- Διαφήμιση -

Μια βραδινή μπαρότσαρκα στο Κουκάκι

Ποτάδικα, νέο-καφενεία και all day μπαράκια σε μια βραδινή βόλτα στον πεζόδρομο της Γεωργάκη Ολυμπίου, στη Φαλήρου και στα πέριξ στενά στο Κουκάκι.

Ο μικρο-μπα­ρό­κο­σμος του Κου­κα­κί­ου είναι ταμάμ για νυχτε­ρι­νές μπα­ρό­τσαρ­κες. Αν λύσου­με το θέμα με το παρ­κά­ρι­σμα, αρι­στε­ρά και δεξιά μας απλώ­νο­νται πλη­θώ­ρα επι­λο­γές για πρώ­τα και… τελευ­ταία ποτά μιας βρα­διάς που τα έχει όλα.

 

Μπελ Ρέυ
Φαλή­ρου 88 & Γ. Ολυ­μπί­ου, τηλ: 213 032 6450

Στή­θη­κε στο χώρο ενός πρώ­ην πλυ­ντη­ρί­ου και λιπα­ντη­ρί­ου αυτο­κι­νή­των και έγι­νε insta(gram) κλά­σικ για το νόστι­μο brunch και τα καλο­φτιαγ­μέ­να κοκτέιλ του, όπως το Brujas με Don Julio, πιπε­ριά χαλα­πέ­νιο, μαντα­ρί­νι και λάιμ ή το Lydian με λικέρ μαστί­χα, καμπάρ, κουμ κουάτ, και λάιμ. Στο εσω­τε­ρι­κό του δύσκο­λα θα βρεις χώρο να κάτσεις τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα, ενώ στις μου­σι­κές του ακούς indie και ροκ μελω­δί­ες κατά κύριο λόγο. Το απλό ποτό κοστί­ζει 6€, τα κοκτέιλ από 7€.

 

ΚΙΝΟ­Νό
Φαλή­ρου 48, τηλ: 2114086826

Η εντυ­πω­σια­κή κυμα­τι­στή μπά­ρα του σε προ­δια­θέ­τει να πιά­σεις θέση και να παραγ­γεί­λεις ένα ωραίο signature cocktail, το μωσαϊ­κό στο πάτω­μα δίνει τον απα­ραί­τη­το ρετρό τόνο και οι μου­σι­κές είναι feelgood με indie, pop, rock και electronic ήχους, ενώ όλο και κάποιο event θα πετύ­χεις τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα. Το «Κοι­νω­νώ», είναι ακρι­βώς αυτό, ένα χαλα­ρό μπα­ρά­κι για να επι-κοι­νω­νή­σεις και να περά­σεις καλά. Το απλό ποτό στα 6€.

 

Monsieur Barbu
Φαλή­ρου 59, τηλ: 2109247555

Μεγά­λες τζα­μα­ρί­ες για χάζι στην περα­τζά­δα, μια μίνι πλα­τειού­λα ακρι­βώς μπρο­στά, γου­στό­ζι­κες vintage λεπτο­μέ­ρειες στους τοί­χους, τρα­πε­ζά­κια έξω στην πλα­τεία και ωραία κοκτέιλ. Το Monsieur Barbu είναι στέ­κι για κάθε στιγ­μή της ημέ­ρας, κυρί­ως για brunch, όμως το βρά­δυ ο παρε­ΐ­στι­κος χαρα­κτή­ρας του το καθι­στά ιδα­νι­κό για μαζώ­ξεις με την παρέα ή αλκο­ο­λι­κά τετ α τετ με το έτε­ρον ήμι­συ. Τα ποτά από 7€.

 

Meerκat
Χρή­στου Βυζα­ντί­ου 7, τηλ: 21 3045 3390

Ένα άκα­πνο freestyle cocktail bar με μου­σι­κή υπό­κρου­ση tribal electronica – ως επί το πλεί­στον- προ­βο­λές ντο­κι­μα­ντέρ του Animal Planet, ήχους ζώων στα ηχεία και γεύ­σεις γαλ­λι­κών λικέρ και ιδιαί­τε­ρων σιρο­πιών στις δημιουρ­γί­ες της μπά­ρας. Όχι απλώς “μια ακό­μα συνη­θι­σμέ­νη έξο­δος” για ποτά­κι δηλα­δή, η οποία γίνε­ται ακό­μα πιο ενδια­φέ­ρου­σα με την προ­σθή­κη της δυνα­τό­τη­τας να μπεί­τε μέσα από το μπαρ και να φτιά­ξε­τε το δικό σας κοκτέιλ. Τα κοκτέιλ ξεκι­νούν από 8€, το απλό ποτό από 7€.

 

Μπα­μπάς
Φαλή­ρου 53, τηλ: 2155505565

Καφε­νείο ή beer bar; Μάλ­λον και τα δύο, ο μοντέρ­νος αυτός χώρος με το ξεχω­ρι­στό, ανά­λα­φρο ντε­κόρ που θυμί­ζει φοι­τη­τι­κό σπί­τι απο­τε­λεί στέ­κι για χίπ­στερ και όχι μόνο νεα­ρό­κο­σμο. Στα τρα­πε­ζά­κια έξω στον πεζό­δρο­μο κατα­φθά­νουν εξαι­ρε­τι­κές μπύ­ρες από ελλη­νι­κές μικρο­ζυ­θο­ποι­ί­ες σε χαμη­λές τιμές, αλλά και ζου­με­ρά μπέρ­γκερ συνο­δεία ανε­βα­στι­κών μου­σι­κών κάθε βρά­δυ. Το απλό ποτό κοστί­ζει 6€, οι μπύ­ρες από 3€.

 

Σπιρ­τό­κου­το
Γ. Ολυ­μπί­ου 14, τηλ.: 210 9340200

Όνο­μα και πρά­μα, το δημο­φι­λές ροκ ποτά­δι­κο της Ολυ­μπί­ου, αγα­πά την rock και τα έντε­χνα ελλη­νι­κά και βγά­ζει λίγα τρα­πε­ζά­κια στον πεζό­δρο­μο, αλλά για να βρεί­τε κάποιο ελεύ­θε­ρο θα πρέ­πει να έρθε­τε νωρίς. Απο­τε­λεί τον ορι­σμό του «παρε­ΐ­στι­κου» μιας και θέλο­ντας και μη γίνε­σαι παρέα με τους λοι­πούς θαμώ­νες λόγω χώρου. Τα ποτά ξεκι­νούν από 6€.

 

Το Παγκά­κι
Γ. Ολυ­μπί­ου 17–19, τηλ.: 213 0009927

Ένα κλα­σι­κό φοι­τη­τι­κό καφε­νείο στην Γεωρ­γά­κη Ολυ­μπί­ου, το Παγκά­κι είναι μια κολ­λε­κτί­βα που στη­ρί­ζει έμπρα­κτα το δίκαιο εμπό­ριο, συνερ­γα­ζό­με­νη με μικρούς παρα­γω­γούς για τους ουζο­με­ζέ­δες που σερ­βί­ρει τα μεση­μέ­ρια και τα βρά­δια όταν στο μαγα­ζί συρ­ρέ­ουν νεα­ρο­πα­ρέ­ες από κάθε γωνιά της Αθή­νας. Η ατμό­σφαι­ρα είναι όσο χαλα­ρή και «εναλ­λα­κτι­κή» φαντά­ζε­στε, και οι τιμές ασυ­να­γώ­νι­στες: 5€ το ποτό, 1,5€ το κρα­σί σε ποτήρι.

 

Πηγή www.in2life.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων