μεσο­πο­λε­μι­κού κτί­σμα­τος και μίας σύγ­χρο­νης προ­σθή­κης. Η ανέ­γερ­σή του ξεκί­νη­σε τον Αύγου­στο του 2012 και ολο­κλη­ρώ­θη­κε τον Οκτώ­βριο του 2018. 

Η επι­λο­γή του σημεί­ου έγι­νε με κρι­τή­ριο την επι­θυ­μία του ζεύ­γους Γου­λαν­δρή το μου­σείο να βρί­σκε­ται σε κεντρι­κό σημείο της πρω­τεύ­ου­σας, εντός του πολι­τι­στι­κού άξο­να της Αθή­νας που περι­κλεί­ει τα μεγά­λα μου­σεία της πόλης, και σε σημείο εύκο­λα προ­σβά­σι­μο για τους επισκέπτες.

Στο μου­σείο, που έχει συνο­λι­κή επι­φά­νεια 7.250 τ.μ. και εκτεί­νε­ται σε 11 ορό­φους, θα εκτε­θούν σπά­νια έργα τέχνης μεγά­λων ονο­μά­των της νεό­τε­ρης και σύγ­χρο­νης Ευρω­παϊ­κής πρω­το­πο­ρί­ας όπως Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Monet, Degas, Rodin, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Picasso, Braque, Léger, Miró, Giacometti, Balthus κ.ά., καθώς και έργα δια­κε­κρι­μέ­νων ονο­μά­των της ελλη­νι­κής πρω­το­πο­ρια­κής ζωγρα­φι­κής όπως Παρ­θέ­νης, Μπου­ζιά­νης, Βασι­λεί­ου, Χατζη­κυ­ριά­κος-Γκί­κας, Τσα­ρού­χης, Μόρα­λης, Τέτσης κ.ά.

Επί­σης, θα φιλο­ξε­νού­νται περιο­δι­κές εκθέ­σεις, Ελλή­νων και ξένων καλ­λι­τε­χνών, ενταγ­μέ­νων στην εκθε­σια­κή πολι­τι­κή με την οποία το Ίδρυ­μα δρα­στη­ριο­ποιεί­ται τα τελευ­ταία τριά­ντα πέντε χρό­νια. Στους υπό­λοι­πους χώρους θα λει­τουρ­γή­σουν το πωλη­τή­ριο και το café-restaurant του μου­σεί­ου, βιβλιο­θή­κη τέχνης, παι­δι­κό εργα­στή­ριο, καθώς και ένα σύγ­χρο­νων προ­δια­γρα­φών αμφι­θέ­α­τρο, 190 θέσεων.

Το έργο περι­λαμ­βά­νει και την ανα­μόρ­φω­ση της πλα­τεί­ας Αγ. Σπυ­ρί­δω­να που απο­τε­λεί δωρεά του Ιδρύ­μα­τος Βασί­λη και Ελί­ζας Γου­λαν­δρή προς το Δήμο Αθηναίων.

Μελετητές

Αρχι­τε­κτο­νι­κή Μελέ­τη: Ι. & Α. Βικέ­λας και Συνεργάτες
Αρχι­τε­κτο­νι­κή Μελέ­τη αμφι­θε­ά­τρου και πωλη­τη­ρί­ου: Νικό­λα­ος Μουστρούφης
Στα­τι­κή Μελέ­τη: Γ. Λάμπρου & Συνεργάτες
Μελέ­τη Η/Μ: L.D.K. Σύμ­βου­λοι Μηχα­νι­κοί AE
Ακου­στι­κή Μελέ­τη: Gottfried Schubert
Μελέ­τη Δια­μόρ­φω­σης Πλα­τεί­ας και περι­βάλ­λο­ντος χώρου: Studio 75
Μελέ­τη Σήμαν­σης: Μικρή Άρκτος
Διεύ­θυν­ση Έργου: Ν. Κ. Μαλα­τέ­στας & Συνεργάτες
Διεύ­θυν­ση Κατα­σκευ­ής: Frank E. Basil

Νέο λογότυπο

Το Ίδρυ­μα Βασί­λη και Ελί­ζας Γου­λαν­δρή, με αφορ­μή τη λει­τουρ­γία του νέου μου­σεί­ου στην Αθή­να, προ­χώ­ρη­σε στο σχε­δια­σμό νέου σήμα­τος που απο­τε­λεί ταυ­τό­χρο­να τον πυρή­να ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου συστή­μα­τος οπτι­κής επι­κοι­νω­νί­ας, ικα­νό να εξυ­πη­ρε­τή­σει τις ανά­γκες ενός σύγ­χρο­νου φορέα πολι­τι­σμού διε­θνούς εμβέλειας.

Το νέο σήμα απο­τε­λεί ανα­φο­ρά στα πρό­σω­πα των ιδρυ­τών του, Βασί­λη και Ελί­ζας Γου­λαν­δρή, σε μία κυκλι­κή σύν­θε­ση η οποία περι­λαμ­βά­νει με αφαι­ρε­τι­κό τρό­πο τα γράμ­μα­τα Β και Ε.

Σε δεύ­τε­ρη ανά­γνω­ση, ο κύκλος ενώ­νει τα δύο γράμ­μα­τα δημιουρ­γώ­ντας έναν αντι­κα­το­πτρι­σμό που ανα­φέ­ρε­ται σημειο­λο­γι­κά τόσο στους ιδρυ­τές, οι οποί­οι έδρα­σαν ως δύο όψεις της ίδιας οντό­τη­τας, όσο και στην καθο­ρι­στι­κή σημα­σία των ανθρώ­πων του Ιδρύ­μα­τος πίσω από τη δημιουρ­γι­κή του πορεία.

Η προ­σέγ­γι­ση, λιτή και γεω­με­τρι­κή, εφαρ­μό­ζει τη χρυ­σή τομή, το σύστη­μα ανα­λο­γιών του Πυθα­γό­ρα που χρη­σι­μο­ποί­η­σε τόσο ο Φει­δί­ας όσο και αμέ­τρη­τοι καλ­λι­τέ­χνες εδώ και 2500 χρόνια.

Η χρή­ση των δύο γραμ­μά­των Β και Ε προ­σθέ­τει την δυνα­τό­τη­τα ανά­γνω­σης στις λατι­νο­γε­νείς γλώσ­σες, καθι­στώ­ντας το σήμα εύλη­πτο. Ο λιτός σχε­δια­σμός του σήμα­τος του επι­τρέ­πει να αντα­πο­κρί­νε­ται με δημιουρ­γι­κό τρό­πο σε όλες τις ανά­γκες της σύγ­χρο­νης επι­κοι­νω­νί­ας (έντυ­πες και ψηφια­κές προσαρμογές).

Η χρω­μα­τι­κή παλέ­τα έχει σαν βάση το γαλά­ζιο μπλε, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας έτσι την ανα­φο­ρά στην ταυ­τό­τη­τα των ιδρυτών.

Η γραμ­μα­το­σει­ρά του σήμα­τος και της οπτι­κής επι­κοι­νω­νί­ας του Ιδρύ­μα­τος είναι η CF Asty Pro. Σχε­δια­σμέ­νη από τον Πανα­γιώ­τη Χαρα­τζό­που­λο, χαρα­κτη­ρί­ζε­ται για τις γεω­με­τρι­κές της μορ­φές με προ­σμί­ξεις humanist χαρα­κτη­ρι­στι­κών που την εναρ­μο­νί­ζουν με το σήμα παρα­μέ­νο­ντας εξαι­ρε­τι­κά ευα­νά­γνω­στη με ιδιαί­τε­ρο χαρακτήρα.

Το σήμα όπως και η νέα οπτι­κή επι­κοι­νω­νία του Ιδρύ­μα­τος σχε­διά­στη­κε από τις εται­ρεί­ες Μικρή Άρκτος και Focalinteractive.

 

Πηγή www.elculture.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων