- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Αθήνα: Ποιοι εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι με Χ. Δούκα και ποιοι με Κ. Μπακογιάννη

             ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Με τη νίκη του Χάρη Δού­κα στο Δήμο της Αθή­νας έχου­με  ανα­τρο­πή και στην  κατα­νο­μή των δημο­τι­κών συμ­βού­λων, καθώς ο δήμος Αθη­ναί­ων περ­νά­ει πλέ­ον σε άλλα χέρια.

Η παρά­τα­ξη του Χάρη Δού­κα, που λαμ­βά­νει ποσο­στό 56%, εκλέ­γει 26 δημο­τι­κούς συμ­βού­λους, ένα­ντι 8 που εκλέ­γει ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, ο οποί­ος συγκέ­ντρω­σε ποσο­στό 44%.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : Ποιοι εκλέ­γο­νται δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι με Χάρη Δούκα

Με βάση τα ποσο­στά και τη σταυ­ρο­δο­σία, με την παρά­τα­ξη του Χάρη Δού­κα εκλέ­γο­νται 26 δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι, οι εξής:

 1. Μπέη – Καρα­μπό­τσου Ρωξά­νη- Ευαγ­γε­λία του Δημητρίου
 2. Απο­στο­λό­που­λος Γεώρ­γιος του Παναγιώτη
 3. Γεν­νη­μα­τά Ιωάν­να (Τζί­νη) του Βασιλείου
 4. Στρα­τη­γά­κη Μαρία του Πέτρου
 5. Δού­ρου Όλγα του Αχιλλέα
 6. Βασι­λεί­ου Χρι­στί­να του Νικολάου
 7. Γιαν­νο­πού­λου Καλ­λιό­πη (Πόπη) του Δημητρίου
 8. Αγρό­γιαν­νη – Μου­κριώ­του Ζαχα­ρία (Ζαχα­ρού­λα) του Ιωάννη
 9. Λαλιώ­της Νικό­λα­ος του Ιωάννη
 10. Χει­μω­νάς Αθα­νά­σιος του Γεωργίου
 11. Γιάν­να­ρος Γεώρ­γιος-Κων­στα­ντί­νος του Γρηγορίου
 12. Σκου­μπουρ­δή Αρτε­μις του Νικολάου
 13. Ζωντή­ρου Ελέ­νη του Γεωργίου
 14. Μπάρ­κα Βασι­λι­κή του Δημητρίου
 15. Ευαγ­γε­λί­δου Μαρία (Μάρω) του Ιωάννη
 16. Χρυ­σό­γε­λος ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Νίκος) του Περικλή
 17. Σιδε­ρή Δήμη­τρα του Ζαννή
 18. Γεωρ­γιά­δης Θωμάς του Σάββα
 19. Γιαν­νό­που­λος Ευάγ­γε­λος του Αργυρίου
 20. Φούν­τζου­λα Ασή­μω (Μίνα) του Πέτρου
 21. Χαρ­λαύ­της Πανα­γιώ­της – Πάρης του Χρήστου
 22. Μαν­τζα­βί­νου Ελέ­νη (Ελε­να) του Νικολάου
 23. Γραμ­μα­τι­κό­γιαν­νης Ανδρέ­ας του Θωμά
 24. Βελε­γρά­κης Εμμα­νου­ήλ (Μανό­λης) του Ιωάννη
 25. Λιμνιω­τά­κη Δέσποι­να του Ιωάννη
 26. Καβ­βα­θάς Τρύ­φων του Ιωάννη

Ποιοι εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι με Κώστα Μπακογιάννη

Με βάση τα ποσο­στά και τη σταυ­ρο­δο­σία, με την παρά­τα­ξη του Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη εκλέ­γο­νται 8 δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι, οι εξής:

 1. Αβρα­μί­δης Νικό­λα­ος του Πάρι
 2. Τεντό­μας Χρή­στος του Σοφοκλή
 3. Καλα­μπό­κας Εμμα­νου­ήλ (Μανό­λης) του Ευσταθίου
 4. Εβερτ Αλβέρ­τη Αλε­ξάν­δρα (Αλε­ξία) του Μιλτιάδη
 5. Βουλ­γα­ρά­κης Γεώρ­γιος του Αποστόλου
 6. Γκα­γκά­κη Δημη­τριά­δου Αικα­τε­ρί­νη (Κατε­ρί­να) του Γεωργίου
 7. Κολ­λά­τος Ευγέ­νιος (Σάκης) του Νικολάου
 8. Σκια­δάς Ελευ­θέ­ριος του Γεωργίου

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:  Η Αθή­να σήμε­ρα https://www.facebook.com/profile.php?id=100064558937380Athens today

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων