- Διαφήμιση -

Προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ρέντη

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ ατόμων

Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη ανα­κοι­νώ­νει την πρό­σλη­ψη, με σύμ­βα­ση εργα­σί­ας ιδιω­τι­κού δικαί­ου ορι­σμέ­νου χρό­νου, συνο­λι­κά είκο­σι οκτώ (28) ατό­μων Πτυ­χιού­χων Φυσι­κής Αγω­γής, διάρ­κειας έως οχτώ (8) μηνών, με ωριαία απο­ζη­μί­ω­ση, για την υλο­ποί­η­ση των Προ­γραμ­μά­των «Άθλη­σης για όλους» περιό­δου 2021–2022, με σκο­πό την κάλυ­ψη ανα­γκών της Διεύ­θυν­σης Αθλητισμού.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων