- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Αίρονται οι υποθήκες δανειοληπτών της Εργατικής Κατοικίας

Τι αναφέρει ο σχετικός οδηγός προς τους δικηγόρους των δικαιούχων

Ο ΟΑΕΔ, ως καθο­λι­κός διά­δο­χος του Οργα­νι­σμού Εργα­τι­κής Κατοι­κί­ας (ΟΕΚ)προ­χω­ρά στην άρση υπο­θη­κών και προ­ση­μειώ­σε­ων δανειο­λη­πτών του Οργανισμού.

Μάλι­στα, εξέ­δω­σε και οδη­γό για το πώς θα προ­χω­ρή­σουν οι δικη­γό­ροι των δικαιού­χων και οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι στην άρση των προ­ση­μειώ­σε­ων για τις δικά­σι­μες Μαρ­τί­ου, Απρι­λί­ου και Μαΐ­ου 2019.

«Ο τ. ΟΕΚ προς εξα­σφά­λι­ση των απαι­τή­σε­ών του, ενέ­γρα­φε υπο­θή­κες με δανει­στι­κά συμ­βο­λαιο­γρά­φων και προ­ση­μειώ­σεις υπο­θη­κών με δικα­στι­κές απο­φά­σεις. Τα βάρη αυτά αίρο­νται με τον τρό­πο που εγγράφηκαν.Επί των υπο­θη­κών ανα­λαμ­βά­νει απο­κλει­στι­κά συμ­βο­λαιο­γρά­φος ενώ­πιον του Προϊ­στα­μέ­νου ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ, στην περι­φέ­ρεια του οποί­ου βρί­σκε­ται το υπο­θη­κο­φυ­λα­κείο που ενε­γρά­φη η υπο­θή­κη», ανα­φέ­ρε­ται στη σχε­τι­κή οδηγία.

Για τις προσημειώσεις

Εκτός Αττι­κής: τυπι­κή αντι­δι­κία με κοι­νο­ποί­η­ση στον «αντί­δι­κο» ΟΑΕΔ που δια­σταυ­ρώ­νει τα στοι­χεία και εφό­σον το δάνειο έχει εξο­φλη­θεί δεν παρί­στα­ται. Να μη ζητη­θεί δικα­στι­κή δαπάνη.

Στην Αθή­να: γίνε­ται κατά­θε­ση αιτή­σε­ως με γραμ­μά­τιο ΔΣΑ και ορι­σμός δικασίμου.

Στον Πει­ραιά: κατευ­θεί­αν κατά­θε­ση και συζή­τη­ση την ίδια ημέρα.

Τη μέρι­μνα και ευθύ­νη για τα έγγρα­φα την έχει απο­κλει­στι­κά ο δικη­γό­ρος του δικαιού­χου, η παρά­στα­ση του οποί­ου είναι υπο­χρε­ω­τι­κή από την Δικονομία.

Ο Δικα­στής θα ζητή­σει την από­φα­ση εγγρα­φής προ­ση­μεί­ω­σης με τόμο και αριθ­μό. Στις υπό κτη­μα­το­γρά­φη­ση περιο­χές, ο δικα­στής θα ζητή­σει έγγρα­φο του Γρα­φεί­ου Κτη­μα­το­γρά­φη­σης με αριθ­μό ΚΑΕΚ. Αν λει­τουρ­γεί κανο­νι­κά κτη­μα­το­λό­γιο ζητεί έγγρα­φο με ΚΑΕΚ.

Ορι­σμέ­νοι δικα­στές ζητούν περι­γρα­φή του ακι­νή­του, ενώ άλλοι δεν ζητούν. Ο δικη­γό­ρος ΟΑΕΔ δεν θα ζητή­σει τίπο­τε σχετικό.

Ο δικη­γό­ρος του ΟΑΕΔ θα ταυ­το­ποι­ή­σει το πρό­σω­πο του αιτού­ντος με το πρό­σω­πο του ανα­φε­ρο­μέ­νου στο από­σπα­σμα πρα­κτι­κού ΔΣ/ΟΑΕΔ το οποίο παρα­δό­θη­κε στον δικαιού­χο. Πρέ­πει να το έχε­τε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μαζί σας, άλλως δεν προ­χω­ρεί η δια­δι­κα­σία. Συνι­στά­ται να έχε­τε επί­σης μαζί σας και αντί­γρα­φα του σχε­δί­ου της δικα­στι­κής από­φα­σης που θα έχε­τε ετοι­μά­σει για την άρση της προσημείωσης.

 

Πηγή ethnos.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων