- Διαφήμιση -

Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 24-1-2019, ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Εγκρί­θη­καν από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, στις 24–1‑2019, ο Ισο­λο­γι­σμός και τα Απο­τε­λέ­σμα­τα Χρή­σης έτους 2017 του Δήμου Αγί­ας Παρασκευής.
Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία των οικο­νο­μι­κών κατα­στά­σε­ων, που παρου­σιά­στη­καν λεπτο­με­ρώς από τον Αντι­δή­μαρ­χο Οικο­νο­μι­κών Σπ. Παπα­γε­ωρ­γί­ου, τους υπαλ­λή­λους της Οικο­νο­μι­κής Υπη­ρε­σί­ας του Δήμου και τους Ορκω­τούς Λογι­στές που διε­νήρ­γη­σαν τον έλεγ­χο, το έτος 2017 έκλεισε:
– με σημα­ντι­κή αύξη­ση του παγί­ου ενερ­γη­τι­κού κατά 3,195 εκ. € (κτή­μα και οικία Ιόλα, βυθι­ζό­με­νοι κάδοι κ.α. ),
– με βελ­τί­ω­ση ταμεια­κών δια­θε­σί­μων στα 9,2 εκ. €,
– με μεί­ω­ση κεφα­λαί­ου των δανεια­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων στα 2,7 εκ. €,
– με πλε­ό­να­σμα 75.035€,
– χωρίς να δημιουρ­γη­θούν κρα­δα­σμοί στην ομα­λή λει­τουρ­γία του Δήμου από την απώ­λεια εσό­δου 900.000€ από επι­χο­ρή­γη­ση παρα­κρα­τη­θέ­ντων πόρων που υπήρ­χε το 2016.

Με τα δεδο­μέ­να αυτά όπως και με βάση τη συνο­λι­κή εικό­να στον Ισο­λο­γι­σμό αποτυπώνονται:
•Η ικα­νο­ποι­η­τι­κή οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση και η βιω­σι­μό­τη­τα του Δήμου, παρά το δυσμε­νές οικο­νο­μι­κό περιβάλλον.
•Ο ανα­πτυ­ξια­κός-κοι­νω­νι­κός προ­σα­να­το­λι­σμός και η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της Δημο­τι­κής αρχής στη δημιουρ­γία όρων και προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων με δυνα­τό­τη­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης έργων και δρά­σε­ων βελ­τί­ω­σης της καθη­με­ρι­νό­τη­τας των πολι­τών αλλά και στή­ρι­ξης των αδύ­να­μων κοι­νω­νι­κών ομάδων.

 

Πηγή http://www.xtypos.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων