- Διαφήμιση -

Μια βόλτα στον χώρο και τον χρόνο στο Στροφύλι της Κηφισιάς

Σήμε­ρα, ακό­μα, σώζο­νται στην Κηφι­σιά πάνω από 160 δια­τη­ρη­τέα αρχο­ντι­κά, από τις αρχές του 20ού αιώ­να. Συγκε­ντρώ­νουν όλους τους αρχι­τε­κτο­νι­κούς ρυθ­μούς της Ευρώ­πης. Αυτή είναι και η μονα­δι­κό­τη­τα αυτού του προ­α­στί­ου της πρω­τεύ­ου­σας, σε ευρω­παϊ­κό επίπεδο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων