- Διαφήμιση -

Ημιμαραθώνιος Αθηνών: Γι’ αυτό το 14χρονο κορίτσι μιλάνε όλοι

Η 14χρονη αθλήτρια που έκανε τους πάντες να παραμιλούν.

Ημι­μα­ρα­θώ­νιος Αθη­νών: Ο Χρή­στος Παπού­λιας ήταν ο νικη­τής στο πιο διά­ση­μο αγώ­νι­σμα του 8ου Ημι­μα­ρα­θω­νί­ου της Αθή­νας, τον αγώ­να των 5 χλμ. Εθνι­κή Τρά­πε­ζα, ο οποί­ος έσπα­σε κάθε ρεκόρ συμ­με­το­χής φέτος, ενώ στις γυναί­κες νική­τρια ανα­δεί­χθη­κε ένα κορί­τσι η Ηλιάν­να Χατζηπαναγιώτη.

Όπως γρά­φει το diaforetiko.gr, πολ­λοί από 11.000 δρο­μείς πλημ­μύ­ρι­σαν τους δρό­μους γύρω από το Σύνταγ­μα, δίνο­ντας ξεχω­ρι­στό χρώ­μα και ρυθ­μό στην ανοι­ξιά­τι­κη Αθή­να, σε ένα γεγο­νός που διορ­γά­νω­σε ο ΣΕΓΑΣ, σε συνερ­γα­σία με τον Δήμο Αθη­ναί­ων και μεγά­λο χορη­γό την ERGO.

Ο Χρή­στος Παπού­λιας, που έκο­ψε πρώ­τος το νήμα του τερ­μα­τι­σμού σε 16.03, τόνι­σε: «Από­λαυ­σα τον αγώ­να μου αν και για μένα ήταν στο πλαί­σιο της προ­ε­τοι­μα­σί­ας μου για τον ανοι­κτό στί­βο. Ήταν ένας όμορ­φος αγώ­νας, υπήρ­χε κόσμος παντού που μας βοή­θη­σε στην προ­σπά­θειά μας, ενώ και ο και­ρός ήταν καλός».

Στη δεύ­τε­ρη θέση τερ­μά­τι­σε ο Πανα­γιώ­της Καρού­τζος με χρό­νο 16.12, ο οποί­ος σημεί­ω­σε: «Είναι μία υπέ­ρο­χη διορ­γά­νω­ση, σε μία ανοι­ξιά­τι­κη-καλο­και­ρι­νή ημέ­ρα. Εφάρ­μο­σα μία λογι­κή τακτι­κής. Ευχα­ρι­στώ όσους με στη­ρί­ζουν. Δεν ήταν αγώ­νας στό­χος, για­τί στο τέλος Φεβρουα­ρί­ου είχα τρέ­ξει στο Πανελ­λή­νιο Πρω­τά­θλη­μα ανω­μά­λου, στο οποίο πήρα την 11η θέση. Τώρα συνε­χί­ζου­με για το Πανελ­λή­νιο Πρω­τά­θλη­μα 10.000 μ. που θα γίνει στα Μέγα­ρα. Αφιε­ρώ­νω τη νίκη μου σε ένα άνθρω­πο που με στη­ρί­ζει και με αγα­πά­ει όλα αυτά τα χρό­νια, την κοπέ­λα μου, την οικο­γέ­νεια μου και τον προ­πο­νη­τή μου, Τάκη Κώνστα».

Τρί­τος τερ­μά­τι­σε ο Κων­στα­ντί­νος Πού­λιος με 0:16.40. «Πλέ­ον τρέ­χω για να ευχα­ρι­στιέ­μαι τους αγώ­νες. Στον αγώ­να ήρθα ως προ­πο­νη­τής της ομά­δας μου. Είναι μια δια­δρο­μή δύσκο­λη με συνε­χό­με­νες ανη­φό­ρες που δυσκο­λεύ­ει τους δρο­μείς των 5χλ. και του Ημιμαραθωνίου».

H 14χρονη που κατέ­κτη­σε τη νίκη

Η 14χρονη αθλή­τρια του Πανα­γιώ­τη Χαρα­μή, Ηλιάν­να Χατζη­πα­να­γιώ­τη, η οποία πέρυ­σι είχε τερ­μα­τί­σει δεύ­τε­ρη στα 3χλμ., κατέ­κτη­σε τη νίκη σε 18.45 και δήλωσε:

«Ήταν ένας δύσκο­λος αγώ­νας με αρκε­τή ανη­φό­ρα. Ειδι­κά η τελευ­ταία ανη­φό­ρα με δυσκό­λε­ψε αρκε­τά. Φέτος, ήθε­λα να ξανα­τρέ­ξω για να απο­δεί­ξω στον εαυ­τό μου ότι μου ται­ριά­ζει το πεντά­ρι και τα κατά­φε­ρα. Είχα­με μεγά­λο συνα­γω­νι­σμό κατά τη διάρ­κεια της κούρ­σας, όμως είμαι χαρού­με­νη με τη νίκη μου. Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω τον προ­πο­νη­τή μου Πανα­γιώ­τη Χαράμη».

Στη δεύ­τε­ρη θέση τερ­μά­τι­σε η Κατε­ρί­να Μπερ­δού­ση με χρό­νο 19.16, η οποία επεσήμανε:

«Ήταν ένας κατα­πλη­κτι­κός αγώ­νας, είχα τρέ­ξει πρώ­τη φορά τη δια­δρο­μή πέρυ­σι , επο­μέ­νως ήξε­ρα τι να περι­μέ­νω. Είναι πολύ σημα­ντι­κό που έφτα­σα σε αυτή την επί­δο­ση, για­τί δεν κατά­φε­ρα να βγά­λω την προ­ε­τοι­μα­σία μου όπως ήθε­λα, αφού δεν μου το επι­τρέ­πουν οι επαγ­γελ­μα­τι­κές μου υπο­χρε­ώ­σεις. Είμαι ψυχο­λό­γος και τον να κατα­φέ­ρω να τερ­μα­τί­σω δεύ­τε­ρη είναι κάτι πολύ μεγά­λο για μένα. Χαί­ρο­μαι που έχω δου­λέ­ψει τόσο πολύ το μυα­λό μου ώστε να μπο­ρώ να φέρ­νω τέτοια απο­τε­λέ­σμα­τα με την ελά­χι­στη δυνα­τή προ­ε­τοι­μα­σία. Αφιε­ρώ­νω τη νίκη μου στην οικο­γέ­νεια μου και τον αγό­ρι μου, ο οποί­ος παρό­τι δεν είναι δρο­μέ­ας έτρε­ξε για να με στηρίξει ».

Τρί­τη κατε­τά­γη η Μπάλ­λα Ντε­νί­σα με 19.28. Η αθλή­τρια του Πανελ­λη­νί­ου ανέ­φε­ρε έπει­τα από τον τερ­μα­τι­σμό της : «Η δια­δρο­μή διαρ­κώς δυσκό­λευε και στο τέλος εμψυ­χώ­θη­κα με την μου­σι­κή και το γιορ­τι­νό κλί­μα και κατά­φε­ρα να βγά­λω αυτό το επί­πο­νο ανη­φο­ρι­κό κομμάτι».

 

Πηγή pagenews.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων