- Διαφήμιση -

Το Μαρούσι απέκτησε το δικό του Παράρτημα της Τράπεζας Δοτών Μυελού των Οστών σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας»

Το εγκαινίασε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γιώργος Πατούλης

Το Παράρ­τη­μα της Τρά­πε­ζας Δοτών Μυε­λού των Οστών του Συλ­λό­γου «Όρα­μα Ελπί­δας» στο Μαρού­σι εγκαι­νί­α­σε ο Δήμαρ­χος Αμα­ρου­σί­ου και Πρό­ε­δρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γιώρ­γος Πατού­λης, ευλο­γού­ντος του Σεβα­σμιώ­τα­του Μητρο­πο­λί­τη Κηφι­σί­ας, Αμα­ρου­σί­ου και Ωρω­πού κ. Κυρίλ­λου, παρου­σία της Προ­έ­δρου του Συλ­λό­γου «Όρα­μα Ελπί­δας» Μαριάν­νας Βαρδινογιάννη.

Στα εγκαί­νια της δομής που στε­γά­ζε­ται στο κτί­ριο των κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών του Δήμου παρα­βρέ­θη­καν, επί­σης, ο Πρό­ε­δρος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Πανα­γιώ­της Βρα­χνός, οι Αντι­δή­μαρ­χοι Βασί­λης Κόκ­κα­λης, Σπύ­ρος Στα­θού­λης, Κώστας Αντω­νό­που­λος, ο Πρό­ε­δρος του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α Πέτρος Κόνια­ρης, η Αντι­πρό­ε­δρος Κατε­ρί­να Ιωάν­νου, μέλη του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου και η Πρό­ε­δρος του Ομί­λου για την UNESCO Βορεί­ων Προ­α­στί­ων Μαρί­να Πατού­λη Σταυράκη.

Προ­λο­γί­ζο­ντας την παρου­σί­α­ση της λει­τουρ­γί­ας του κέντρου δοτών μυε­λού των οστών που ακο­λού­θη­σε αμέ­σως μετά στο Δημαρ­χείο Αμα­ρου­σί­ου, ο κ. Πατού­λης, μίλη­σε για το πολυ­σή­μα­ντο ανθρω­πι­στι­κό έργο της Μαριάν­νας Βαρ­δι­νο­γιάν­νη, την προ­σφο­ρά της στο κοι­νω­νι­κό σύνο­λο και ιδιαί­τε­ρα προς τα παιδιά.

«Η Μαριάν­να Βαρ­δι­νο­γιάν­νη μέσα από το πολύ­πλευ­ρο έργο της απο­τε­λεί ένα σύμ­βο­λο προ­σφο­ράς, ένα φωτει­νό παρά­δειγ­μα για όλους μας αλλά και για το τι καθέ­νας μας ξεχω­ρι­στά μπο­ρεί να κάνει για να στη­ρί­ξει τον συνάν­θρω­πο και τον διπλα­νό του»ανέ­φε­ρε ο κ. Πατού­λης, και πρό­σθε­σε: «Με τη νέα δομή δοτών μυε­λού των οστών που εγκαι­νιά­ζου­με στην πόλη μας, ερχό­μα­στε ένα βήμα πιο κοντά στους συναν­θρώ­πους μας που επι­θυ­μούν μέσα από μία απλή πρά­ξη να προ­σφέ­ρουν τη ζωή στον συνάν­θρω­πό τους, αλλά και στους ασθε­νείς που χρειά­ζο­νται μετα­μό­σχευ­ση μυε­λού των οστών. Ενι­σχύ­ου­με περαι­τέ­ρω το δίκτυο των κοι­νω­νι­κών παρο­χών μας, και στην ίδια βάση θα κινη­θού­με για ολό­κλη­ρη την Αττι­κή την επό­με­νη μέρα της ανά­δει­ξής μας στη διοί­κη­ση της Περιφέρειας».

Με τη σει­ρά της, η Μαριάν­να Βαρ­δι­νο­γιάν­νη, μίλη­σε για το έργο του Συλ­λό­γου, την ουσια­στι­κή βοή­θεια και υπο­στή­ρι­ξη που προ­σφέ­ρει στα παι­διά και στις οικο­γέ­νειές τους αλλά και τη συνερ­γα­σία του Συλ­λό­γου με δομές του εξω­τε­ρι­κού προ­κει­μέ­νου για την καλύ­τε­ρη δυνα­τή φρο­ντί­δα και αντι­με­τώ­πι­ση των ασθε­νών. Παράλ­λη­λα, ευχα­ρί­στη­σε τον Δήμαρ­χο κ. Πατού­λη, που βρί­σκε­ται στα­θε­ρά στο πλευ­ρό του Συλ­λό­γου στη­ρί­ζο­ντας τις πρω­το­βου­λί­ες και το έργο του.

Η Πρό­ε­δρος του Ομί­λου για την UNESCO Βορεί­ων Προ­α­στί­ων Μαρί­να Πατού­λη Σταυ­ρά­κη, συνε­χά­ρη τον Δήμαρ­χο που υπήρ­ξε ο εμπνευ­στής της δημιουρ­γί­ας παραρ­τη­μά­των της Τρά­πε­ζας Δοτών Μυε­λού των Οστών ώστε για άλλη μια φορά το Μαρού­σι να κρα­τά τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στην αλυ­σί­δα του ανθρω­πι­σμού και της κοι­νω­νι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης και προ­σφο­ράς. Όσον αφο­ρά στον Σύλ­λο­γο «Όρα­μα Ελπί­δας» η κ. Πατού­λη, εξή­ρε το μεγα­λό­πνοο έργο του.

«Ο Σύλ­λο­γος “Όρα­μα Ελπί­δας” απο­τε­λεί το “όχη­μα” και όλοι εμείς φορείς και πολί­τες, συλ­λο­γι­κά και ατο­μι­κά, μπο­ρού­με να απο­τε­λέ­σου­με τους “δορυ­φό­ρους” ώστε να ενι­σχύ­σου­με την προ­σπά­θειά του συμ­βάλ­λο­ντας στην ευαι­σθη­το­ποί­η­ση όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρων συμπο­λι­τών μας για τη ζωτι­κή σημα­σία του να είναι κανείς εθε­λο­ντής δότης μυε­λού των οστών, μια προ­σω­πι­κή επι­λο­γής ζωής, ικα­νή να σώσει μια άλλη ανθρώ­πι­νη ζωή» και έκλει­σε τον χαι­ρε­τι­σμό της με ένα μήνυ­μα – κάλε­σμα: «Με οδη­γό την ελπί­δα και τη σωτη­ρία ενός συναν­θρώ­που μας, ας γίνου­με όλοι μας εθε­λο­ντές δότες μυε­λού των οστών».

Τον τρό­πο μέσα από τον οποί­ον μπο­ρεί κάποιος να γίνει εθε­λο­ντής εξή­γη­σε στο κοι­νό ο Στέ­λιος Γρα­φά­κος, Επι­στη­μο­νι­κός Υπεύ­θυ­νος Συλ­λό­γου «Όρα­μα Ελπί­δας» και Διευ­θυ­ντής Μονά­δας Μετα­μό­σχευ­σης Μυε­λού των Οστών Νοσο­κο­μεί­ου Παί­δων «Αγία Σοφία».

Τη δική της εμπει­ρία κατέ­θε­σε προ­κα­λώ­ντας τη συγκί­νη­ση του ακρο­α­τη­ρί­ου, η Πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Ηπα­το­με­τα­μο­σχευ­θέ­ντων Ελλά­δας «Ηπάρ­χω» Χρι­στί­να Θεωδωρίδου.

Η εκδή­λω­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε με την τιμη­τι­κή προ­σφο­ρά από μέρους του Δημάρ­χου κ. Πατού­λη, στην κ. Βαρ­δι­νο­γιάν­νη, ενός παπύ­ρου προς ένδει­ξη ανα­γνώ­ρι­σης για το δια­χρο­νι­κό φιλαν­θρω­πι­κό και κοι­νω­νι­κό της έργο και ενός συμ­βο­λι­κού ενθυμίου.

Τον συντο­νι­σμό της εκδή­λω­σης είχε η Ρένα Χαλιώ­τη, δημο­τι­κή σύμ­βου­λος και υπεύ­θυ­νη δημο­σί­ων σχέ­σε­ων του Δήμου Αμαρουσίου.

Το «παρών» στην εκδή­λω­ση έδω­σαν, επί­σης, ο Πρό­ε­δρος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Πανα­γιώ­της Βρα­χνός, ο Δήμαρ­χος Μετα­μόρ­φω­σης Μιλ­τιά­δης Καρ­πέ­τας, οι Αντι­δή­μαρ­χοι Κωστα­ντί­νος Αντω­νό­που­λος, Βαγ­γέ­λης Κάβ­βα­λος, Βασί­λης Κόκ­κα­λης, Σπύ­ρος Στα­θού­λης, οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι Αθα­νά­σιος Βελής, Ελέ­νη Βλά­χου Στα­μα­τά­κη, ο Πρό­ε­δρος του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α Πέτρος Κόνια­ρης, ο Πρό­ε­δρος της Κ.Ε.Δ.Α Νίκος Πέπ­πας, ο Πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης Επα­μει­νών­δας Κατσι­γιάν­νης, ο Πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης Μιχά­λης Παπα­δό­που­λος, η Πρό­ε­δρος της Δημο­τι­κής Επι­τρο­πής Παι­δεί­ας Ελέ­νη Λέκ­κα, η Αντι­πρό­ε­δρος του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.ΔΑ Κατε­ρί­να Ιωάν­νου, οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι Επα­μει­νών­δας Γαρ­δέ­λης, Μιχά­λης Ρούσ­σος, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Δήμου Γιώρ­γος Διδα­σκά­λου, η Γενι­κή Γραμ­μα­τέ­ας του Συλ­λό­γου «Όρα­μα Ελπί­δας» Ινώ Κων­στα­ντο­πού­λου, η πρό­ε­δρος του Εξω­ραϊ­στι­κού και Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου Αμα­ρου­σί­ου Δήμη­τρα Τσου­κλεί­δου, η πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Γυναι­κών Αμα­ρου­σί­ου Σμα­ρά­γδα Βλάσ­ση, ο πρό­ε­δρος του Εξω­ραϊ­στι­κού και Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου «Η Δωδώ­νη» Ηλί­ας Ζορ­μπα­λάς, η πρό­ε­δρος του Παραρ­τή­μα­τος «Πανα­θη­ναϊ­κή» Αμα­ρου­σί­ου Βάσω Γεωρ­γο­πού­λου, ο Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Ποντί­ων Αμα­ρου­σί­ου «Νίκος Καπε­τα­νί­δης» Δημή­τρης Κοσμί­δης, λοι­ποί εκπρό­σω­ποι φορέ­ων της πόλης, και πλή­θος πολιτών.

Πηγή http://xtypos.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων