- Διαφήμιση -

Νίκαια: «Θρίλερ» με την εξαφάνιση 20χρονης — Το μήνυμα στο Facebook και το τελευταίο τηλεφώνημα

Μυστήριο με το τελευταίο τηλεφώνημα που έκανε στον πατέρα της - Έκλαιγε χωρίς να του εξηγήσει το λόγο, το έκλεισε κι από τότε σιωπή

Η 20χρονη φοι­τή­τρια νοση­λευ­τι­κής Ιωάν­να Παπα­θα­να­σί­ου, αγνο­εί­ται από το από­γευ­μα της Τρί­της 26 Φεβρουαρίου.

Νωρίς το πρωί της προη­γού­με­νης μέρας έφυ­γε από το σπί­τι όπου ζει με τη μητέ­ρα και τα αδέρ­φια της στη Νίκαια, ενώ όλοι απουσίαζαν.

Λίγες ώρες μετά όταν ο αδερ­φός της επέ­στρε­ψε σπί­τι δια­πί­στω­σε πως έλει­παν τα ρού­χα της, το λάπτοπ και το βιβλιά­ριο ασθε­νεί­ας της. Το κινη­τό της τηλέ­φω­νο και ο προ­σω­πι­κός της λογα­ρια­σμός στο Facebook απε­νερ­γο­ποι­ή­θη­καν και οι συγ­γε­νείς της ανη­συ­χούν μήπως της έχει συμ­βεί κάτι κακό.

Τίπο­τα στη συμπε­ρι­φο­ρά της Ιωάν­νας δεν έδει­χνε πως σκό­πευε να φύγει με τη θέλη­ση της, σύμ­φω­να με τους συγ­γε­νείς της.

Η αδερ­φή της, Χρύ­σα, που βρέ­θη­κε στην εκπο­μπή «Φως στο Τού­νελ»και δια­τη­ρού­σε μαζί της στε­νές και αρμο­νι­κές σχέ­σεις, ανέ­φε­ρε πως το τελευ­ταίο διά­στη­μα δεχό­ταν πιέ­σεις από έναν άντρα που ζει στο Μιλά­νο της Ιταλίας.

«Αυτό που με ανη­σύ­χη­σε ιδιαί­τε­ρα ήταν ένα μήνυ­μα που μου έστει­λε μέσω Facebook πριν απε­νερ­γο­ποι­η­θεί ο λογα­ρια­σμός της, το οποίο έλε­γε: “Δεν θέλω να σας ξανα­δώ, δεν θα γυρί­σω στο σπί­τι”. Η αδελ­φή μου ποτέ δεν θα εκφρα­ζό­ταν με αυτόν τον τρό­πο, δεν είναι ιδιαί­τε­ρα κοι­νω­νι­κό άτο­μο, ούτε τόσο παρορ­μη­τι­κό. Πιστεύω πως κάποιος άλλος έγρα­ψε αυτό το μήνυ­μα» , τόνι­σε η Χρύσα.

Η μητέ­ρα της αγνο­ού­με­νης κοπέ­λας είπε γεμά­τη αγω­νία: «Το μόνο που ζητάω είναι αν μας ακού­ει να επι­κοι­νω­νή­σει και να μας πει αν είναι καλά και πως δεν κιν­δυ­νεύ­ει. Να δώσει ένα σημά­δι ζωής…».

Η ίδια απηύ­θυ­νε δρα­μα­τι­κή έκκλη­ση σε όποιον γνω­ρί­ζει κάτι για την τύχη της να επι­κοι­νω­νή­σει με την εκπο­μπή ή τις Αρχές.

Πηγή newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων