- Διαφήμιση -

Με 45 εκατ. ευρώ για έργα χρηματοδοτήθηκε ο δήμος της Αγ. Παρασκευής από το 2014

Χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους άνω των 45 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η Δημοτική αρχή Αγίας Παρασκευής

Χρη­μα­το­δο­τή­σεις συνο­λι­κού ύψους άνω των 45 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ εξα­σφά­λι­σε η Δημο­τι­κή αρχή Αγί­ας Παρα­σκευ­ής στην τρέ­χου­σα θητεία της, για την υλο­ποί­η­ση σει­ράς έργων, που βελ­τιώ­νουν σημα­ντι­κά την κατά­στα­ση της πόλης από πλευ­ράς υπο­δο­μών, ανα­βαθ­μί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να την ποιό­τη­τα ζωής των δημοτών.
Ανα­λυ­τι­κά, ο κατά­λο­γος των χρη­μα­το­δο­τού­με­νων έργων – εκτός όσων εκτε­λού­νται με πόρους του Δήμου – από το Σεπτέμ­βριο του 2014, ανά φορέα και ποσό έχει ως εξής:

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Ποσό 950.000 € από την προη­γού­με­νη Περι­φε­ρεια­κή αρχή για το έργο ομβρί­ων των οδών Πεντέ­λης, Χίου και Ολυ­μπί­ας στο πλαί­σιο της Βιο­κλι­μα­τι­κής Ανά­πλα­σης οδών Κοντο­πεύ­κου που ολοκληρώθηκε.
2. Ποσό 4.850.000 € από τη σημε­ρι­νή Περι­φε­ρεια­κή αρχή για το αντι­πλημ­μυ­ρι­κό έργο 15 οδών στον Τσα­κό, το Κοντό­πευ­κο και τα Πευ­κά­κια έργο το οποίο ολο­κλη­ρώ­νε­ται σύντομα.
3. Ποσό 530.000 € από τη σημε­ρι­νή Περι­φε­ρεια­κή αρχή για το αντι­πλημ­μυ­ρι­κό έργο ομβρί­ων οδών Παπαν­δρέ­ου και Αγ. Αναρ­γύ­ρων στα Πευ­κά­κια, έργο το οποίο ολοκληρώθηκε.
4. Ποσό 21.000.000 € από τη σημε­ρι­νή Περι­φε­ρεια­κή αρχή για την κατα­σκευή Δημαρ­χεί­ου, έργο που δημοπρατήθηκε.
5. Ποσό 1.000.000 € από τη σημε­ρι­νή Περι­φε­ρεια­κή αρχή για κατα­σκευή πεζό­δρο­μων-διά­νοι­ξη οδών στα Πευ­κά­κια, έργο που έχει ξεκινήσει.
6. Ποσό 1.400.000 € από τη σημε­ρι­νή Περι­φε­ρεια­κή αρχή για νέο διώ­ρο­φο Παι­δι­κό Σταθ­μό στα Πευ­κά­κια – ΟΤ 328, για το οποίο έχει βγει η άδεια.
7. Ποσό 1.200.000 € από τη σημε­ρι­νή Περι­φε­ρεια­κή αρχή για τη Μελέ­τη απο­πε­ρά­τω­σης-εφαρ­μο­γής μηχα­νι­σμών εξοι­κο­νό­μη­σης ενέρ­γειας του Κολυμβητηρίου.
8. Ποσό 2.500.000 (έντα­ξη στο ΕΣΠΑ) από τη σημε­ρι­νή Περι­φε­ρεια­κή αρχή για έργο επέ­κτα­σης του δικτύ­ου ομβρί­ων στα Πευκάκια.
Από τα παρα­πά­νω έργα, όλα εκτός του υπ’ αριθ­μόν 1, που ολο­κλη­ρώ­θη­κε βρί­σκο­νται στο Πρό­γραμ­μα Εκτε­λε­στέ­ων Έργων 2019 της Περι­φέ­ρειας Αττικής.

Β. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤΥΠ)
9. Ποσό 5.000.000 € από τις Κτι­ρια­κές Υπο­δο­μές (ΚΤΥΠ) για την ολο­κλή­ρω­ση του Επαγ­γελ­μα­τι­κού Λυκεί­ου (πρώ­ην Μπαρ­μπί­κα), έργο που υλοποιήθηκε.
10. Ποσό 1.000.000 € από τις ΚΤΥΠ Α.Ε. για κατα­σκευή του 14ου Νηπια­γω­γεί­ου στα Πευ­κά­κια (ΟΤ 328), έργο που δημο­πρα­τεί­ται εντός του Φεβρουαρίου.

Γ. ΕΣΠΑ
11. Ποσό 2.500.000 € από το ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝΕΚ) για ανά­πλα­ση οικί­ας και κτή­μα­τος Ιόλα, έργο για το οποίο δημο­πρα­τεί­ται η μελέ­τη στις 15Φεβρουαρίου.
12. Ποσό 477.000 € από το ΕΣΠΑ 2014–2020 για Κοι­νω­νι­κό Μαγει­ρείο, Κοι­νω­νι­κό Παντο­πω­λείο και Κοι­νω­νι­κό Φαρ­μα­κείο που συνε­χί­ζε­ται η λει­τουρ­γία τους.
13. Ποσό 170.000 € από το ΕΣΠΑ 2014–2020 για το Κέντρο Κοι­νό­τη­τας Δήμου Αγ. Παρα­σκευ­ής που συστά­θη­κε και λειτουργεί.

Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
14. Ποσό 234.000 € από το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών (Φιλό­δη­μος II) για τον εξο­πλι­σμό-ανα­βάθ­μι­ση των Παι­δι­κών Χαρών του Δήμου
15. Ποσό 220.000 € από το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών (Φιλό­δη­μος II) για συντή­ρη­ση αύλειων χώρων Σχο­λεί­ων και βελ­τί­ω­ση προ­σβα­σι­μό­τη­τας Δήμου Αγ. Παρασκευής.
16. Ποσό 145.000 € από το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών (Φιλό­δη­μος II) για προ­μή­θεια αναρ­ρο­φη­τι­κού σαρώ­θρου του Δήμου.

Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
17. Έντα­ξη της κατα­σκευ­ής Πεζο­γέ­φυ­ρας στη Λεω­φό­ρο Μεσο­γεί­ων από την οδό Ευαγ­γε­λι­στρί­ας και ένα­ντι στην οδό Χίου, στο έργο κατα­σκευ­ής 6 Πεζο­γε­φυ­ρών σε σημεία του Λεκα­νο­πε­δί­ου Αττι­κής, τα οποία έχουν χαρα­κτη­ρι­στεί από σχε­τι­κή μελέ­τη ως ιδιαι­τέ­ρως επι­κίν­δυ­να λόγω συχνών τρο­χαί­ων. Το έργο που είναι συνο­λι­κού κόστους 12.350.000 € έχει προ­χω­ρή­σει αρκε­τά και πρό­κει­ται να παρα­δο­θεί μέχρι τον Ιού­νιο του τρέ­χο­ντος έτους.

ΣΤ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

18. Ποσό 417.000 € από το Πρά­σι­νο Ταμείο για την ανά­πλα­ση της οδού Αιγ. Πελά­γους (συνο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 1.300.000 €) έργο το οποίο δημο­πρα­τεί­ται στις 25 Φεβρουαρίου.
19. Ποσό 40.000,00 € από το Πρά­σι­νο Ταμείο για την σύντα­ξη Σχε­δί­ου Βιώ­σι­μης Αστι­κής Κινη­τι­κό­τη­τας (ΣΒΑΚ).

Ζ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
20. Ποσό 50.000 € από τη Γ.Γ.Α. για τα γήπε­δα 5×5 των 7ου και 9ου Δημο­τι­κών Σχο­λεί­ων, έργο που υλοποιήθηκε.

 

Πηγή http://www.xtypos.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων