- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Έκρηξη” στην Αθήνα συμπαρασύρει τους πάντες

Δεκάδες επαγγέλματα που συνδέονται με την οικοδομή και τις ανακαινίσεις – και όχι μόνο ζουν πραγματικά μια εποχή αναγέννησης

Η Αθή­να δεν θα είχε κατα­φέ­ρει να στα­θεί στα πόδια της εάν δεν υπήρ­χε η ‘έκρη­ξη’ του του­ρι­σμού, που την κρά­τη­σε ζωντα­νή στα χρό­νια της πολυ­ε­τούς κρί­σης, Μια σει­ρά δεκά­δων επαγ­γελ­μά­των που πίσω τους αντι­στοι­χούν χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι και οικο­γέ­νειες όχι μόνον στά­θη­καν στα πόδια τους αλλά και ανα­πτύ­χθη­καν λόγω κυρί­ως ότι συν­δε­ό­ντου­σαν με τον του­ρι­σμό”, ανα­φέ­ρει στο EMEAgr, ισχυ­ρός του­ρι­στι­κός παρά­γο­ντας με χρό­νια εμπει­ρί­ας στην αγορά.

Από δεκά­δες επαγ­γέλ­μα­τα που συν­δέ­ο­νται με την οικο­δο­μή και τις ανα­και­νί­σεις όπως ξυλουρ­γοίυδραυ­λι­κοίαλου­μι­νά­δεςηλε­κτρο­λό­γοιγυψο­σα­νι­δά­δεςελαιο­χρω­μα­τι­στέςεπι­σκευα­στές πλυ­ντη­ρί­ωναρχι­τέ­κτο­νες, μηχα­νι­κοί ζουν πραγ­μα­τι­κά μια επο­χή ανα­γέν­νη­σης με τα εκα­το­ντά­δες έργα που γίνο­νται στην Αθή­να για ανα­και­νί­σεις οικιών που προ­ο­ρί­ζο­νται για βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­ση αλλά και την ανα­κα­τα­σκευή νέων ξενο­δο­χεια­κών μονάδων.

Δεν είναι μόνον αυτοί: λογι­στέςσυμ­βο­λαιο­γρά­φοιδικη­γό­ροισού­περ μάρ­κετ — μικρά και μεγά­λα — περί­πτε­ραμαγα­ζιά εστί­α­σης είναι μερι­κά μόνον επαγ­γέλ­μα­τα που σε κάθε γει­το­νία της Αθή­νας γνω­ρί­ζουν ανά­πτυ­ξη καθώς συν­δέ­ο­νται με την αγο­ρά ακινήτων.

Ακό­μη και τα μαθή­μα­τα Αγγλι­κών: “Η δου­λειά μου αυξή­θη­κε πολύ. Σχε­δόν δεν προ­λα­βαί­νω να κάνω μαθή­μα­τα Αγγλι­κών σε ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των που δεν γνω­ρί­ζουν καλά την γλώσ­σα και θέλουν να την βελ­τιώ­σουν για να συνεν­νο­ού­νται καλύ­τε­ρα με την πελα­τεί­ας τους”, ανα­φέ­ρει στο EMEAgr νεα­ρή από­φοι­τος της αγγλι­κής φιλολογίας.

Μια πραγ­μα­τι­κή επα­νά­στα­ση συμ­βαί­νει στο κέντρο της Αθή­νας”, μας ανα­φέ­ρει ο έμπει­ρος του­ρι­στι­κός παρά­γο­ντας. “Για να κατα­λά­βε­τε μόνο στην κατη­γο­ρία τεσ­σά­ρων και πέντε αστέ­ρων θα λει­τουρ­γή­σουν περισ­σό­τε­ρες από 12 νέες μονά­δες, μέσα στο 2019 και τις αρχές του 2020, είτε πρό­κει­ται για επα­να­λει­τουρ­γία κλει­στών ξενο­δο­χεί­ων, είτε για κατα­σκευή νέων, είτε αλλα­γής  χρή­σης υφι­στά­με­νων ακι­νή­των”.

Οι τάσεις ανα­μέ­νε­ται σύμ­φω­να με τους ειδι­κούς θα συνε­χι­στούν και τα επό­με­να χρό­νια, ενώ θα πρέ­πει να ανα­φερ­θεί ότι στη διάρ­κεια των τελευ­ταί­ων μηνών πολ­λά είναι τα νέα ξενο­δο­χεία που έχουν κάνει την εμφά­νι­ση τους στην Αθήνα.

Μεγά­λοι κερ­δι­σμέ­νοι εμφα­νί­ζο­νται ασφα­λι­στι­κά ταμεία που είναι κάτο­χοι σημα­ντι­κού αριθ­μού ακι­νή­των που για χρό­νια παρέ­μει­ναν όχι μόνον ανεκ­με­τάλ­λευ­τα, αλλά λόγω της κατά­στα­σης τους δημιουρ­γού­σαν και “πλη­γές” στην εικό­να της πόλης.

 

Πηγή http://emea.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων