- Διαφήμιση -

Πολυτεχνείο 2019: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα μουσεία

Αλλαγές σημειώνονται στο σημερινό ωράριο μουσείων που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων για την 46η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Ανα­λυ­τι­κά, σήμε­ρα Κυρια­κή 17 Νοεμ­βρί­ου 2019, το ωρά­ριο πέντε μου­σεί­ων δια­μορ­φώ­νε­ται ως εξής:
Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο: 9.00–13.00
Επι­γρα­φι­κό Μου­σείο: 9.00–13.00
Νομι­σμα­τι­κό Μου­σείο: 9.00–13.00
Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο: 9.00–13.00
Αρχαιο­λο­γι­κός Χώρος Λυκεί­ου: 8.00–13.00

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Πολυτεχνείο

Οι κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις στο οδι­κό δίκτυο γύρω από το Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο μέχρι την πλα­τεία Κάνιγ­γος θα τεθούν σε εφαρ­μο­γή από τις 12:00 αύριο Κυρια­κή 17 Νοεμ­βρί­ου 2019, ημέ­ρα της πορεί­ας, ενώ θα επε­κτα­θούν στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του κέντρου στους οδι­κούς άξο­νες της Πατη­σί­ων, Στα­δί­ου, Βασ. Σοφί­ας, Λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας, καθώς και στις παράλ­λη­λες και καθέ­τους αυτών.

Οι κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα πραγ­μα­το­ποιού­νται στα­δια­κά και ανά­λο­γα με τις εκά­στο­τε κυκλο­φο­ρια­κές συνθήκες.

Ακό­μη, σύμ­φω­να με από­φα­ση της «Οδι­κές Συγκοι­νω­νί­ες Α.Ε.», θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τρο­πο­ποι­ή­σεις στα δρο­μο­λό­για και τις στά­σεις των συγκοι­νω­νια­κών μέσων (λεω­φο­ρεία – τρόλεϊ).

Από τη Διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττι­κής σχε­διά­στη­καν και θα ληφθούν μέτρα διευ­κό­λυν­σης της κυκλο­φο­ρί­ας στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του κέντρου της Αθήνας.

Η αστυ­νο­μία κάνει έκκλη­ση στους οδη­γούς, από σήμε­ρα έως και αύριο Κυρια­κή, να απο­φύ­γουν την κίνη­ση και στάθ­μευ­ση των οχη­μά­των τους στους χώρους των εκδη­λώ­σε­ων, της δια­δρο­μής της πορεί­ας και γύρω από την πρε­σβεία των Η.Π.Α, καθώς και στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του κέντρου, τόσο για την εξυ­πη­ρέ­τη­σή τους, όσο και για την απο­τρο­πή πρό­σθε­των κυκλο­φο­ρια­κών προβλημάτων.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων