- Διαφήμιση -

Ρέντη- Κατάσχεση ακατάλληλου κρέατος σε επιχείρηση

Ακατάλληλο βοδινό κρέας βάρους 339 κιλών κατάσχεσαν οι ελεγκτές τροφίμων του τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησαν στην αγορά.

Ακα­τάλ­λη­λο βοδι­νό κρέ­ας βάρους 339 κιλών κατά­σχε­σαν οι ελεγ­κτές τρο­φί­μων του τμή­μα­τος Κτη­νια­τρι­κής Δημό­σιας Υγεί­ας της διεύ­θυν­σης Αγρο­τι­κής Οικο­νο­μί­ας και Κτη­νια­τρι­κής Πει­ραιά, έπει­τα από αιφ­νι­δια­στι­κό έλεγ­χο που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν στην αγορά.

Ειδι­κό­τε­ρα, κατά τον υγειο­νο­μι­κό κτη­νια­τρι­κό έλεγ­χο σε επι­χεί­ρη­ση χον­δρι­κού εμπο­ρί­ου κρέ­α­τος στην περιο­χή του Ρέντη, οι ελεγ­κτές κτη­νί­α­τροι εντό­πι­σαν και κατά­σχε­σαν οκτώ τεταρ­τη­μό­ρια από δύο ολό­κλη­ρα βοδι­νά σφά­για συνο­λι­κού βάρους 339 κιλών, λόγω απου­σί­ας σφρα­γί­δων καταλ­λη­λό­τη­τας υγειο­νο­μι­κού κτη­νια­τρι­κού ελέγ­χου σε συν­δυα­σμό με την απου­σία εμπο­ρι­κών εγγρά­φων (δελ­τία απο­στο­λής – τιμο­λό­για), με απο­τέ­λε­σμα την πλή­ρη αδυ­να­μία ταυ­το­ποί­η­σης – ιχνη­λά­τι­σης του προϊόντος.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων