- Διαφήμιση -

5 all day για να μείνεις Κουκάκι από το πρωί μέχρι το βράδυ

Γυρίσαμε τους πεζόδρομους στο Κουκάκι και επιλέξαμε κλασσικά και καινούργια στέκια που ταιριάζουν γάντι στην άνοιξη.

Ρίζα ‑Ρίζα

Στην οδό Δρά­κου, λίγο πιο πάνω από το μετρό Συγ­γρού Φιξ, βρί­σκε­ται το all day café bar που συν­δυά­ζει το vintage με το μοντέρ­νο, έχο­ντας όμορ­φη δια­κό­σμη­ση και ζεστά χρώ­μα­τα. Μπαί­νο­ντας στο μαγα­ζί θα νιώ­σε­τε τα θετι­κά vibes, καθώς οι υπεύ­θυ­νοι και όλο το team είναι πάντο­τε χαμο­γε­λα­στοί, έτοι­μοι να σας εξυ­πη­ρε­τή­σουν. Πιά­στε μία από τις καλές θέσεις στη μεγά­λη ροτό­ντα αρι­στε­ρά στην είσο­δο που έχει θέα στον πεζό­δρο­μο, αλλά και στο ιδιαί­τε­ρο εσω­τε­ρι­κό του μαγα­ζιού με τα ξύλι­να σκα­λιά, τα γου­στό­ζι­κα βαζά­κια με μπα­χα­ρι­κά και τη επι­με­λη­μέ­νη δια­κό­σμη­ση που σίγου­ρα θα χαζεύ­ε­τε για λίγη ώρα. Με βάση την ανοι­χτή κου­ζί­να, οι σεφ δημιουρ­γούν γευ­στι­κές, «ένο­χες» απο­λαύ­σεις. Εκεί μπο­ρεί­τε να συν­δυά­σε­τε τον καφέ σας με scrambled eggs, croque madame, pancakes με διά­φο­ρες γαρ­νι­τού­ρες, αλλά και με διά­φο­ρα γλυ­κά, όπως πορ­το­κα­λό­πι­τα με σιρό­πι από φρέ­σκο χυμό πορτοκάλι.

Για το μεση­με­ρια­νό ‑που είναι πάντο­τε μια σοβα­ρή υπό­θε­ση- αξί­ζει να δοκι­μά­σε­τε τη χοι­ρι­νή τηγα­νιά, ή αυτή με το κοτό­που­λο, απο­γειώ­νο­ντας τη γεύ­ση της με λευ­κό κρα­σί, εκτός αν επι­λέ­ξε­τε την τηγα­νιά λου­κά­νι­κο, που θα ταί­ρια­ζε τέλεια με μια παγω­μέ­νη βαρε­λί­σια μπί­ρα. Αν από την άλλη, είστε φαν του κοκτέιλ βρί­σκε­στε στο κατάλ­λη­λο μέρος. Ανά­με­σα σε μια ποι­κι­λία που καλύ­πτει ακό­μα και τις πιο απαι­τη­τι­κές προ­τι­μή­σεις, έχο­ντας ως βάση τα ελλη­νι­κά απο­στάγ­μα­τα, ξεχω­ρί­ζει το Spicy Clown για τις πιο καυ­τε­ρές επι­λο­γές, το Smoky, που είναι η ελλη­νο­με­ξι­κά­νι­κη εκδο­χή της μαρ­γα­ρί­τας με βάση τη… ρακή (!), και τέλος για αυτούς που θέλουν κάτι να θυμί­ζει καλο­καί­ρι – που πλη­σιά­ζει επι­κίν­δυ­να- προ­τεί­νου­με ανε­πι­φύ­λα­κτα το Toxicana με ρακή –πεπό­νι- δυόσμο.

i Δρά­κου 19, Κου­κά­κι, σταθ­μός Συγ­γρού — Φιξ | 2109227267

Twister Fresh ‘n’ Simple

Το και­νούρ­γιο all day bar έκα­νε την εμφά­νι­σή του πριν από λίγους μήνες στην οδό Δρά­κου, φέρ­νο­ντας νέο γευ­στι­κό αέρα στον πεζό­δρο­μο. Ευρύ­χω­ρο, με μοντέρ­νους τόνους, δια­κρι­τι­κή δια­κό­σμη­ση και προ­σω­πι­κό από νέους ανθρώ­πους γεμά­τους όρε­ξη και ευγέ­νεια, το νέο meeting point προ­σφέ­ρει πολ­λές γευ­στι­κές επι­λο­γές και υπό­σχε­ται χαλα­ρω­τι­κές στιγ­μές για να πάτε με τους φίλους σας. Το ξεκί­νη­μα της μέρας στο Twister Fresh n’ Simple είναι δυνα­μι­κό καθώς μπο­ρεί­τε να επι­λέ­ξε­τε ανά­με­σα στις 2 ποι­κι­λί­ες καφέ από Αιθιο­πία και Βρα­ζι­λία, και τους ιδιαί­τε­ρους θρε­πτι­κούς χυμούς ανά­με­σα στους οποί­ους ξεχω­ρί­ζει ο σού­περ δυνα­μω­τι­κός «Strength» με ακτι­νί­διο, πρά­σι­νο μήλο, ανα­νά, σπα­νά­κι και μέλι. Τα παρα­πά­νω μπο­ρεί­τε να τα συν­δυά­σε­τε με κάποιο σάντουιτς ή ένα από τα ελκυ­στι­κά γλυ­κά ημέρας.

Αν προ­τι­μά­τε κάτι σε κυρί­ως πιά­το, δοκι­μά­στε το Vitello Tonato, μοσχα­ρί­σιο νουά, μαγει­ρε­μέ­νο σε sous-vide με σάλ­τσα τόνου με κάπα­ρη, σερ­βι­ρι­σμέ­νο με ένα μπου­κέ­το baby ρόκας. Ωστό­σο, επει­δή δίνε­ται βάση στην κρύα κου­ζί­να δοκι­μά­στε την ποι­κι­λία τυριών και αλλα­ντι­κών που συν­δυά­ζο­νται με ένα λευ­κό ποτή­ρι κρα­σί Sauvignon Blanc. Για τους ορκι­σμέ­νους γλυ­κα­τζή­δες η βελου­τέ σού­πα σοκο­λά­τας με chilli, ή αυτή της φρά­ου­λας με λικέρ και λάιμ είναι πει­ρα­σμός. Τέλος, αν σας αρέ­σει το κρα­σί, μπο­ρεί­τε να επι­λέ­ξε­τε ανά­με­σα στις πολύ καλές ετι­κέ­τες που δια­θέ­τει το μαγα­ζί, αλλά και κάποιο κοκτέιλ, του οποί­ου φυσι­κά βάση είναι το κρασί.

i Δρά­κου 19Β, Κου­κά­κι, σταθ­μός Συγ­γρού Φιξ | 2109239131

Bite Box

Στην οδό Βεΐ­κου, βρί­σκε­ται το όμορ­φο café με ζεστή δια­κό­σμη­ση βασι­σμέ­νη στα χρώ­μα­τα του πρά­σι­νου και του μωβ, που θα σας κάνει να νιώ­σε­τε σαν να βρί­σκε­στε… σε κήπο. Εκεί μπο­ρεί­τε να κάτσε­τε να δια­βά­σε­τε το βιβλίο σας, ή να δου­λέ­ψε­τε με το laptop σας, ενώ παράλ­λη­λα στο backround ακού­γε­ται ψαγ­μέ­νη μου­σι­κή. Σ’ αυτό το μέρος θα ανα­κα­λύ­ψε­τε ή θα γευ­τεί­τε (εάν ήδη τα ξέρε­τε), τα πεντα­νό­στι­μα poffies, δηλα­δή μπου­κί­τσες αφρά­της ζύμης με αλμυ­ρή και γλυ­κιά γέμιση.

Αυτά με τη γλυ­κιά γέμι­ση (σοκο­λά­τα γάλα­κτος, λευ­κή ή bueno και φρού­τα), αλλά και τα πιο κλασ­σι­κά με βού­τυ­ρο ζάχα­ρη άχνη ή με μέλι και κανέ­λα, είναι η τέλεια επι­λο­γή για να συν­δυά­σε­τε τον καφέ σας. Όσον αφο­ρά στα αλμυ­ρά, τα poffies με κοτό­που­λο, μπέι­κον και μανι­τά­ρια, ανα­δει­κνύ­ο­νται με ένα ποτή­ρι λευ­κό βιο­λο­γι­κό κρα­σί, ενώ αυτά με λου­κά­νι­κο, γρα­βιέ­ρα και πολύ­χρω­μες πιπε­ριές συν­δυά­ζο­νται με μια δρο­σε­ρή μπί­ρα. Ωστό­σο, ανά­με­σα σε όλες τις επι­λο­γές, η Αγά­πη Σαλα­μό­ζη (ιδιο­κτή­τρια του μαγα­ζιού) θα σε βοη­θή­σει να κάνεις food pairing και να παί­ξεις με τις γεύ­σεις. Για κυρί­ως πιά­τα, αν είστε ανοι­χτοί σε νέες γεύ­σεις, δοκι­μά­στε το αλμυ­ρό μιλ­φέιγ με 4 στρώ­σεις τρυ­φε­ρού χοι­ρι­νού με μπέι­κον, κρέ­μα τυριού και κρε­μώ­δη σάλ­τσα μου­στάρ­δας. Τέλος, από κοκτέιλ μπο­ρεί­τε να δοκι­μά­σε­τε το Peachy Blinders, το οποίο απο­τε­λεί οργα­νω­μέ­νη γευ­στι­κή… παρανομία.

i Βεΐ­κου 84, Κου­κά­κι | 2109237817

Vova

Περ­νώ­ντας από την οδό Βεΐ­κου θα δεί­τε ένα γωνια­κό καφέ. Αν και πρό­σφα­τη άφι­ξη στην περιο­χή, το και­νού­ριο σποτ στο Κου­κά­κι είναι πολ­λά υπο­σχό­με­νο, ειδι­κά στο κομ­μά­τι των κοκτέιλ. Μαγα­ζί φτιαγ­μέ­νο για ανοι­ξιά­τι­κες και καλο­και­ρι­νές «εξορ­μή­σεις» με μοντέρ­να και λιτή δια­κό­σμη­ση που θα σας κάνει να ξεφύ­γε­τε από την καθη­με­ρι­νή ρου­τί­να για λίγο και να απο­λαύ­σε­τε την έξο­δό σας. Εκεί θα ξεκι­νή­σε­τε τη μέρα σας με καλό καφέ, συνο­δευό­με­νο με κάποιο μάφιν ή σπι­τι­κό κέικ. Για τους λάτρεις της υγιει­νής δια­τρο­φής ο χυμός επι­λο­γής ανά­με­σα στα διά­φο­ρα φρού­τα που δια­θέ­τει το μαγα­ζί συν­δυά­ζε­ται τέλεια με βιε­νέ­ζι­κη μπα­γκέ­τα, μπέ­γκελ ή κάποιο πανί­νι. Φτά­νο­ντας στο μεση­μέ­ρι μπο­ρεί­τε να κάνε­τε ένα lunch break με μια από τις φρέ­σκιες σαλά­τες του μαγα­ζιού, όπως τη «beef pastrami & tabouleh» με μοσχα­ρί­σιο παστρά­μι, ταμπου­λέ, ψητά λαχα­νι­κά, λευ­κά μανι­τά­ρια και μπρό­κο­λο, με μους μελι­τζά­νας την οποία μπο­ρεί­τε να συνο­δεύ­σε­τε με ένα από τα κρα­σιά που διαθέτει.

Φτά­νο­ντας στα κοκτέιλ, τώρα, υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα του «Take away cocktail».Μια καλή αρχή είναι τα μη αλκο­ο­λού­χα Mocktails –που απο­τε­λούν την από­λυ­τη bartending τάση- με το «Japanese Fizz» να ξεχω­ρί­ζει συν­δυά­ζο­ντας τις γεύ­σεις αγγου­ριού, λάιμ, τζίν­τζερ, σησα­μέ­λαιου και σόδας! Και προ­χω­ρά­με στα χαμη­λής περιε­κτι­κό­τη­τας σε αλκο­όλ κοκτειλ, τα No – Low Project με το «Hugo» να κινεί το ενδια­φέ­ρον, έχο­ντας αφρο­ξυ­λιά, prosecco, φύλ­λα μέντας και σόδα. Τα signature cocktails που έχει επι­με­λη­θεί ο bartender Νίκος Τρια­ντα­φύλ­λου, είναι σίγου­ρα από τα συν του «Vova»: πρω­τα­γω­νι­στής είναι το «The Sack of Aeolus» με ούζο, βασι­λι­κό, φύλ­λα μέντας και φέτες λεμο­νιού, σπι­τι­κό σιρό­πι λεβά­ντας και σόδα, το οποίο σίγου­ρα θα ανοί­ξει το γευ­στι­κό σας ασκό του Αιόλου.

i Βεϊ­κου 8, Κου­κά­κι | 2110130537

Trii Art Hub Café

Στην οδό Δρά­κου βρί­σκε­ται ένας πολυ­χώ­ρος που φιλο­ξε­νεί εκθέ­σεις, live και κάνει διά­φο­ρες εικα­στι­κές δρά­σεις. Ακρι­βώς από κάτω, στο ισό­γειο στε­γά­ζε­ται και το ομώ­νυ­μο καφέ-μπαρ, το οποίο μόλις ανα­και­νί­στη­κε σε ένα πρω­το­κλα­σά­το all day art bar. Μπαί­νο­ντας, είναι σίγου­ρο ότι θα αλλά­ξει η διά­θε­σή σας με έργα τέχνης που κοσμούν τους κατά­λευ­κους τοί­χους, ενώ οι άσπρες ροτό­ντες κλέ­βουν την παρά­στα­ση και το όλο σκη­νι­κό δημιουρ­γεί ένα έντο­νο αίσθη­μα χαλά­ρω­σης. Τώρα, που ανοί­γει ο και­ρός για τα καλά, είναι ιδα­νι­κή η επι­λο­γή της αυλής, όπου θα απο­λαύ­σε­τε τον καφέ σας με κάποιο από τα μπριός του μενού, ή με τη σπι­τι­κή μηλό­πι­τα με παγω­τό βανί­λιας και σως καραμέλας.

Το βρά­δυ το Trii μετα­μορ­φώ­νε­ται σε προ­ο­ρι­σμό δια­σκέ­δα­σης, καθώς μπο­ρεί­τε να απο­λαύ­σε­τε στο χώρο του bar (κατά και­ρούς φιλο­ξε­νού­νται καλ­λι­τέ­χνες και γίνο­νται live) ένα ποτή­ρι κρα­σί σε συν­δυα­σμό με ποι­κι­λία τυριών και αλλα­ντι­κών. Πολύ καλή επι­λο­γή απο­τε­λούν και τα κοκτέιλ από τα οποία το «Moon River» από τα signature κοκτέιλ ‑που πήρε το όνο­μά του από τη συντα­γή του New York sour– με bourbon, ημί­γλυ­κο κρα­σί, χυμό λεμο­νιού και angostura bitters, θα σας ταξι­δέ­ψει στους και­ρούς της ποτοαπαγόρευσης.

i Δρά­κου 9, Κου­κά­κι | 2109210333

 

Πηγή athinorama.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων