- Διαφήμιση -

Φωτιά στην Πεντέλη: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι και καταγραφές ζημιών στην περιοχή

Ξεκί­νη­σαν οι έλεγ­χοι και οι αυτο­ψί­ες από μηχα­νι­κούς του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, σε κατοι­κί­ες, επαγ­γελ­μα­τι­κούς χώρους και δημό­σια κτή­ρια των πλη­γέ­ντων Δήμων Πεντέ­λης και Παλ­λή­νης (Παλ­λή­νη, Γέρα­κας, Ανθού­σα) λόγω της πυρ­κα­γιάς της 19ης Ιου­λί­ου που ξέσπα­σε στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή αυτών των Δήμων.

Συνο­λι­κά την Τετάρ­τη διε­ξή­χθη­σαν αυτο­ψί­ες σε 30 κτήρια…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων