- Διαφήμιση -

Πέθανε ο Γιάννης Μπεχράκης – Θρήνος για τον σπουδαίο Έλληνα φωτορεπόρτερ

Ο Γιάννης Μπεχράκης ήταν ένας από τους πιο πολυβραβευμένους Έλληνες φωτορεπόρτερ.

Ο Γιάν­νης Μπε­χρά­κης ήταν ένας από τους πιο πολυ­βρα­βευ­μέ­νους Έλλη­νες φωτορεπόρτερ.
Είχε βρα­βευ­θεί με το βρα­βείο Πού­λι­τζερ για την κάλυ­ψη της προ­σφυ­γι­κής κρί­σης για το Reuters.
Ο χαμός του σε ηλι­κία μόλις 59 ετών βυθί­ζει στο πέν­θος τους συνα­δέλ­φους του στην Ελλά­δα και το εξωτερικό.
Είχε καλύ­ψει τα μεγα­λύ­τε­ρα γεγο­νό­τα του κόσμου.

Το κλεί­στρο μπή­κε για πάντα στον φακό του Γιάν­νη Μπε­χρά­κη, του καλύ­τε­ρου φωτο­ρε­πόρ­τερ της γενιάς του. Ο Γιάν­νης Μπε­χρά­κης πέθα­νε σε ηλι­κία 59 ετών αφή­νο­ντας πίσω του ένα δυσα­να­πλή­ρω­το κενό. Ο Γιάν­νης Μπε­χρά­κης υψη­λό­βαθ­μο στέ­λε­χος του πρα­κτο­ρεί­ου Reuters, κέρ­δι­σε το βρα­βείο Πού­λι­τζερ, που απο­τε­λεί το πιο σημα­ντι­κό βρα­βείο στον κόσμο στον χώρο της δημο­σιο­γρα­φί­ας και του φωτο­ρε­πορ­τάζ για την κάλυ­ψη από τον ίδιο και την ομά­δα του της προ­σφυ­γι­κής κρί­σης στην Ελλά­δα και την Τουρ­κία το 2016.

Ο Γιάν­νης Μπε­χρά­κης σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες έφυ­γε από καρ­κί­νο στην Αθή­να το Σάββ­το 2 Μαρτίου.

Γεν­νή­θη­κε το 1960 στην Αθή­να και σπού­δα­σε φωτο­γρα­φία στο Πανε­πι­στή­μιο του Μίντλ­σεξ. Εργα­ζό­ταν ως φωτο­γρά­φος στην Αθή­να από το 1985 έως το 1986 και ξεκί­νη­σε να συνερ­γά­ζε­ται με το Reuters το 1987. Στα τέλη του 1988 του προ­σφέρ­θη­κε μόνι­μη δου­λειά από το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο στα γρα­φεία του στην Αθήνα.

Με τον φακό του είχε κατα­γρά­ψει συγκλο­νι­στι­κά γεγο­νό­ταν του 20ου και του 21ου αιώ­να μετα­ξύ των οποί­ων την κηδεία του Αγια­το­λάχ Χομεϊ­νί στο Ιράν, τις αλλα­γές στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και στα Βαλ­κά­νια και του πολέ­μους στην Κρο­α­τία, την Βοσ­νία και το Κόσο­βο, στην Τσε­τσε­νία, την Σιέ­ρα Λεό­νε, στην Σομα­λία, στο Αφγα­νι­στάν και στον Λίβα­νο. Κάλυ­ψε επί­σης, κοσμοι­στο­ρι­κά γεγο­νό­τα όπως ο πρώ­τος και ο δεύ­τε­ρος πόλε­μος στον Κόλ­πο, η Αρα­βι­κή Άνοι­ξη στην Αίγυ­πτο στην Λιβύη και στην Τυνησία.

Κάλυ­ψε επί­σης το Μεσα­να­το­λι­κό, τους σει­σμούς στο Κασμίρ, την Τουρ­κία, την Ελλά­δα και το Ιράν και άλλα μεγά­λα γεγο­νό­τα σε όλο τον κόσμο.

Ο φακός του Γιάν­νη Μπε­χρά­κη κατέ­γρα­ψε επί­σης 4 Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες, το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του 1994 και άλλα μεγά­λα αθλη­τι­κά γεγονότα.

Ήταν επι­κε­φα­λής στο γρα­φείο του Reuters στην Ιερου­σα­λήμ από το 2008 έως το 2009. Το 2010 επέ­στρε­ψε στην Ελλά­δα για να καλύ­ψει την οικο­νο­μι­κή κρί­ση. Έλα­βε μέρος σε πολ­λές εκθέ­σεις φωτο­γρα­φί­ας σε Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Λον­δί­νο, Εδιμ­βούρ­γο, Νέα Υόρ­κη, Ρώμη, Βαρ­κε­λώ­νη, Μαδρί­τη και Ντου­μπάι. Είχε κάνει και πολ­λές ατο­μι­κές εκθέσεις.

Το 2000 ο Γιάν­νης Μπε­χρά­κης γλί­τω­σε από θαύ­μα από ενέ­δρα στην Σιέρ­ρα Λεό­νε όπου σκο­τώ­θη­καν ο αμε­ρι­κα­νός δημο­σιο­γρά­φος Κέρτ Σκόρκ και ο ισπα­νός κάμε­ρα­μαν Μιγκέλ Ζιλ Μορέ­νο ντε Μόρα του Associated Press Television σκοτώθηκαν.

 

Πηγή piraeuspress.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων